Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 22 - Rozgraniczenie nieruchomości

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      Art. 29-34 ustawy z dnia  17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne  ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie  Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości ( Dz. U. Nr 45, poz. 453 z późn. zm.)

3.      Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

4.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 , poz. 1635)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek  (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 , I piętro lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl ) zakładka gospodarka nieruchomościami –wniosek Nr PGN-22.

aktualne poświadczenie prawa własności na wnioskowane do rozgraniczenia nieruchomości

a)      adresy właścicieli rozgraniczanych nieruchomości

b)      kopia mapy ewidencyjnej  z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia

c)      wypisy z rejestru ewidencji gruntów na działkę będącą przedmiotem rozgraniczenia oraz na działki z nią graniczące

3.      Pełnomocnictwo -jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

4.      OPŁATY.

1.      Opłata skarbowa w kwocie 10 zł podlega uiszczeniu na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr15943000060000111120000001,

2.      W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej  pokrywa wnioskodawca.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Terminy wg Kodeksu postępowania administracyjnego art.35-36

2.      W pierwszym etapie Prezydent Miasta Stalowej Woli wydaje postanowienie o rozgraniczenie nieruchomości .

3.      Po wykonaniu pomiarów geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic Prezydent Miasta Stalowa Wola wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

1.      Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie

2.      Od decyzji  o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia .

3.      Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od jej doręczenia.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

PGN-22

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:14
Liczba wyświetleń: 56
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj