Menu Podmiotowe menu ikonka

Pożytek publiczny

1. Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:

-  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) 

wzór oferty (format *.doc)

wzór umowy (format *.doc)

wzór sprawozdania (format *.pdf)

2.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.

3. UCHWAŁA NR XXV/162/20 RADY POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) 
3. Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie Programu Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
    Do pobrania:

4. UCHWAŁA NR 227/20   ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2021

5. UCHWAŁA NR 228/20 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2021


8. UCHWAŁA NR 289/21 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE  z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w zakresie:

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
b) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

10. UCHWAŁA NR 291/21 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE  z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2021 r.
Do pobrania:
- Uchwała zarządu
- formularz zgłoszeniowy
11. UCHWAŁA NR 292/21 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE  z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2021
Do pobrania:
- Uchwała Zarządu
- wzór oferty
 

Załącznik:


 


 

22. Uchwała Nr 382/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2022 r.

23. UCHWAŁA NR 383/22 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2022" 

- wzór ofert
- oświadczenie

25. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 383/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 8 lutego 2022 roku do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2022.

31. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.

32. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 389/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 16 lutego 2022 roku do oceny wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w II półroczu 2022.

33. Uchwala nr 429/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2022r. (II półrocze)

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Zbigniew Błaż 2019-11-06
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2019-11-06 13:03:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2019-11-06 13:27:00
Modyfikował: Administrator BIP 2022-07-15 09:45:30
Liczba wyświetleń: 17922
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-07-15 09:45:30 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-05-06 07:55:48 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-05-06 07:53:54 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-03-24 10:29:15 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-03-24 10:28:30 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-03-18 11:34:57 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-03-18 11:34:06 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-03-18 11:33:26 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-03-18 11:33:26 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Dariusz Supel Szukaj
2022-02-25 14:09:05 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-02-25 14:08:04 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2021-12-21 17:19:58 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj