Menu Podmiotowe menu ikonka

Radni Powiatu

Radni Rady Powiatu w Brzozowie VI kadencji:
 

1. Henryk KOZIK - Przewodniczący Rady Powiatu
2. Jacek ADAMSKI - Wicestarosta Brzozowski

3. BARĆ Mieczysław
4. BŁAŻ Zygmunt
5. CHĘĆ Marek 
6. CHROBAK Stanisław
7. DATA Janusz 
8. FLOREK Grzegorz
9. GŁADYSZ Zdzisław
10. JAJKO Adam
11. KAMIŃSKI Dariusz

12. KORONA Magdalena 
13. KUCZMA Jerzy
14. MARCHEL Wiesław
15. PILCH Jan 
16. STYCZKIEWICZ Marek 
17. SZAREK Stanisław 
18. WACEK Marek 
19. WESOŁOWSKI Ryszard

 

PRZEWODNICZACY
RADY POWIATU w BRZOZOWIE
HENRYK KOZIK

przyjmuje na dyżurze w każdy poniedziałek
w godzinach od 1200 do 1400
tel. 13 43 426 45 wew. 137

 

WICEPRZEWODNICZACY
RADY POWIATU w BRZOZOWIE
JERZY KUCZMA
 

WICEPRZEWODNICZACY
RADY POWIATU w BRZOZOWIE
JAN PILCH

przyjmują na dyżurach w każdą środę
w godzinach od 1330 do 1430
 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 
Art. 9.
1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.
4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
5. W skład rady powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów w pierwszej kadencji wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po trzech na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców.
 
Art. 10.
1. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.
 
Art. 11. (uchylony)
 
Art. 12.
Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu;
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;
5) uchwalanie budżetu powiatu;
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;
6a) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu;
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad
zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5;
9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
9ca) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;
10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2011-12-30
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2011-12-30 20:04:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2019-01-09 08:37:38
Liczba wyświetleń: 9873
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-01-09 08:37:22 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
2019-01-09 08:37:22
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-01-09 08:35:35
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-01-08 08:47:42
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2018-11-23 09:25:10
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2018-11-23 09:24:00
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2018-11-23 09:04:47
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2018-11-23 09:03:48
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2017-06-16 08:23:58
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2017-06-16 08:23:38
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj