Menu Podmiotowe menu ikonka

Rok 2019

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

         Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w  przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

 L.p.

Imię i nazwisko inwestora/
nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wpływu zgłoszenia

 


Data wniesienia sprzeciwu

 


Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Domaradz na działkach nr ewid. gruntów 2030, 2034, 2035/1, 2035/2, 2035/3, 2035/4, 2035/5, 2037/1, 2037/3, 2042/4, 2043, 2044/1, 2044/2. 2019-02-11   Nie wniesiono sprzeciwu
2
Gmina Haczów
36-213 Haczów 573
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 763/1 i 763/2 w Malinówce 2019-02-19   Nie wniesiono sprzeciwu
3
Gmina Haczów
36-213 Haczów 573
Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 874, 875/1, 875/2, 876, 877, 878, 879/1, 880, 881/1, 646            w Jasionowie 2019-02-19   Nie wniesiono sprzeciwu
4 Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Jasionów na działkach nr ewid. 563, 687/1, 687/2, 690/2, 703, 704. 2019-03-20   Nie wniesiono sprzeciwu
5 Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy     w Jaśle Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, przebudowa przyłącza gazowego w miejscowości Jasionów na działkach nr ewid. 803/1, 803/2. 2019-05-20   Nie wniesiono sprzeciwu
6 Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy     w Jaśle Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego               w miejscowości Blizne na działkach nr ewid. 4178/1, 4180, 10721/1. 2019-05-20   Nie wniesiono sprzeciwu
7 Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy    w Jaśle Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego              w miejscowości Haczów na działkach nr ewid. 2311/3, 2311/4, 2312/3. 2019-05-20   Nie wniesiono sprzeciwu
8
Gmina Brzozów
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową przy ul. Zielonej w Brzozowie na działkach nr ewid. 1343, 1350/2, 1345/1, 1345/2, 1345/6, 1346, 1347, 1348, 1349, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341 położonych w Brzozowie. 2019-05-27   Nie wniesiono sprzeciwu
9 Polska Spółka Gazownictwa  Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Przebudowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia z przyłączami na rury PE oraz budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego  w miejscowości Nozdrzec, na działkach nr ewid. gruntów 1173/1, 1173/2, 1175/1, 1175/4, 1180. 2019-05-31   Nie wniesiono sprzeciwu
10 Polska Spółka Gazownictwa  Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia 
z rur PE wraz z przyłączem do budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  na działkach nr ewid. 1259/18, 2601 położonych w Brzozowie.
2019-05-31   Nie wniesiono sprzeciwu
11 Polska Spółka Gazownictwa  Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączem do budynku  mieszkalnego  na działkach nr ewid. 1540/10, 1540/11, 1540/12, 1658, 1660/12, położonych w Domaradzu
2019-06-10   Nie wniesiono sprzeciwu
12 Polska Spółka Gazownictwa  Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Przebudowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia na rury PE oraz budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego  w miejscowości Orzechówka, na działkach nr ewid. gruntów 1096/3, 1168. 2019-06-26   Nie wniesiono sprzeciwu
13
Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Przebudowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia oraz budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego  na działkach nr ewid. gruntów 690, 691, 694 położonych w Humniskach. 2019-06-26   Nie wniesiono sprzeciwu
14
Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego  na działkach nr ewid. gruntów 217/3, 305/3, 331/1, 339/2, 339/3, 339/4, 341/2, 344/1 położonych w Starej Wsi. 2019-06-26   Nie wniesiono sprzeciwu
15 Gmina Domaradz
36-230 Domaradz
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa  ,,Doboszówka’’ na działkach nr ewid. 5883, 5879, 5838, 5832, 5831, 5830, 5829, 5828, 5827, 5826. 2019-06-28   Nie wniesiono sprzeciwu
16
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. gruntów 643/1, 646, położonych w Jasionowie.  2019-07-03   Nie wniesiono sprzeciwu
17
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego niskiego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach nr ewid. gruntów 2998/17, 2998/21, 2999/5, 3000/2, 3001/3, 6076/1, 6076/3, 6076/5, 6076/6 położonych w Humniskach.  2019-07-03   Nie wniesiono sprzeciwu
18 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśleul. Floriańska 11 238-200 Jasło Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach nr ewid. gruntów 2112/2, 2112/3, położonych w Nozdrzcu.  2019-07-24   Nie wniesiono sprzeciwu
19
Polska Spółka Gazownictwa          Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. gruntów 11/27, 11/32, 11/33, 11/45 położonych w Brzozowie.

2019-08-12   Nie wniesiono sprzeciwu
20
Polska Spółka Gazownictwa          Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. gruntów 1383, 1464, 1487/1, 1487/2, 1488, 1497 położonych w Górkach.

2019-08-12   Nie wniesiono sprzeciwu
21
Polska Spółka Gazownictwa          Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. gruntów 6077 i 6078, położonych w Domaradzu.

2019-08-12   Nie wniesiono sprzeciwu
22
Polska Spółka Gazownictwa          Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. gruntów 945/8, 946/1, 947/1, 947/2, położonych w Jasienicy Rosielnej.

2019-08-12   Nie wniesiono sprzeciwu
23
Polska Spółka Gazownictwa          Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. gruntów 1113/12, 1113/13, 1113/14, położonych w Domaradzu.

2019-08-12   Nie wniesiono sprzeciwu
24
Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło

Przebudowa przyłacza gazowego średniego ciśnienia na rury PE oraz budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. gruntów 3061/2 i 3061/6, położonych w Orzechówce.

2019-08-12   Nie wniesiono sprzeciwu
25
Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz  z ujęcia wody w miejscowości Domaradz-Poręby na działkach nr ewid. gruntów 6196, 6201/2, 6274, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6423, 6421, 6426, 6428, 6431, 6432, 6430, położonych w Domaradzu, 2, 5/1, 5/2, 8, 1/3, 1/2, 1/1, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 49, 48, 54, 57, 59, 61/1, 61/2, 63, 64/2, 66/12, 66/11, 66/6, 67, 68, 70/3, 70/2, 70/1, położonych w Golcowej i 3358/1, 3426/1, 3427, 3663/1, 3431/1, 3430/1, 3520/1, 3525/1, 3524/1, 3590/1, 3594/1, 3595, 3596, 3597, 3655, 3679, 3680/1, 3740, 3741, 3739, 3836, 3837, 3838, 3876, 3872/2, 3936, 3937, 3981, 3980, 3979, 4084, 4079, 4080, 4120, 4118/1, 4198, 4230, 4236, 4237, 4312/1, 4327, 4329, 4331, 4479, 4474/2, 4472, 4506, 4505, 4661, 4662, 4702, 4701, 4700, 4699, 4820, 4821, 4822, 4824, 4823, 4825, 4847, 4848, 4849, 4844, 4843, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5376/2, 5356, 5357, 5355, 5353, 5352/3, 5352/2, 5352/1, 5359, 5348, 5345/2, 5361/1, 5362, 5363, 5364, 5365, 5368, 5371, 5372, 5373, 5374/4, 5375, 5673, 5672/1, 5671, 5670, 5669, 5701/4, 5701/5, 5706/1, 5707, 5708/1, 5709/1, 5710/1, 5711, 5712, 5713/1, 5716/2, 5719/1, 5720/5, 5720/7, 5720/6, 5721/1, 5723/1, 2333/2, położonych w Baryczy 2019-08-26   Nie wniesiono sprzeciwu
26
Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa na działkach nr ewid. gruntów 11385, 8099/4, 7154, 7160, 7162/1, 7162/3, 7162/2, 7163, 7265/2, 7269, 7305, 7306, 7353/1, 7168, 7353/3, położonych w Golcowej. 2019-08-26   Nie wniesiono sprzeciwu
27
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, na działkach nr ewid. gruntów 5629, 5630/1, 5631, 5634/12, 5634/14, 5634/19 położonych w Przysietnicy. 2019-08-26   Nie wniesiono sprzeciwu
28
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia na rury PE oraz budowa odcinka gazociągu rozdzielczego niskiego ciśnienia  wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów 3374, 3383 położonych w Humniskach. 2019-08-26   Nie wniesiono sprzeciwu
29 Gmina Nozdrzec Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w ramach zadania p.n. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesoła – zadanie 1” na działkach nr ewid. 1/1, 1/2, 2, 3, 7, 8, 12, 13/1, 16/1, 17, 18, 19, 23, 24, 20, 34, 33, 35, 36, 37, 38, 39/2, 66, 64, 67, 68, 69, 59, 60, 61, 58, 70, 71, 105, 106, 78, 79, 80, 107, 108, 416, 417, 418/2, 418/1, 419, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 595, 596, 617/1, 618, 619, 620/1, 620/2, 621, 622, 877, 969, 970, 971, 973, 1108, 1109, 123, 124, 134, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 186, 187, 188, 190, 191, 233, 234, 235, 271/2, 271/1, 270, 272, 273, 241, 274/1, 274/2, 275, 276, 277, 265, 278, 266, 243, 242, 244, 245, 246, 247, 220, 222, 221, 213, 214, 215, 279, 280, 292, 293, 291, 294, 305/2, 304/2, 304/1, 302, 303, 301, 300, 306, 307/1, 307/2, 308, 309/2, 309/1, 336, 335, 337/2, 337/1, 340, 2541/1, 2532, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2292, 2283, 2282, 2293, 2512/1, 2295/2, 2295/1, 2296, 2531, 2533, 2538, 2542/2, 2542/1, 310/1, 312/3, 312/4, 312/2, 313, 334, 314/7, 315, 316/3, 314/4, 333/3, 11077/1, 316/4, 11077/2, 319/1, 319/2, 320, 324, 325, 326, 327, 329, 328, 408, 409, 407, 405, 360/1, 404/1, 403, 402, 2835/1, 2811/2, 2811/3, 2811/4, 2807, 2812, 2825/2, 2825/1, 2825/3, 2824/1, 2824/2, 2824/3, 2822, 2823/1, 2815, 2821, 2819, 2838, 2839, 3040, 3041, 3042, 3043, 3045, 3299, 3046/1, 3046/2, 3300, 3301/2, 3302, 3305, 3306, 3309/2, 3309/1, 3307, 2540, 3310, 3311, 3312, 3458, 3464, 3463/1, 2826, 2827, 2828, 2829/1, 2829/2, 3465, 3468, 3614, 3617, 3613, 3621/3, 3611/1, 3611/2, 3627, 3623, położonych  w Wesołej. 2019-09-16    
30 Gmina Haczów
36-213 Haczów
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości -zdów -na dz. nr ewid. 42/3, 1314/4, 1331/1, 1338, 2230, 1347/2, 1347/1, 1355/1, 1354, 1355/4, 2232, 1369. 2019-09-26   Nie wniesiono sprzeciwu
31 Gmina Haczów
36-213 Haczów
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- oświetlenie drogowe, na działkach nr ewid. gruntów 1141/2, 1141/30, 1141/31, 1148/22, 1148/23, 2100, 2184/1, 2227/4, położonych w miejscowości Wzdów. 2019-10-18   Nie wniesiono sprzeciwu
32 Gmina Haczów
36-213 Haczów
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- oświetlenie drogowe, na działkach nr ewid. gruntów 972, 1012/1, 1012/2, 1013, 1014, 1015, 1027, 1028, 1031, 1032, 1033/1, 1033/2, 1036/1, 1040/1, położonych  w Jasionowie. 2019-10-18   Nie wniesiono sprzeciwu
33
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, na działkach nr ewid. gruntów 1377/1, 2973, 2974, 2975, 2976 położonych w Brzozowie. 2019-10-22   Nie wniesiono sprzeciwu
34
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączem do budynku usługowo-handlowego, na działkach nr ewid. gruntów 1291/5, 1291/8, 1292, 1294, 1295, 1296, 1299, 1306, 1307/1, 1307/2, 1308/1 położonych w Brzozowie. 2019-10-28   Nie wniesiono sprzeciwu
35
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gruntów 3068/2, 3068/3, położonych  w Orzechówce. 2019-11-20   Nie wniesiono sprzeciwu
36
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Przebudowa oraz budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gruntów 3728, 3774, 3780/1, 3780/2, położonych w Bliznem. 2019-11-20   Nie wniesiono sprzeciwu
37
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. gruntów 721/3, 722/2, 723/2 724/1, 732/4 położonych w Brzozowie. 2019-11-26   Nie wniesiono sprzeciwu
38
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka sieci gazowej średniego wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. gruntów  na dz. nr ewid. gruntów 1421/2, 1421/3, 1421/4, 1421/5, 1421/6, 1421/7, 1421/8, 1421/11, 1422/1, 1422/2, 1426/1, 1426/3 położonych w Humniskach. 2019-11-28   Nie wniesiono sprzeciwu
39
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gruntów 1081/20 i 1081/21, położonych          w Grabówce. 2019-12-03   Nie wniesiono sprzeciwu
40
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Przebudowa oraz budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. gruntów 7516, 7517/1, 7520, 7521/2, 7521/3, 7521/4, 7521/5, 7522/1, 7534/4, położonych w Bliznem.  2019-12-16   Nie wniesiono sprzeciwu
41
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. gruntów 1000/13, 1000/14, 1000/15, 1000/16, 1000/19, 1000/23, położonych w Jasienicy Rosielnej. 2019-12-16   Nie wniesiono sprzeciwu
42
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gruntów 507/4, 507/9, 507/10, położonych w Starej Wsi. 2019-12-16   Nie wniesiono sprzeciwu
43
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gruntów 11/33, 11/34, 11/35, 11/36, położonych w Brzozowie. 2019-12-16   Nie wniesiono sprzeciwu
44
Gmina Domaradz
36-230 Domaradz 345
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz, przysiółek Budzisz na działkach nr ewid. 9222, 9408, 9317, 9318/1, 9318/2, 9217, 9216, 9215/2, 9215/1, 9214, 9208/2, 9207, 9206, 9205, 9410/2, 9409, 9411, 9413, 9388/2, 9415, 9416, 9418, 9419, 9396/1, położonych w Domaradzu 2019-12-18   Nie wniesiono sprzeciwu
45
Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. 
ul. Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
Budowa i przebudowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami do budynków na dz. nr ewid. gruntów 609, 610, 616, 619, 620, 625/1, 627/2, 629, 633/4, 634/2, 694, 823/1, położonych w Jabłonicy Polskiej oraz na dz. nr ewid. gruntów 493/4, 494, położonych w Iskrzyni. 2019-12-23   Nie wniesiono sprzeciwu


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2019-01-24
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2019-01-24 09:17:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2020-01-13 08:23:45
Liczba wyświetleń: 2571
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-01-13 08:23:45
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-12-24 08:23:22
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-12-18 13:11:08
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-12-17 10:59:02
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-12-16 09:58:38
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-12-10 08:28:57
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-12-04 08:56:22
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-11-28 09:05:02
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-11-26 11:25:56
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-11-20 13:05:42
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj