Menu Podmiotowe menu ikonka

Rok 2020

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

         Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w  przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.
 

 L.p.

Imię i nazwisko inwestora/
nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wpływu zgłoszenia

 


Data wniesienia sprzeciwu

 


Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1

Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. gruntów 127, 128, 129, 130, 131, 162, 163, położonych w miejscowości Jasionów  2020-01-21   Nie wniesiono sprzeciwu
2.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. gruntów 1989/1, 1970/2, 1970/8, 1970/7, 1970/5, 1971/14, 1971/12, 1971/10, położonych w miejscowości Nozdrzec 2020-01-30   Nie wniesiono sprzeciwu
3.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu wraz z przyłączem gazowym niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gruntów 4533/4, 4534/2, 4535/2, 4537/2, 4538/2, 4540/2, 4628/4 położonych w miejscowości Humniska 2020-01-30   Nie wniesiono sprzeciwu
4
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazowym średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. gruntów 1917, 1918/2, 1925, 2149/2, 2146, 2148/1, 2149/1, 2150/1 w Orzechówce. 2020-01-31   Nie wniesiono sprzeciwu
5
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  4422, 4434, 4435, 4436 położonych 
w Przysietnicy
2020-02-12   Nie wniesiono sprzeciwu
6
Gmina Haczów
36-213 Haczów 573
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- oświetlenie drogowe na dz. nr ewid. gruntów 337/1, 337/2, 338/2, 342, 343, 345, 347/1, 347/2, 348, 378, położonych w Jasionowie
 
2020-02-13   Nie wniesiono sprzeciwu
7
Gmina Haczów
36-213 Haczów 573
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- oświetlenie drogowe na dz. nr ewid. gruntów 597/1, 597/3, 597/4, 597/5, 598, 599/3, 602, 603, 604, 605, 617, 618/4, 618/11, 618/12, 618/14, 618/15, 620, 621, położonych w Malinówce 2020-02-14   Nie wniesiono sprzeciwu
8
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  6760/7, 6780, 6785/3, 6786, 6760/9, położonych w Bliznem. 2020-02-21   Nie wniesiono sprzeciwu
9
Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach – zadanie 2 na działkach nr ewid. 2001, 1410, 1999, 1998, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 70, 2078/1, 2077, 2224, 2242, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2443, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2829, 2837, 2834, 2835, 3031, 3030, 3032, 3105, 3300/1, 3297/1, 3205, 3285/1, 3286, 3292, 3290, 3421, 3415/1, 3414/3, 3520, 3541/2, 3546, 3544, 3545, 3547, 3552, 3553/2, 3554/5, 3554/6, 3554/7, 3726, 3698, 3699/4, 3700, 3732, 3917, 3914, 3913, 3916, 3918, 3919, 3920, 3921, 4173, 4169, 4171, 4170, 4168, 4167/3, 4167/2, 4176, 4166, 4165, 4385, 4388, 4382, 4389, 4555, 4554, 4558, 4560, 4561, 4704, 4705, 4707, 4708, 4815, 4816, 4818, 4828, 4819, 4817, 4812, 4814, 4813, 4720, 4820/1, 4820/2, 4822, 4823, 4824, 4833/1, 5040, 5038/1, 5038/2, 5037, 5036, 5033, 5167, 5168, 5171, 5166/1, 5166/2, 5169, 5031, 5030, 5302/1, 5302/2, 5303, 5304, 5305, 5306, 5285, 5297/2, 5297/1, 5298, 5308/3, 5308/4, 5308/1, 5449, 5446, 5445, 5614, 5615, 5613/1, 5613/2, 5451, 5616, 5618/2, 5618/3, 5619/1, 5619/2, 5776/1, 5627, 5628, 4396/2, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5432, 5644, 5634, 5635, 5428, 5768, 5767/1, 5767/2, 6189, 6186, 6187, 6180, 6174/2, 6172, 6170/2, 6311/3, 6336/1, 6338, 6334, 4396/1, 6353, 6352/1, 6339, 6340, 6341/2, 6341/3, 6342/1, 6347, 6342/2, 6350, 6349/2, 6620, 6621, 6289, 6628/2, 6628/1, 6630, 6619, 5609/2, 5777/2, 5777/1, 5779, 5778, 5609/3, 5809/3, 5809/4, 5809/2, 5781, 5821, 5799/2, 5784, 5785/1, 5785/2, 5787/2, 5796, 5795/1, 5795/2, 5794, 6146, 6147/2, 6128, 6144, 6142, 6138/1, 6138/2, 6141, 6121, 6139, 6151, 6153, 5215, 6361/1, 6356, 6357/3, 6359, 6592/1, 6355/1, 6357/5, 6357/1, 6592/3, 6593/2, 6592/4, 6593/1, 6588/1, 6588/2, 6355/3, 6588/5, 6147/1, 6133, 6132, 6131, 6130, 5829/5, 5841/3, 5841/1, 5850, 5854, 5855, 5856, 5809/1, 5853/2, 5586, 5576/2, 6116/2, 6116/1, 5845, 5847, 5858, 5859, 6075, 6073/2, 6072/1, 6072/2, 5844, 3554/4, 3699/2, 3697, 4709, 4710, 4711/1, 4711/2, 4547, 5041, 5453, 6170/1, 6168, 6173, 6351/1, 6352/2, 6352/3, 6622/1, 5769, 5770/2, 5770/1, 5783/2, 5791, 6160, 6161, 9949 w Izdebkach. 2020-03-03   Nie wniesiono sprzeciwu
10 Jan Tućki Remont i przebudowa budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 9664 w Izdebkach. 2020-03-30   Nie wniesiono sprzeciwu
11
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Przebudowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia na rury PE oraz budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. gruntów 1722, 1750, 1751, 1754, 1755, 1756, 1757, 1766, 1767, położonych w miejscowości Orzechówka  2020-04-06   Nie wniesiono sprzeciwu
12
Gmina Jasienica Rosielna,
36-220 Jasienica Rosielna 240
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ,,nad Młynem’’ na działkach nr ewid. gruntów 8769, 8772, 8747/1, 8746/2, 8743, 8742, 8738, 8734, 8714/2, 8713/2, 8712/2, 8711/2, położonych w Bliznem. 2020-04-14   Nie wniesiono sprzeciwu
13
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  3177/2, 3182, 3184, 3187/2, położonych w Starej Wsi. 2020-05-11   Nie wniesiono sprzeciwu
14
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  190/2, 193/3, 219/1, 200/8, położonych w Brzozowie. 2020-05-11   Nie wniesiono sprzeciwu
15
Gmina Domaradz
Domaradz 345, 36-230 Domaradz
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz – Pańskie” na dz. nr ewid. gruntów 3359, 3367, 3364/2, 3364/3, 3358/4, 3362/1, 12723, 959, 958, 957/3, 956/2, 955/2, 955/3, 953, 954, 951/4, 951/3, 944/12, 944/15, 944/9, 944/8, 941/14, 941/5, 941/3, 941/9, 941/10, 938/5, 933/7, 924  w Domaradzu 2020-05-15   Nie wniesiono sprzeciwu
16
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  2722/1, 2722/3, 2723, położonych w Haczowie. 2020-06-12   Nie wniesiono sprzeciwu
17
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  2078/8, 2078/9, 2078/10, 2078/13, 2079/3, 2079/7, położonych w Haczowie. 2020-06-12   Nie wniesiono sprzeciwu
18
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego niskiego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, na dz. nr ewid. gruntów  2230, 2232, 2243/4, 2243/3, 2243/2, 2243/1, 2242/6, 2242/3, 2231/5, 2223, położonych w Humniskach. 2020-06-19   Nie wniesiono sprzeciwu
19
Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalno-handlowego, na dz. nr ewid. gruntów  1285/4, 1285/3, 1284, położonych w Brzozowie. 2020-06-19   Nie wniesiono sprzeciwu
20
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, na dz. nr ewid. gruntów  455/2, 455/3, 456/6, położonych w Malinówce. 2020-07-06   Nie wniesiono sprzeciwu
21
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  5610/1, 5610/2, 5614, 5615, położonych w Przysietnicy. 2020-07-06   Nie wniesiono sprzeciwu
22
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  2524/1, 2522/1, 2525, 2572/2, 2473/1, 2473/2, 2474, położonych w Starej Wsi. 2020-07-06   Nie wniesiono sprzeciwu
23
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego niskiego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, na dz. nr ewid. gruntów  1101, 1100/4, 1100/3, 1064, 1063/4, 1063/6, położonych                                  w Haczowie. 2020-07-10   Nie wniesiono sprzeciwu
24
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  8689, 8690, 8691, 8700, położonych  w Przysietnicy. 2020-07-10   Nie wniesiono sprzeciwu
25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  250, 253/1, 258, 266/3, 266/10, 266/11, 266/12, 266/14, 267/3, 325/8 położonych  w Grabownicy Starzeńskiej. 2020-08-14 - Nie wniesiono sprzeciwu
26 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  2674, 2677, 2679, 2675, 2676/18, 2679/15, 2676/8, 2676/7, 2676/19, 2676/20 położonych w Humniskach. 2020-08-21   Nie wniesiono sprzeciwu
27
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 
33-100 Tarnów
Budowa gazociągu wraz z przyłączem gazowym niskiego ciśnienia, na dz. nr ewid. gruntów  1180, 1188/1, 1210/1, 1210/2, 1212, położonych  w Jasionowie. 2020-08-21   Nie wniesiono sprzeciwu
28
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 
33-100 Tarnów
Budowa gazociągu wraz z przyłączem gazowym niskiego ciśnienia, na dz. nr ewid. gruntów  1210/1, 1210/2, 1211/2, położonych  w Jasionowie. 2020-08-21   Nie wniesiono sprzeciwu
29
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 
33-100 Tarnów
Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem gazowym  na dz. nr ewid. gruntów 981/1, 981/2, 993/2, 994/1, położonych  w Jabłonicy Polskiej. 2020-08-21   Nie wniesiono sprzeciwu
30
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  2030, 2046/1, 2050/2, 2052 położonych w Domaradzu. 2020-08-24   Nie wniesiono sprzeciwu
31
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  1749/8, 1749/9, 1749/10 położonych w Brzozowie. 2020-08-24   Nie wniesiono sprzeciwu
32
Gmina Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna 240
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bliznem, przysiółek Budy na działkach nr ewid. 7526/4, 7532, 7553/1, 7525/1, 7523/4, 7524/1, 7522/1, 7522/3, 7518/5, 7518/1, 7520, 7521/4, 7521/2, 7521/3, 7534/4, 7521/5, 7518/3, 7517/1, 7516, 7515, 7521/7, położonych w Bliznem 2020-08-24   Nie wniesiono sprzeciwu
33
Gmina Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna 240
Budowa sieci wodociągowej w Bliznem, przysiółek Budy na działkach nr ewid. 7534/4, 7521/3, 7518/1, 7520, 7521/2, 7521/4, 7518/5, 7522/3, 7522/1, 7524/1, 7523/4, 7525/1, 7532, 7553/1, 7526/4, położonych        w Bliznem 2020-08-24   Nie wniesiono sprzeciwu
34
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 
33-100 Tarnów
Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem gazowym  do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gruntów 616/1, 616/2, 616/3, 617/1, 617/6, 617/7, położonych  w Starej Wsi 2020-09-01   Nie wniesiono sprzeciwu
35
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, na dz. nr ewid. gruntów  2265, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2511, 2512, 6073/6, 6073/1, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2524/2, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2266, 2476/1, 2458, 2551,2552, 2553, 2555/1, 2555/2, 2556, 2560, 2448, 2554, 2549, 2676/13 położonych w Humniskach . 2020-09-02   Nie wniesiono sprzeciwu
36
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia, na dz. nr ewid. gruntów  2854/1, 2856/16, 2876/2, 2876/6, 5197/1, 5210, położonych w Haczowie. 2020-09-11   Nie wniesiono sprzeciwu
37
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  2206/3, 2206/4 położonych   
w Starej Wsi.
2020-09-11   Nie wniesiono sprzeciwu
38
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  2498/2, 2145, 2536/2, położonych w Jasienicy Rosielnej. 2020-09-28   Nie wniesiono sprzeciwu
39
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na dz. nr ewid. gruntów  3386, 3387/4, 3387/5, 3387/6, 3387/7, 3387/8, 3387/9, 3387/10, 3388/3, 3379/1 położonych w Starej Wsi. 2020-09-28   Nie wniesiono sprzeciwu
40
Gmina Brzozów, 
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV – oświetlenie drogowe, na dz. nr 2297, 2453 położonych w Grabownicy Starzeńskiej .
2020-09-29   Nie wniesiono sprzeciwu
41
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 
33-100 Tarnów
Budowa gazociągu śr./c wraz z przyłączem gazowym  do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gruntów 1259/10, 1259/15, 1259/18, położonych  w Brzozowie. 2020-10-02   Nie wniesiono sprzeciwu
42
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu śr./c wraz z przyłączem gazowym  do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gruntów 1259/10, 1259/11, 1259/12, położonych  w Brzozowie. 2020-10-15   Nie wniesiono sprzeciwu
43
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu śr./c wraz z przyłączem gazowym  do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gruntów 2088/6, 2088/7, 2088/9, 2088/10, 2091, 2099, położonych  w Domaradzu. 2020-10-26   Nie wniesiono sprzeciwu
44
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu śr./c wraz z przyłączami gazowymi  do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. gruntów 3720, 3719, 3556/2, 35662/1, 66, 939  położonych  w Baryczy. 2020-10-27   Nie wniesiono sprzeciwu
45
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 
33-100 Tarnów
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem  do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. gruntów 2979, 2980, 2984/4, 2984/5, położonych  w Humniskach. 2020-10-28   Nie wniesiono sprzeciwu
46
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem  do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. gruntów 5514, 5513/1, 5512, 5511/3, 5507, 5506/7, 5506/2 położonych  w Przysietnicy. 2020-11-02   Nie wniesiono sprzeciwu
47
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu rozdzielczego niskiego ciśnienia wraz z przyłączami  do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. gruntów 3136, 3137, 3079, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3177, 3183/2, 3183/1, 3166/6, 3166/5, 3166/7, 3166/8, 3166/3, 3166/2, 3164, 3163/3, 3163/3, 3186/1 położonych  
w Humniskach
2020-11-06   Nie wniesiono sprzeciwu
48
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia wraz z przyłączami  do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. gruntów 691, 692, 693 położonych  w Humniskach 2020-12-01   Nie wniesiono sprzeciwu
49
Gmina Haczów
36-213 Haczów 573
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- oświetlenie drogowe na dz. nr ewid. gruntów 273, 354, 356, 359, 360, 362, 367/1, 370, położonych w Jabłonicy Polskiej. 2020-12-15    
50
Gmina Haczów
36-213 Haczów 573
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV- oświetlenie drogowe na dz. nr ewid. gruntów 1208, 1211, 1326, 1328, 1332, 1334, 1335, 1336, 1338, 1340/1, 1341, 1342, 1343, 1345, 1346/1, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1356, 1357/2, 1358, 1363, położonych w Jabłonicy Polskiej. 2020-12-15    
51
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz 
z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. gruntów 6356, 6415, 6521/1, położonych  w Izdebkach
2020-12-21    

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2020-01-08
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2020-01-08 10:14:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2020-02-03 09:16:16
Liczba wyświetleń: 2814
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-02-03 09:16:16
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2020-01-31 09:37:20
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2020-01-22 08:51:16
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2020-01-22 08:51:06
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2020-01-08 10:11:38 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj