Menu Podmiotowe menu ikonka

Samodzielne stanowiska

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. obsługi prawnej
Kontakt:
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 013 43 426 45 wew. 138
Do podstawowych zadań stanowiska, w tym Radcy Prawnego należy:
1. Zapewnienie pomocy prawnej dla Starosty, Zarządu i Rady Powiatu.
2. Udzielanie pomocy prawnej (sporządzanie opinii, udzielanie porad i konsultacji prawnych) komórkom organizacyjnym Starostwa.
3. Zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących Powiatu i Starostwa.
4. Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Starostę i Zarząd Powiatu.
5. Opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Powiatu.
6. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w podejmowaniu czynności egzekucyjnych.


Wieloosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych
Kontakt: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 013 43 426 45 wew. 144
Do podstawowych zadań stanowiska należy:
1. Prowadzenie prac związanych z tworzeniem programów i planów inwestycyjnych.
2. Przygotowywanie dokumentacji i realizacja inwestycji powiatowych i remontów, w tym:
1) przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
2) uzgadnianie dokumentacji,
3) przygotowywanie przetargów na realizację inwestycji i remontów,
4) nadzór nad realizacją inwestycji i remontów,
5) rozliczanie zadań inwestycyjnych po ich zakończeniu,
6) przygotowywanie dokumentacji przekazania inwestycji w użytkowanie,
7) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji i remontów.

3. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji powiatowych ze środków zewnętrznych oraz realizacja projektów.
4. Weryfikacja materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia postępowań określonych ustawą prawo zamówień publicznych.
5. Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
6. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów.
7. Wykonywanie innych zadań, zbieżnych z zakresem kompetencji, wynikających z przepisów prawa.


Stanowisko pracy ds. kadr
Kontakt: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 013 43 426 45 wew. 135
Do podstawowych zadań stanowiska należy:
1. Prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa oraz właściwe ich zabezpieczenie.
2. Prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.
3. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników obsługi, awansowaniem, premiowaniem, nagradzaniem i zwalnianiem pracowników Starostwa.
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z okresową oceną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.
5. Nadzór nad realizacją planów urlopów wypoczynkowych pracowników, jego ewidencjonowanie i analizowanie wykorzystania.
6. Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk uczniowskich i studenckich oraz staży .
7. Kierowanie pracowników na badania profilaktyczne, ich analiza i nadzór nad terminowością ich wykonania.
8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej nagród jubileuszowych pracowników, prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów.
9. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, prowadzenie książki wyjść w godzinach pracy, ewidencja dodatkowych godzin pracy.
10. Prowadzenie listy obecności pracowników.
11. Prowadzenie spraw kadrowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
12. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.
 

Stanowisko pracy ds. kontroli
Kontakt: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 013 43 426 45 wew. 135
Do podstawowych zadań stanowiska należy kontrola wydziałów Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie:
1. Dokonywania okresowych ocen przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków budżetu.
2. Wykorzystania udzielonych dotacji.
3. Przestrzegania prawidłowości stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
4. Zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym jednostki.
5. Racjonalności wykorzystania środków finansowych w zakresie realizowanych zadań rzeczowych.
6. Prawidłowości dokumentowania operacji gospodarczych.
7. Skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w wydziałach Starostwa oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Kontakt: ul. Armii Krajowej 1,
III piętro, pok. 11, 36-200 Brzozów, tel. 013 43 426 45 wew. 138,

Godziny pracy: wtorek, środa godz. 7.30 - 14.30, piątek godz. 7.30 - 11.00

Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:
1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów.
3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
5. Wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
6. Przedkładania do zatwierdzenia Staroście, w terminie do 31 marca każdego roku rocznego sprawozdania ze swej działalności w roku poprzednim.
7. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Brzozowie w zakresie ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Zbigniewa Murjas, e-mail: inspektor@cbi24.pl.
W razie nieobecności zastępstwo pełni Pan Dariusz Kozłowski, e- mail: inspektor@cbi24.pl
Do pobrania aktualna KLAUZULA RODOPełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Kontakt: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, tel. 013 43 426 45 wew. 137
Do podstawowych zadań realizowanych na stanowisku należy:
1. Organizacja i prowadzenie kancelarii tajnej.
2. Zapewnienie ochrony dokumentów oraz systemów i sieci teleinformatycznych z informacjami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową.
3. Wykonywanie innych zadań zbieżnych z zakresem realizowanych kompetencji, wynikających z przepisów prawa.

4. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:
1) przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające w stosunku do pracowników, których obowiązki łączą się z dostępem do informacji niejawnych,
2) wydaje lub odmawia wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
3) przeprowadza szkolenia pracowników, którzy otrzymali poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,
4) nadzoruje pracę kancelarii tajnej,
5) przeprowadza okresową kontrolę ewidencji i rejestracji materiałów niejawnych oraz ich obieg w Starostwie,
6) opracowuje plan ochrony Starostwa i nadzoruje jego realizację.


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2012-01-02
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2012-01-02 13:12:15
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-04-06 00:00:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2022-04-06 12:53:27
Liczba wyświetleń: 7509
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-04-06 12:53:27 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-04-06 12:52:53 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-04-06 12:52:53 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-04-06 12:52:53 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2012-01-02 13:12:15 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj