Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 03 - Udostępnianie danych osobowo-adresowych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7,parter, pokój nr 15, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440 lub 6433413 lub 6433439

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.),

-rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat z dnia 19 listopada 2008 (Dz. U. z 2008 Nr 207, poz. 1298),

-rozporządzenie w sprawie określenia wzorów o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych z dnia 19 listopada 2008 ( Dz. U. Nr 214, poz. 1353),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.Wypełniony wniosek o udostępnienie danych,

2. Dowód dokonania wpłaty.

4.      OPŁATY

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (za jedną osobę) zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31 zł. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI, nr rachunku 15943000060000111120000001 z zaznaczeniem „opłata za udzielenie informacji o danych osobowych”

Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Informację o danych osobowych uzyskuje się bezpośrednio po złożeniu wniosku (druku) , a w przypadku przesłania zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną - w terminie 14 dni od daty wpływu zapytania.

Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7.      UWAGI

Osoba ubiegająca się o udostępnienie danych osobowo-adresowych musi Wykazać interes prawny do pozyskania danych, bądź uwiarygodnić interes faktyczny w otrzymaniu informacji o danych osobowych.

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:17
Liczba wyświetleń: 98
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj