Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 05 - Wpisanie do stałego rejestru wyborców

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7,parter, pokój nr 15, tel. 015 6433439

2.      PODSTAWA PRAWNA

- art. 11 do art. 13 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. –Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001r.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek strony o wpisanie jej do rejestru wyborców na terenie miasta Stalowa Wola

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 3 dni sprawa rozstrzygana jest w formie decyzji administracyjnej.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji

7.      UWAGI

Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Stalowej Woli wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Urzędu Miasta Stalowa Wola.

Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Stalowej Woli bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek.

Wyborcy stale zamieszkali w Stalowej Woli pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowanie na pobyt stały w Stalowej Woli mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:18
Liczba wyświetleń: 93
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj