Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 06 - Wydanie i wymiana dowodu osobistego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 20, tel. 015 6433442

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993),

-rozporządzenie Rady Ministrów z 06.02.2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r Nr 47, poz. 384).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobiście wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Do wniosku załącza się:

a)      dwie aktualne, wyraźne, jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem). Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,

b)      odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych w Stalowej Woli),

c)      odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Stalowej Woli),

d)      w przypadku wątpliwości organu, na jego żądanie, poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie,

e)      jeżeli ostatni dowód osobisty jest wydany przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola wówczas nie żąda się skróconych aktów stanu cywilnego.

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek należy złożyć osobiście (małoletni w obecności opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego) w urzędzie gminy, właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu a w razie braku takiego miejsca pobytu, według ostatniego miejsca pobytu stałego. W przypadku gdy nie można ustalić miejsca ostatniego pobytu stałego, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla dzielnicy Warszawa-Śródmieście.

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy, a w przypadku małoletniego obecności wraz z wnioskodawcą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca a w przypadku małoletniego wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.

Przy uczestnictwie strony, pracownik sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) za pomocą programu informatycznego składający się z części A i B.

W części A umieszcza się dane osobowe, zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzania formularzy.

Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem.

Część B, która zawiera potwierdzenie złożenia wniosku oraz określa termin odbioru dowodu osobistego otrzymuje wnioskodawca.

Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B Formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca kartę stałego lub czasowego pobytu.

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.

Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca dowód osobisty organowi wydającemu lub polskiej placówce konsularnej.

W przypadku zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoba która jest zobowiązana do zgłoszenia zgonu, zwraca dowód osobisty w Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie 3 dni od daty zgonu ( w przypadku nie zwrócenia dowodu osobistego, osoba zobowiązana składa oświadczenie na piśmie ).

W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy złożyć wniosek o wymianę, w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego zmiany.

W przypadku upływu terminu ważności lub z powodu innej przyczyny utrudniającej posługiwanie się dowodem osobistym, wniosek o wymianę składa się niezwłocznie.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana posiadać dowód osobisty:

od ukończenia 18 roku życia,

od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.

Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie , która nie ukończyła 13 roku życia

Dowód osobisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm,wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie, podpis posiadacza, 3 literową serię, 6-cio cyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:19
Liczba wyświetleń: 102
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj