Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 09 - Wymeldowanie bądź anulowanie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, parter, pokój nr 15, tel. 015 6433439

2.       PODSTAWA PRAWNA

-art. 15 ust. 2 , art. 47 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

-ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osoba ubiegająca się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu stałego zameldowania lub ubiegająca się o anulowanie zameldowania powinna:

1) złożyć podanie ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania)

2) przedłożyć - do wglądu - tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przeprowadza postępowanie wyjaśniające polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, oraz inne instytucje, oględzin w lokalu.rozprawy administracyjnej.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

7.      UWAGI

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu jest akt własności lokalu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu lokalu, ograniczone prawo rzeczowe do lokalu /służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, dożywocie lub użyczenie

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:21
Liczba wyświetleń: 93
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj