Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 10 - Zameldowanie na pobyt stały/czasowy w drodze decyzji administracyjnej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, parter, pokój nr 15, tel. 015 6433439

2.       PODSTAWA PRAWNA

-art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.),

-ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podanie z umotywowanym uzasadnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999) oraz: zgłoszenie zameldowania na pobyt stały/czasowy wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę..

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przeprowadza postępowanie wyjaśniające polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, oraz inne instytucje, oględzin w lokalu.rozprawy administracyjnej.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7.      UWAGI

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty, wypełniony druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące)

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:22
Liczba wyświetleń: 109
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj