Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 11 - Zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały bądź czasowy powyżej 3 miesięcy oraz do 3 miesięcy

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

-rozporządzenie z 1 czerwca 2004r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt czasowy za granicą (Dz.U. z 2004r. Nr 140 poz. 1480),

-rozporządzenie z 24 grudnia 2002r.w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999),

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wypełniony formularz meldunkowy (druk), a także:

1) dokument stwierdzający tożsamość,

2) książeczka wojskowa - dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.

Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w obecności najemcy (najemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu na ustny wniosek, zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu.

Wymeldowania z pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem zamierzonego czasu pobytu dokonuje się ustnie.

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zameldowania i wymeldowania dokonuje się niezwłocznie i wydaje się poświadczenie dokonanej czynności meldunkowej (zameldowania lub wymeldowania).

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania i wymeldowania:

1) zameldowanie na pobyt stały (wymeldowanie z pobytu stałego),

2) zameldowanie na pobyt ponad 3 miesiące, wymeldowanie z pobytu na ponad 3 miesiące (jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się),

3) zameldowanie na pobyt do 3 miesięcy (wymeldowanie z pobytu do 3 miesięcy).

W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce.

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty, druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące) potwierdzony przez osobę (posiadającą tytuł prawny do lokalu i do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawny do lokalu.

Przy wymeldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty i druk (zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące).

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:23
Liczba wyświetleń: 112
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj