Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 14 - Zgromadzenie publiczne

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 21, tel. 015 6433441

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990r. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.),

-ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, które powinno zawierać:

• imię, nazwisko, datę urodzenia, adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,

• cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

• miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,

• określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega ocenie w kwestii jego zgodności z prawem oraz w materii zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.

W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 8 powołanej ustawy, decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od zawiadomienia, nie później jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Wydanie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego następuje jeżeli:

• jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych,

• odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Od decyzji zakazującej zorganizowanie zgromadzenia publicznego organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 3 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7.      UWAGI

Organizator zgromadzenia publicznego na terenie miasta Stalowa Wola zobowiązany jest złożyć zawiadomienie najpóźniej 3 dni przed jego zwołaniem, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez delegowanego przez Prezydenta pracownika Urzędu Miasta, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.

Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu w obecności zgromadzonych, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 24 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia publicznego przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia, w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

Odwołanie składa się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola.

Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:

a) przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,

b) zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,

c) przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy,

d) bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia,

bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:25
Liczba wyświetleń: 92
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj