Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 15 - Nadanie/zmiana numeru PESEL

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o nadanie /zmianę numeru PESEL

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności materialno–technicznej.

Numer PESEL nadaje się:

obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,

cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie art. 26 wyżej przytoczonej ustawy,

obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. a) i b),

obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Brak

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:26
Liczba wyświetleń: 127
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj