Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 17 - Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

1. Od czego zacząć?

W Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wolności 7 należy złożyć czytelnie wypełniony:

 1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny"(załącznik nr 1 ).

 2. Załączniki (w zależności od sytuacji): :

 • "Oświadczenie" (załącznik – 2)

 • "Oświadczenie" (załącznik - 3) - (w przypadku osób żyjących w konkubinacie)

 • zaświadczenie o dochodach członków rodziny

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych)

 • zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień lub jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej

 • kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

 • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka

 • odpis skróconego aktu małżeństwa

 1. Do wglądu

 • dowody osobiste zainteresowanych osób

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

Opłat nie pobiera się - art. 2 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego - tel. (15) 643 34 87, tel./fax (15) 643 34 17

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

Do 7 dni

5. W jaki sposób odebrać decyzję?

Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego przy ul. Narutowicza 14

II PIĘTRO lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:

Podstawa prawna: art.127 ust. 1 oraz art. 128 i art. 128 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416

z późn. zm.)

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

 1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:

 • żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową,

 • poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. Bilet).

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

 2. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

 3. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz poborowych służby zastępczej.

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

9. Wzór wniosku w załączeniu

Załącznik nr 1 - "Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny"

Załącznik nr 2 - "Oświadczenie"

Załącznik nr 3 - "Oświadczenie" (w przypadku osób żyjących w konkubinacie)

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-07-22
Opublikował w BIP: 2011-07-22 13:46:20
Liczba wyświetleń: 110
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj