Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 18 - Wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe

1. Od czego zacząć?

W Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wolności 7 należy złożyć czytelnie wypełniony

 1. "Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub

  dochód” (załącznik nr 1)

 2. Załączniki:

 1. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej)

 2. Zaświadczenie o :

 • wysokości zarobków netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające ćwiczenia wojskowe (wydaje pracodawca)

 • dochodzie uzyskanym z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający ćwiczenia wojskowe (wydaje naczelnik urzędu skarbowego)

 • utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej (wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

 1. Do wglądu

 • dowody osobiste zainteresowanych osób

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

Opłat nie pobiera się - art. 2 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

(Dz.U. z 2006 Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego - tel. (15) 643 34 87, tel./fax (15) 643 34 17

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

Do 7 dni

5. W jaki sposób odebrać decyzję?

Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego przy ul. Narutowicza 14

II PIĘTRO lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:

Podstawa prawna: art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 13, poz. 155).

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

 1. Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać:

 • informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone

 • kwotę wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza rezerwy ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzającego okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 90
  lub

 • kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 360.

 1. W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu nie wchodzą:

 • obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i zobowiązań podatkowych

 • udzielone nagrody oraz świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych.

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Załącznik nr 1 - Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone

wynagrodzenie lub dochód

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-07-22
Opublikował w BIP: 2011-07-22 14:30:20
Liczba wyświetleń: 123
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj