Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 19 - Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom

1. Od czego zacząć?

W Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wolności 7 należy złożyć czytelnie wypełniony:

 1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej" (załącznik nr 1).

 2. Oświadczenia (załącznik 2 i załącznik 3),

  oraz

 3. Załączniki (w zależności od sytuacji): :

 • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,

 • cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające formę płatności należności mieszkaniowych,

 • akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,

 • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,

 • decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

 • decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego z kartą powołania za osobę samotną,

 • oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

 • pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli takie zostało ustanowione.

 1. Do wglądu

 • dowód osobisty składającego wniosek (żołnierza lub pełnomocnika),

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

 • Wniosek i załączniki - zwolnione od opłat - art. 2 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

 • Pełnomocnictwo - opłata skarbowa 17,- zł.

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego - tel. (15) 643 34 87, tel./fax (15) 643 34 17

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

Do 30 dni

5. W jaki sposób odebrać decyzję?

Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego przy ul. Narutowicza 14

II PIĘTRO lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:

Podstawa prawna: art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238 z późn. zm.)

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

 1. Należność mieszkaniowa może być pokrywana żołnierzom żonatym, jak i samotnym.

 2. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika iż pełnomocnictwo przyjmuje, oraz że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno być podpisane przez pełnomocnika i opatrzone przez niego datą.

 3. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Klienta.

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Załącznik nr 1 - "Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej"

Załącznik nr 2 - „Oświadczenie”

Załącznik nr 3 - „Oświadczenie”

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-07-22
Opublikował w BIP: 2011-07-22 14:54:56
Liczba wyświetleń: 93
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj