Menu Podmiotowe menu ikonka

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
Informacja publiczna udostępniania jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
 
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje - zgodnie z art. 13 ustawy – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz 
o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo Powiatowe w Brzozowie musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Starostwo Powiatowe może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Starostwo Powiatowe , w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wezwie wnioskodawcę 
do uiszczenia opłaty.
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przekazać do Starostwa Powiatowego w Brzozowie wybierając jeden z poniższych sposobów:
1. złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie – budynek przy ul. Armii Krajowej 1, 
     III piętro, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530
2. wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
3. przesłać na adres e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl
4. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
5. faxem na numer: 134342645
 
 
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2012-01-02
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2012-01-02 10:59:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2002-01-02 09:44:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-11-27 14:04:31
Liczba wyświetleń: 10998
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-27 14:04:31 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-11-27 08:52:30 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-11-27 08:52:30 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2019-06-03 12:13:58 Dodano plik - wzór wniosku o udostępn. inf. publ..docx.docx do treści Dariusz Supel Szukaj
2019-06-02 09:44:20 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
2019-06-02 09:44:20
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono tytuł dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Dariusz Supel Szukaj
2012-01-02 11:06:05
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj