Menu Podmiotowe menu ikonka

Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym w roku 2022

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

         Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  w  przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy , o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

 L.p.

Imię i nazwisko inwestora/
nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wpływu zgłoszenia


Data wniesienia sprzeciwu


Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. 
nr ewid. 4669, 4668, 4693, 4700, 4697/2, 4697/1 położonych  w miejscowości Stara Wieś.
 
2022-04-05 wezwano do uzupełnienia
2 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 5354, 5352, 5355, 5361, 5350, położonych w miejscowości Wesoła. 2022-04-11 Nie wniesiono sprzeciwu
3 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. 
nr ewid. 602, 647, 646, 2264, 2265, położonych w miejscowości Wzdów.
2022-04-14 Nie wniesiono sprzeciwu
4 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. 
nr ewid. 744/2, 752/7, 752/8, 711/1, 2267/2, położonych w miejscowości Wzdów.
2022-04-14 Nie wniesiono sprzeciwu
5 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na dz. nr 6516/1, 6520/2, 6520/3, 6520/4, 6520/5, położonych w miejscowości Izdebki. 2022-04-26 Nie wniesiono sprzeciwu
6 Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec – zadanie II” na dz. nr ewid. 2336, położonej w miejscowości Wara. 2022-05-04 Nie wniesiono sprzeciwu
7 Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1428R w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec – zadanie I”, na dz. nr 1463, 1475, 1476, 1478, 1479, 1493, 1494, 1502, 1507, położonych w miejscowości Nozdrzec. 2022-05-19 Nie wniesiono sprzeciwu
8 Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1936R Barycz-Izdebki w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec – zadanie IV”, na dz. nr 6157, 6118, 6119, 6120, 6158, 6160/1, 6160/2, 6161, 6162, 6191, 6192, 6193/1, 6195, 6196, 6197, 6198/1, 6198/2, 6237, położonych w miejscowości Wesoła 2022-05-19 Nie wniesiono sprzeciwu
9 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz               z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych              na dz. nr 2959/15, 2959/16, 2959/25, położonych                     w miejscowości Haczów. 2022-05-26 Nie wniesiono sprzeciwu
10 Gmina Dydnia
36-245 Nozdrzec 224
 
Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka, na działkach nr 550, 551, 552, 554, 563, 568, 569, 576/1, 576/2, 523, 541, 547, 355/2, 355/3, 355/5, 355/6, 522, 548, 549, 551, 552, 553, 556, 558, 559, 560, 575, 578/1, 578/2, 579, 581, 583, 584, 586, 591, 595/1, 595/2, 596, 597, 600, 601, 602, 603/1, 603/2, 736, położonych w miejscowości Jabłonka 2022-05-27 Nie wniesiono sprzeciwu
11 Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224
 
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, dotyczącej oświetlenia drogowego w m. Siedliska, Hucie Poręby oraz Wołodzi dla drogi powiatowej nr 2040R Dynów-Jabłonica Ruska w km 1+980 do 3+030 i 2042R Wara-Jawornik Ruski w km 0+000 do km 0+274, na działkach nr 1001, 1029, 751, 752/3, 752/2, 759/2, 1003/2, 1004/2, 1007/2, położonych w miejscowości Siedliska, na działkach nr 6/2, 8/2, 10/8, położonych w miejscowości Huta Poręby oraz na działce nr 58/1, położonej w Wołodzi. 2022-05-31 Nie wniesiono sprzeciwu
12 Gmina Jasienica Rosielna Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią, instalacją elektryczną oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Jasienicka na dz. nr ewid. 14, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 40, 41, 43, 46, 48, 51, 52, 53, 71, 72, 73, 101, 102, 170, 173, 176, 178, 180, 181, 182, 185/1, 185/2, 186, 187, 198/3, 198/4, 200, 201, 202/2, 210, 334, 335/1, 335/2, 336, 337, 339/1, 339/2, 340, 370, 372, 374, 376, 377, 378/3, 379, 380, 382, 490/2, 514, 516, 517, 518, 519, 523/2, 523/3, 523/4, 524, 527, 528, 529, 530, 531, 532/1, 532/2, 533, 536, 537, 565/1, 565/2, 566/1, 568, 569, 570/1, 572/1, 575, 577, 578, 579, 581, 582/1, 584/1, 585/1, 586/2, 587/1, 587/2, 589, 590/1, 590/2, 590/3, 591/1, 592/1, 593/1, 639, 830, 834, 840, 841, 844, 845, 846/1, 846/2, 847, 859, 1057, 1088/1, 1088/2, 1089, 1090/3, 1113, 1124, 1125, 1127, 1128, 1132, 1141/1, 1157, 1174, 1175, 1179, 1181, 1182, 1183, 1185, 1190/1, 1190/3, 1192, 1197, 1198, 1199, 1283, 1401, 1435, 1438/4, 1439, 1465, 1467, 1468, 1475, 1476, 1479, 1480/1, 1480/2, 1483/2, 1485, 1486, 1487, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1489, 1490, 1493, 1496, 1497, 1498/1, 1500, 1501, 1502/1, 1502/2, 1502/6, 1502/7, 1502/8, 1502/9, 1502/10, 1502/11, 1503, 1524, 1531/1, 1531/2, 1581, 1585/3, 1585/4, 1585/6, 1597, 1599/2, 1602, 1603, 1607, 1645, 1649, 1659, 1660, 1666, 1668, 1689, 1711, 1712, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1752, 1753, 1754, 1758, 1760, 1762, 1764/1, 1765, 1766/1, 1766/2, 1767/2, 1769, 1770, 1794, 1799, 1803, 1804, 1833, 1843/1, 1843/2, 1844, 1845, 1846, 1848, 1849/1, 1849/2, 1855, 1857, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1869, 1870, 1873/2, 1884, 1885, 1906, 1907, 1909 oraz na dz. nr ewid. 2500/2, położonej w Jasienicy Rosielnej 2022-05-31
13 Gmina Jasienica Rosielna Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią, instalacją elektryczną oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jasienica Rosielna                 na dz. nr ewid. 568/1, 592, 595/3, 595/4, 596/1, 596/5, 596/6, 596/7, 597/10, 597/1, 597/11, 597/8, 601/1, 602, 603/1, 604, 605, 606, 608, 614/5, 614/6, 638/1, 638/3, 638/4, 640/2, 652, 653/1, 654, 657, 659, 662, 663, 664, 665/1, 667/1, 667/2, 668/2, 669, 675/10, 675/1, 675/7, 675/8, 676/2, 676/3, 676/4, 677, 678, 690, 695, 696/2, 697/1, 697/3, 698/1, 744/1, 745, 746, 747, 748, 751/1, 752/1, 752/5, 752/6, 752/9, 752/10, 752/12, 754/1, 754/2, 755/2, 756/2, 757, 759/4, 763, 764, 765, 766, 775, 776/10, 776/11, 776/16, 776/4, 776/5, 776/8, 778/10, 778/11, 778/2, 778/4, 778/8, 778/9, 779/1, 779/2, 779/3, 780, 781/1, 781/2, 782/1, 783/1, 783/2, 787/1, 787/2, 789/1, 789/2, 790/4, 791/4, 822/1, 958, 966/6, 970/1, 970/2, 971/2, 975/3, 975/4, 975/5, 975/6, 978/2, 981/1, 986/1, 986/2, 988/5, 1021/1, 1022, 1023/2, 1023/3, 1023/4, 1023/5, 1025/10, 1025/1, 1025/13, 1025/16, 1025/2, 1025/9, 1026/1, 1026/3, 1027/10, 1027/3, 1027/5, 1027/8, 1027/9, 1028/3, 1028/5, 1028/6, 1029/2, 1030/12, 1030/13, 1030/15, 1030/17, 1030/5, 1030/7, 1030/8, 1038/3, 1038/7, 1039, 1040/3, 1040/5, 1041/1, 1041/2, 1042, 1043, 1044/2, 1044/6, 1047, 1049, 1051, 1052/1, 1054, 1055, 1056/1, 1057/1, 1057/4, 1058/3, 1059/2, 1060/2, 1063/2, 1080, 1082/5, 1082/7, 1085/4, 1086/3, 1094/1, 1095/1, 1102/2, 1102/4, 1102/6, 1102/8, 1105/15, 1105/16, 1105/17, 1105/18, 1105/19, 1105/3, 1105/7, 1105/9, 1110/3, 1110/4, 1110/6, 1111/3, 1112, 1115/10, 1115/1, 1115/16, 1115/4, 1115/19, 1115/20, 1116, 1119/1, 1120, 1122/2, 1122/4, 1122/5, 1123, 1127, 1129/11, 1129/12, 1129/6, 1129/9, 1131/2, 1133, 1134, 1146, 1148/1, 1148/2, 1149/1, 1151/5, 1154/3, 1154/8, 1154/9, 1156, 1163, 1164, 1165/3, 1166/1, 1166/2, 1167, 1169/4, 1170/2, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1182, 1184, 1188/1, 1188/2, 1189, 1190, 1191/1, 1191/2, 1192, 1194/2, 1195/2, 1242/3, 1242/4, 1242/5, 1242/6, 1243/2, 1243/5, 1243/6, 1243/7, 1243/9, 1244, 1247/2, 1264/1, 1264/2, 1265, 1266/2, 1266/3, 1267/2, 1270/3, 1270/4, 1293, 1295, 1296, 1297/2, 1298/1, 1298/2, 1299, 1300, 1301/1, 1301/2, 1333/2, 1346, 1347, 1349/1, 1350/1, 1350/2, 1350/3, 1351, 1353, 1354, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1357, 1364/6, 1366/4, 1368/4, 1375/1, 1376, 1381/10, 1381/9, 1382, 1383/1, 1383/2, 1383/3, 1392/1, 1392/2, 1393, 1395, 1396, 1397, 1404, 1405, 1408/1, 1408/2, 1411/2, 1412, 1414, 1415/3, 1415/5, 1416, 1418/1, 1418/2, 1419/6, 1420/2, 1424/2, 1424/3, 1425/1, 1425/2, 1426/3, 1426/5, 1426/6, 1429/1, 1433/2, 1439, 1440, 1441/1, 1441/2, 1442, 1443, 1444, 1447, 1448, 1449/1, 1449/2, 1450/1, 1451/1, 1452/1, 1452/10, 1452/4, 1452/8, 1452/9, 1453/1, 1453/2, 1453/6, 1453/7, 1454/1, 1455/1, 1455/8, 1455/9, 1456/2, 1457/2, 1457/3, 1458/1, 1458/3, 1459/3, 1459/4, 1459/5, 1459/6, 1459/7, 1461/1, 1462/6, 1466, 1468, 1469/1, 1473/3, 1474/5, 1479/1, 1480/6, 1481/3, 1482/2, 1482/3, 1482/4, 1483/1, 1485/2, 1486/2, 1489/7, 1491/5, 1491/9, 1493/3, 1493/4, 1495/6, 1497/3, 1497/4, 1498/11, 1498/2, 1498/4, 1498/5, 1498/6, 1498/8, 1500/1, 1502/4, 1502/8, 1503/3, 1503/6, 1504/1, 1505, 1506/4, 1506/5, 1507/6, 1510/2, 1622/5, 1622/6, 1623/5, 1623/7, 1623/8, 1626/1, 1627, 1629/1, 1637/1, 1638, 1658, 1659/1, 1661/1, 1663/1, 1703/1, 1703/2, 1704/1, 1727, 1747/1, 1748, 1751/1, 1798, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806/3, 1807/4, 1807/8, 1809/2, 1811, 1814/1, 1814/2, 1814/3, 1814/4, 1814/5, 1815, 1817/2, 2442, 2443/3, 2447/16, 2447/24, 2447/30, 2447/31, 2447/33, 2447/34, 2448/2, 2450/1, 2451/5, 2451/6, 2453/2, 2453/4, 2454/1, 2520/1, 2525, 2529/2, 2545, 2567/2, 2570/3, 2571, 2572, 2573, 2579/3, 2580/2, 2584, 2585/2, 2585/5, 2585/6, 2585/7, 2585/8, 2586/3, 2587/3, 2590, 2591, 2594/7, 2594/9, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2620/1, 2620/2, 2637/1, 2639/3, 2639/4, 2639/6, 2639/7, 2650, 2651, 2652/1, 2653, 2654, 2659/1, 2660/4, 2661/1, 2663, 2664/1, 2665/12, 2665/13, 2665/14, 2665/16, 2665/17, 2665/5, 2666/1, 2667/1, 2671, 2675, 2676/1, 2678/3, 2679/3, 2679/5, 2679/6, 2682/10, 2682/11, 2683/3, 2683/7, 2683/8, 2686, 2687/2, 2688/3, 2690/3, 2690/4, 2703, 2733/2, 2745, 2750, 2754/3, 2755, 2756, 2798/11, 2798/12, 2798/14, 2798/4, 2798/6, 2799, 2801, 2802/2, 2803/6, 2803/8, 2809/2, 2817/1, 2871, 2873, 2874, 2875, 2876/1, 2876/2, 2879/1, 2880/3, 2887, 2890/1, 2891/1, 2891/4, 2892, 2906, 2918, 2929, 2944, 2993/2, 3015, 3016/1, 3019/1, 3020, 3026/1, 3029, 3030, 3031, 3033/1, 3073/10, 3073/11, 3073/12, 3073/13, 3073/18, 3100/11, 3100/13, 3100/26, 3100/28, 3100/29, 3143, 3146, 3364, 3412/5, 3514, 3515/1, 3515/2, 3516/1, 3516/2, 3518/2. 2022-05-31
14 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 607/5, 608/2, 608/4, 608/5, 608/3, położonych w miejscowości Stara Wieś.
 
2022-06-02 Nie wniesiono sprzeciwu
15 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. 
nr ewid. 1221/7, 21221/8, 1222, 1227/1, 1228, 1234/4, położonych w miejscowości Zmiennica.
 
2022-06-10 Nie wniesiono sprzeciwu
16 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
 
Budowa odcinka gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na dz. nr 895, 896, 897, położonych w Jasionowie oraz na dz. nr 1176/2, położonej w Turzym Polu 2022-06-13
17 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na dz. nr 3136, 3137, 3138/2, położonych w Haczowie 2022-06-13
18 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu niskiego ciśnienia wraz 
z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych na dz. nr 2148/6, 2147, 2146/2, 2146/1, położonych w Grabownicy Starzeńskiej
2022-06-13 Nie wniesiono sprzeciwu
19 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz 
z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych na dz. nr 1306/2, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1305/1, 1305/3, 1305/4, 1305/5, 1305/6, położonych w Brzozowie
2022-06-14 Nie wniesiono sprzeciwu
20 Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia  wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 2524/1, 2524/2, 2520/3, 2520/4, 2520/5, 2520/2, 2519 położonych w miejscowości Stara Wieś. 2022-06-14 Nie wniesiono sprzeciwu

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2022-01-20
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2022-01-20 09:43:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-01-20 09:43:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2022-06-21 10:21:02
Liczba wyświetleń: 442
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-21 10:21:02 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-06-15 14:27:57 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-06-13 13:30:03 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-06-03 09:31:06 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-06-02 09:38:05 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-05-27 13:57:35 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-05-26 11:28:15 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-05-23 07:39:32 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-05-17 09:52:06 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-05-05 09:55:50 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-05-04 13:00:04 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj