Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie - Blizne

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnychoraz o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych Zawiadamiam o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz o czynnościa...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jabłonka

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663 ze zm.), art. 3...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnychw związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków Zawiadamiam o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidenc...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Dydnia

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, położonej w obrębie ewidencyjnym Dydnia gmina Dydnia, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i bud...

Przejdź do wpisu

Decyzja w sprawie nieodpłatne nabycie mienia pozostawionego po uznanej za wykreśloną z rejestru Spółdzielnię Usług Rolniczych w Jasienicy Rosielnej

DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 9 ust 2b w związku z art. 9 ust. 2a, 2i, 2...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych W związku z podziałem działki nr 2477 i 2478 zawiadamiam, że w dniu 15.12.2023 r., o godzinie 9:00 w miejscowośc...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych w związku z podziałem działki nr 3206 i 3207 zawiadamiam, że w dniu 15.12.2023 r., o godzinie 13:00 w miejscowoś...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Dydnia

Zawiadomienieo czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynkówi ustalenia przebiegu granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów i bu...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Golcowa

Zawiadomienieo czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków i ustalenia przebiegu granic nieruchomoścido celów ewidencji gruntów i bu...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienia - Jasienica Rosielna

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej : w gminie: Jasienica Rosielna [180205_2}, obręb : Jasienica Rosielna [0002], oznaczonej w operacie ewidencji gr...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Orzechówka

Zawiadomienie że w dniu 07.12.2023r. o godz.: 09.00 w Orzechówce (na gruncie) przy udziale stron lub pełnomocnika odbędzie się: wyznaczenie slużebności-drogi koniecznej ustalonej Postanowieniem Sądow...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Orzechówka

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie § 32 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji g...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Brzozów

ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663 ze zm.), art. 3...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wydrna

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Wydrna gmina Dydnia, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 1621/1 z działk...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Brzozowski zawiadamia, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne o nieodpłatnym nabyciu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Jasienica Rosielna obręb Bli...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jasienica Rosielna

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasienica Rosielna gmina Jasienica Rosielna, oznaczonej w operacie...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Temeszów

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z połączeniem działek Na podstawie § 32, 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Golcowa

Zawiadomienie  Na podstawie art. 39 i art. 32 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2101 poz. 1990, t.j.) oraz na podstawie § 31 - 33 Rozporządzenia Minis...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Ulucz, Wołodź,

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu zawiadoma o czynnościachustalenia granic działek ewidencyjnych w obrębie: Ulucz gmina: Dydnia , oraz Wołodź gminaNozdrzec dla wymienionych t...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE o czynnościach związanych z wyznaczeniem projektu scalenia gruntów obrębu: ZMIENNICA gm. Brzozów pow. brzozowski

ZAWIADOMIENIE o czynnościach związanych z wyznaczeniem projektu scalenia gruntów obrębu: ZMIENNICA gm. Brzozów pow. brzozowski Na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu i wymianie gruntó...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Górki i Grabownica Starzeńska

Z A W I A D O M I E N I Eo czynnościach podjętych w celu ustalenia  przebiegu granic działek ewidencyjnych       Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Stara Wieś

 • 14 listopada 2023

ZAWIADOMIENIE że dnia 08 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenie punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gr...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wara

 • 31 października 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w gminie: Nozdrzec, obręb: Wara, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 275 z działką sąsiednią o nr: 270 położo...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

 • 30 października 2023

Zawiadomienie zawiadamia się, że: w dniu: 17.11.2023 o godzinie: 10:00 w miejscowości: Przysietnica (na gruncie) przy udziale stron lub pełnomocników odbędzie się: wyznaczenie punktów granicznych / u...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 25 października 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, nieruchomości położonej: w gminie Brzozów, obręb Humniska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako dział...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 • 23 października 2023

Zawiadomienie Starosta Brzozowski zgodnie z art. 49 oraz art. 61 §1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. ) zawiadamia, że na wniosek firmy i-p...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

 • 20 października 2023

ZAWIADOMIENIE w obrębie ewidencyjnym Domaradz, gmina Domaradz zostaną przeprowadzone czynności:- wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych- ustalenia przebiegu granic- przyjęcia...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Obarzym

 • 20 października 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Obarzym gmina Dydnia, oznaczonej woperacie ewidencji...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Brzozowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji

 • 19 października 2023

Na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z  2023 r. poz. 344 ze zm. / S T A R O S T A   B R Z O Z...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

 • 16 października 2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/pzyjęcia pzebiegu granic działek ewidencyjnych  w związku z podziałem działki nr 2000/5 zawiadamian że w dniu 03.11.2023 r. o godz. 9.00 w miejscowości Przysi...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

 • 09 października 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Przysietnica gmina Brzozów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Niebocko

 • 09 października 2023

ZAWIADOMIENIEdo stawienia się w celu wznowienia/wyznaczenia/ustalenia granic działek w dniu 23.10.2023 od godziny 09:00 w miejscowości Niebocko - na gruncie, przy udziale stron lub upoważnionych pełn...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o okazaniu projektu scalenia gruntów oraz stabilizacji punków granicznych  projektu scalenia gruntów wsi Turze Pole i Zmiennica, gmina Brzozów 

 • 06 października 2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o okazaniu projektu scalenia gruntów oraz stabilizacji punków granicznych  projektu scalenia gruntów wsi Turze Pole, gmina Brzozów    Na postawie art. 31 ustaw...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 04 października 2023

ZAWIADOMIENIE że, w dniu 25.10.2023 o godzinie 09:00 w miejscowości Humniska - na gruncie, przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników, odbędzie się wznowienie/wyznaczenie/ustalenie granic dzi...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabownica Starzeńska

 • 04 października 2023

ZAWIADOMIENIE że, w dniu 24.10.2023 od godziny 09:00 w miejscowości Grabownica Starzeńska - na gruncie, przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników, odbędzie się wznowienie/wyznaczenie/ustalen...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Domaradz

 • 02 października 2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, położonej w gminie Domaradz obręb: Domaradz oznaczonych w op...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Brzozów

 • 02 października 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Brzozów gmina Brzozów - M, oznaczonej w operacie ewid...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Golcowa

 • 02 października 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonej: w gminie Domaradz, obręb Golcowa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4393 z dz...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - scalenie gruntów - TURZE POLE

 • 02 października 2023

ZAWIADOMIENIEo czynnościach związanych z wyznaczeniem projektu scalenia gruntówobrębu: TURZE POLE gm. Brzozów pow. brzozowski Geodeta-projektant: Paweł Radosz / Tel. 609906225 / upoważniony przez: St...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Niebocko

 • 02 października 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi, położonych w obrębie ewidencyjnym Niebocko gmina Dydnia, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i b...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 26 września 2023

Zawiadomienie Starosta Brzozowski zgodnie z art. 49 oraz art. 61 §1 i 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek firmy         i...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Turze Pole, gmina Brzozów 

 • 22 września 2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Turze Pole, gmina Brzozów    Na postawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów/t.j. Dz.U. z 2...

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Zmiennica, gmina Brzozów 

 • 22 września 2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO o zebraniu uczestników scalenia wsi Zmiennica, gmina Brzozów      Na postawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów /t.j. Dz.U....

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska (3 działki)

 • 15 września 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic trzech działek ewidencyjnej położonych: w gminie Brzozów obręb Humniska.Powyższe czynności odbędą się na gruntach w/w nieruchomości w dniu: 11....

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jabłonka

 • 12 września 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonka gmina Dydnia, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 630 z działka...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wydrna

 • 11 września 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wydrna gmina Dydnia, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 16...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Górki

 • 08 września 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w związku z opracowaniem mapy do celów prawnych „mapy z projektem służebności gruntowej" dla działki 1533 położonej w Górkachzawiadamiam o...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Golcowa

 • 04 września 2023

ZAWIADOMIENIE zawiadamiam o czynnościach ustalenia/wyznaczenia granic nieruchomości położonej w gminie: Domaradz, obręb: Golcowa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 4988 z działk...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Blizne

 • 31 sierpnia 2023

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i ustalenia granic nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Blizne gmina Jasienica Rosielna.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Golcowa

 • 30 sierpnia 2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych Nr 5462 i 5463 w miejscowości Golcowa.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Nozdrzec

 • 30 sierpnia 2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działki Nr 2715/3 w obrębie: Nozdrzec. 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Górki

 • 30 sierpnia 2023

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia/wyznaczenia/ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Górki, gmina Brzozów.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Golcowa

 • 23 sierpnia 2023

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 11959/1 oraz 11958/2 na gruncie w miejscowości Golcowa.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Jasienica Rosielna

 • 23 sierpnia 2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, oraz przyjęcia granic nieruchomości położonej: w gminie Jasienica Rosielna, obręb Jasienica Rosielna, oznaczonej w operac...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Grabownica Starzeńska

 • 23 sierpnia 2023

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w gminie Brzozów, obręb Grabownica Starzeńska, oznaczonej w operacie w ewidencji gruntów jako działki nr 988 i 989 z działkami sąs...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Dydnia

 • 18 sierpnia 2023

Zawiadomienieo czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. zawiadamiam,że toczy się postępowanie o podział nieruchomości położonej w miejscowości Dydnia oznaczonej...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Humniska

 • 17 sierpnia 2023

Zawiadomienie Na podstawie art.39 i art.32 pkt. I i 2 Ustawv z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 21 O 1 poz. 1990, tekst jednolity), oraz na podstawie § 31 - 33 Rozporzą...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Golcowa

 • 17 sierpnia 2023

Zawiadomienie Na podstawie art.39 i art.32 pkt. I i 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 21 O 1 poz. 1990, tekst jednolity), oraz na podstawie § 31 - 33 Rozporzą...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wzdów

 • 16 sierpnia 2023

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 – tekst jednol...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Ulucz

 • 08 sierpnia 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej: w gminie: Dydnia obręb: Ulucz, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: .... 141, z...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Niebocko

 • 26 lipca 2023

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi, położonych w obrębie ewidencyjnym NIEBOCKO gmina DYDNIA oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

 • 24 lipca 2023

Zawiadomieniew sprawie ewidencji gruntów i budynków W dniu 30.08.2023 r. o godz. 9:00 w miejscowosic Przysietnica  przy udziale stron lub pełnomocników odbędzie się ustalenie / wyznaczenie granic dzi...

Przejdź do wpisu

Z A W I A D O M I E N I E - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 - Gmina Haczów

 • 21 lipca 2023

Z A W I A D O M I E N I Eo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych(Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węz...

Przejdź do wpisu

Z A W I A D O M I E N I E - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 - Gmina Jasienica Rosielna

 • 21 lipca 2023

Z A W I A D O M I E N I Eo czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych(Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węz...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

 • 11 lipca 2023

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach wyznaczenia punktówgranicznych/ wznowienia znaków granicznych w związku z aktualizacją ewidencji gruntó...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Przysietnica

 • 06 lipca 2023

ZAWIADOMIENIEdo stawienia się w celu wznowienia/wyznaczenia/ustalenia granic działek ZAWIADAMIAM że, w dniu 28.07.2023 od godziny 09:00 w miejscowości Przysietnica - na gruncie, przy udziale stron lu...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Brzozów

 • 06 lipca 2023

Zawiadomienie zawiadamia się, że: w dniu: 25.07.2023 r. o godz.: 9.20 w miejscowości: Brzozów (na gruncie) przy udziale stron lub pełnomocników odbędzie się ustalenie granic / działki:1276 z dgr 1279...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Orzechówka

 • 29 czerwca 2023

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych podlegających podziałowi. Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.07.2023r. odbędzie się ustalenie/przyjęcie granic ...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Wesoła

 • 23 czerwca 2023

ZAWIADOMIENIEo czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach przyjęcia granicnieruchomości podlegających podziałowi Zawiadamiam, że w dniu 17.07.2023 r. od godz. 1...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienia - DOMARADZ

 • 19 czerwca 2023

ZAWIADOMIENIE że, w dniu 12 i 13.07.2023 od godziny 09:00 w miejscowości Domaradz - na gruncie, przy udziale stron lub upoważnionych pełnomocników, odbędzie się ustalenie/wyznaczenie granic działek n...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Haczów

 • 09 czerwca 2023

Zawiadamiam o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej: w gminie Haczów obręb Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków ja...

Przejdź do wpisu
Powrót