Menu Podmiotowe menu ikonka

Brak aktualnych treści.

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2019 R.

 • 02 lipca 2020

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2019 R.   Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzozowskiego w 2019 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchw...

Przejdź do wpisu

Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego

 • 06 września 2019

ROZPRZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: rzeszowskiego, strzyżowskiego i brzozowskiego  

Przejdź do wpisu

Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 r.

 • 30 maja 2019

Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 r.   Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarząd...

Przejdź do wpisu

LISTY JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 • 20 grudnia 2018

OGŁOSZENIE O PRZYGOTOWANIU LISTY JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Przejdź do wpisu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 • 26 października 2016

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce ogłasza nabór uczestników do zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy” Nr Wniosku: WND-RPPK.08.01.00-...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 • 20 października 2016

Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2017...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA

 • 08 września 2016

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

 • 02 sierpnia 2016

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu                Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o :  Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
              
Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : 
Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020
ogłasza
otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.

Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez Beneficjenta i podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w umowie o partnerstwie. Partner jest zaangażowany w realizację projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i zarządzaniu projektem. 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1. Charakterystykę podmiotu
2. Informacje na temat deklarowanego wkładu partnera w realizację partnerstwa (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, a także potencjał społeczny) adekwatne do celów projektu.
3.   Informację na temat doświadczenia partnera w realizacji projektów w obszarze, w którym udzielone będzie wsparcie oraz w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt.
4.   Zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu.
5.   Opis zaangażowania partnera w kwestii przygotowania wniosku o dofinansowanie i zarządzania projektem.
6. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 
Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i obowiązującymi w tym obszarze przepisami prawa oraz z uwzględnieniem dokumentów i wytycznych.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 
2. Aktualny statut podmiotu. 
3. Pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych : Urzędu Skarbowego bądź zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Wykaz projektów o podobnym charakterze, w których potencjalny partner uczestniczył lub realizował samodzielnie w ciągu ostatnich 3 lat.
5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
6. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji do pełnienia funkcji Partnera.
 
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. 
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze oraz w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt.
4. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu. 
 
Termin składania ofert: do dnia 24.08..2016 r. do godz.15:30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór partnerów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 24.08.2016 roku do godziny 15:30.
 
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.

Przejdź do wpisu

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

 • 05 kwietnia 2016

Na podstawie art.15 ust.3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397) z uwagi na brak możłiwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do dobioru rzeczy lub oso...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

 • 21 grudnia 2015

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu                Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
              

Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : 
Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 z dnia 31.03.2015 r. oraz SZOOP

ogłasza

otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.
 
Cel i zasady współpracy:
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zakres zadań dla Partnera: 
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną z Liderem koncepcję realizacji projektu
- realizacja przewidzianych w ramach projektu działań
- obsługa logistyczno – organizacyjna projektu

Zakres zadań Lidera :
- przygotowanie koncepcji projektu do realizacji
- przeprowadzenie działań rekrutacyjnych do projektu
- przeprowadzenie działań promocyjnych w ramach projektu
- zapewnienie wkładu własnego dla projektu zgodnie z wytycznymi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
- zarządzanie projektem
- finansowe i rzeczowe rozliczenie projektu

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1. Charakterystykę podmiotu
2. Informacje na temat deklarowanego wkładu partnera w realizację partnerstwa (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, a także potencjał społeczny) adekwatne do celów projektu.
3.   Informację na temat doświadczenia partnera w realizacji projektów w obszarze, w którym udzielone będzie wsparcie oraz w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt.
4.   Zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu.
5.   Opis zaangażowania partnera w kwestii przygotowania wniosku o dofinansowanie i zarządzania projektem.
6. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i obowiązującymi w tym obszarze przepisami prawa oraz z uwzględnieniem dokumentów i wytycznych.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 
2. Aktualny statut podmiotu. 
3. Pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych : Urzędu Skarbowego bądź zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Wykaz projektów o podobnym charakterze, w których potencjalny partner uczestniczył lub realizował samodzielnie w ciągu ostatnich 3 lat.
5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
6. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji do pełnienia funkcji Partnera.
 
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. 
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze oraz w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt.
4. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu. 

Termin składania ofert: do dnia 11.01.2016 r. do godz.15:30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór partnerów do realizacji projektu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 11.01.2016 roku do godziny 15:30.
 
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowieoraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.

Do pobrania:
OGŁOSZENIE 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE

 • 03 października 2016

Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2   Opracowanie projektu technicznego modern...

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert

 • 01 grudnia 2015

UCHWAŁA Nr 72/2015 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawn...

Przejdź do wpisu

Sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT 407 wersja Premium 407

 • 25 sierpnia 2015

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 (pok. nr 13 III piętro)

Przejdź do wpisu

KARTY PARKINGOWE

 • 01 lipca 2014

W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym informuję, że od dnia 1 lipca 2014r. karty parkingowe: - dla osób niepełnosprawnych, - dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub e...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE

 • 06 września 2019

ZAWIADOMIENIE zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1749) z późń. zm.) zwołuję zebranie uczes...

Przejdź do wpisu

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. - mozliwość wyrażenia opinii

 • 06 września 2019

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny - Samochód FIAT DUCATO

 • 20 grudnia 2018

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza 36-200 Brzozów, ul. Ks. J.Bielawskiego 18 Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż: Samochodu Fiat D...

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Ks. J.Bielawskiego 18

Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż:
Samochodu Fiat DUCATO, rok prod. 1999, przebieg: 350532 km.


Cena wywoławcza: 2.000,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia: 50,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 07.12.2012r. o godz.09.00 w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji - pok. Nr 1.

1.    Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, którzy w momencie otwarcia przetargu ustnego przedstawią dokument identyfikujący uczestnika przetargu, a jeżeli w imieniu uczestnika w przetargu będzie występował pełnomocnik lub reprezentant także dokument pełnomocnictwa lub stosowny dokument świadczący o zdolności do reprezentowania osoby prawnej. Oryginały ww. dokumentów powinny być okazane Komisji Przetargowej w dniu przetargu.


2.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

3.    Wyłoniony w drodze przetargu nabywca samochodu jest zobowiązany w terminie 3 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto Szpitala w Brzozowie: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

4.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy i wpłacie ustalonej ceny.

5.    Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte pojazdu.

6.    Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Sekcji Gospodarczej - pok. Nr 2,  nr tel. 13 43 09 588, w godzinach 08.00-14.30.

7.    Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8.    W sprawach formalno-prawnych należy kontaktować się: mgr Danuta Niewiadomska tel. 13 43 09 587
 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE o PRZETARGU

 • 20 grudnia 2018

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza 36-200 Brzozów, ul. Ks. J.Bielawskiego 18 Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż: Samochodu Fiat...

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Ks. J.Bielawskiego 18


Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż:
Samochodu Fiat DUCATO, rok prod. 1999, przebieg: 350532 km.

Cena wywoławcza: 3.000,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia: 50,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji - pok. Nr 1.


1.    Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, którzy w momencie otwarcia przetargu ustnego przedstawią dokument identyfikujący uczestnika przetargu, a jeżeli w imieniu uczestnika w przetargu będzie występował pełnomocnik lub reprezentant także dokument pełnomocnictwa lub stosowny dokument świadczący o zdolności do reprezentowania osoby prawnej. Oryginały ww. dokumentów powinny być okazane Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

2.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

3.    Wyłoniony w drodze przetargu nabywca samochodu jest zobowiązany w terminie 3 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu na konto Szpitala w Brzozowie: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

4.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy i wpłacie ustalonej ceny.

5.    Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte pojazdu.

6.    Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Sekcji Gospodarczej - pok. Nr 2,  nr tel. 13 43 09 588, w godzinach 08.00-14.30.

7.    Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8.    W sprawach formalno-prawnych należy kontaktować się: mgr Danuta Niewiadomska tel. 13 43 09 587
 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 • 20 grudnia 2018

Zawiadomienie o wyniku postępowania   Dotyczy postępowania w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Brzozowie w budynku terapii megawoltowej – paw...

Przejdź do wpisu

ZMIANA OGŁOSZENIA

 • 20 grudnia 2018

ZMIANA OGŁOSZENIA Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Brzozowie w budynku terapii megawoltowej – pawilon L przy ul. ks. J. Bielawsk...

ZMIANA OGŁOSZENIA


Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Brzozowie w budynku terapii megawoltowej – pawilon L przy ul. ks. J. Bielawskiego 18 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu medycyny nuklearnej wraz z zainstalowaniem niezbędnej aparatury.


Ogłoszenie o przetargu otrzymuje treść jak poniżej:

Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w Brzozowie w budynku terapii megawoltowej - pawilon L przy ulicy ks. J. Bielawskiego 18 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu medycyny nuklearnej wraz zainstalowaniem niezbędnej aparatury.

OPIS LOKALU

1.

Adres, powierzchnia użytkowa    m2

SzSPOO Ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18 36-200 Brzozów,

Powierzchnia użytkowa lokalu około  400    m2

2.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

KW 47814, nr działki  2459/3

3.

Rodzaj budynku

Budynek terapii megawoltowej  pawilon  L

4.

Lokalizacja

Teren Szpitala Specjalistycznego POO
w Brzozowie, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

5.

Instalacje

Instalacje: elektryczna, wodno kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, sieć komputerowa, telefoniczna

6.

Branża po przetargu

Zakład Medycyny Nuklearnej

7.

Czas trwania najmu 

25 lat

Stawka czynszu wywoławczego za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 12,00 PLN  NETTO

Otwarcie ofert ( część jawna przetargu ) nastąpi w dniu 10.10.2012 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza, pokój nr 1 budynek G – Administracja.

Warunki udziału w przetargu:
1. Wpłata wadium w wysokości 5000 PLN – słownie: pięć tysięcy złotych - na konto Bankowe SzSPOO nr 28 8642 1113 2011 9312 5839 0001 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Brzozowie, najpóźniej do dnia 08.10.2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto.

2. Złożenie oferty w terminie do godz. 11:30 w dniu 09.10.2012 roku poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Szpitala lub złożenie w sekretariacie SzSPOO ul. ks. J. Bielawskiego 18, budynek G -Administracja w zamkniętej oznaczonej kopercie, opisanej w czytelny sposób minimum poprzez podanie:
1) pełnej nazwy i siedziby oferenta
2) informacji „przetarg na najem lokalu przeznaczonego na zakład medycyny nuklearnej”

Opis wymaganego sposobu przygotowania oferty, rodzaj dokumentów których dołączenie do oferty jest wymagane oraz pozostałe niezbędne do przygotowania oferty informacje zawiera Regulamin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego w Brzozowie w budynku terapii megawoltowej – pawilon L przy ul. ks. J. Bielawskiego 18 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu medycyny nuklearnej wraz z zainstalowaniem niezbędnej aparatury stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 104/2012 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza.

Kryteria oceny ofert:
1. cena za 1 m2 wynajmowanej powierzchni – 65 %
2. proponowane rozwiązania techniczne w wynajętych pomieszczeniach na działalność w zakresie medycyny nuklearnej – 35 % ,

Szczegółowe informacje o sposobie oceny ofert wg powyższych kryteriów zawiera Regulamin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego w Brzozowie w budynku terapii megawoltowej – pawilon L przy ul. ks. J. Bielawskiego 18 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu medycyny nuklearnej wraz z zainstalowaniem niezbędnej aparatury stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 104/2012 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza.
Przedmiotowy lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Osoba upoważnioną do kontaktu z oferentami, uzgadniania terminów oglądania lokalu, oraz do udzielania wszelkich informacji w sprawie jest mgr inż. Danuta Gwizdała – Kierownik Sekcji Gospodarczej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie tel.13 43 09 701 lub kom.516 077 339

Pełna treść ogłoszenia, treść Regulaminu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego w Brzozowie w budynku terapii megawoltowej – pawilon L przy ul. ks. J. Bielawskiego 18 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu medycyny nuklearnej wraz z zainstalowaniem niezbędnej aparatury stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 104/2012 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza, treść wzoru umowy oraz wszelkiego rodzaju załączniki (formularze) do sprawy dostępna jest na stronie internetowej Szpitala www.szpital-brzozow.pl oraz Starostwa Powiatowego w Brzozowie www.bip.powiatbrzozow.pl

Przejdź do wpisu
Powrót