Menu Podmiotowe menu ikonka

EZ 10 - Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
ul. Narutowicza 14
37-450 Stalowa Wola
pok. 10 tel. (15) 643-34-77
 
2. PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45. poz. 235)
 
3. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.
 
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciecych :
Załączniki :
 
- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej
wyciąg z rejestru publicznego potwierdzjącego status podmiotu;
- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
- oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
- w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
- kopia dowodu dokonania opłaty.
 
Dokumenty do wgladu:
 
- dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma byc prowadzona opieka;
- w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 
4. OPŁATY.
 
Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 200zł (Uchwała Nr X/121/11 Rady Miejskiej
w Stalowej Woli z dnia 20 maja 2011 r). Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowej Woli nr :15 9430 0006 0000 1111 2000 0001.
 
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.
 
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
 
6. TRYB ODWOŁAWCZY.
 
W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
 

Przejdź do wpisu

EZ 09 - Postępowanie w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola I piętro pok.9 tel. 15 643 34 80

2.      PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 147, poz. 1321 ze zm. Art. 24-36).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobisty kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawy uzależnień i przemocy w rodzinie.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu i wypełnienie karty informacyjnej nt. osoby nadużywającej napojów alkoholowych (kartę wypełnia pracownik podczas przyjmowania zgłoszenia),

·         wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych wart. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu,

·         o ile osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju zakładu leczniczego,

·         przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, do której należą: opinia wydana przez biegłych, informacja od zgłaszającego, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło, inne informacje w sprawie (informacje od policji, pedagoga szkolnego, ośrodka pomocy społecznej i inne). Jeśli osoba uzależniona nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym przez komisję ani też na badanie przez biegłych, do wniosku dołącza się  informację o podjętych w tej sprawie czynnościach.

·         sporządzenie i złożenie wniosku o wszczęciu postępowania o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego do sądu rejonowego właściwego co do  miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy,

·         orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Tylko od orzeczenia wydanego przez sąd.

 

Przejdź do wpisu

EZ 07 - Stypendia dla studentów

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.15 tel.15 643 34 80

2.      PODSTAWA PRAWNA

Uchwała nr LXXIII/1187/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28.09.2010 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Wniosek o przyznane stypendium socjalnego – studenci I roku.

·         Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego – studenci II roku i kolejnych lat.

·         Wzór wniosku określa załącznik do uchwały wymienionej w punkcie 2.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Wnioski składa się w Wydziale Edukacji i Zdrowia do 15 października danego roku akademickiego.

·         Wystawienie decyzji administracyjnej.

·         Wnioskodawców o przyznanej pomocy zawiadamia się do dnia 10 grudnia.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta   w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Przejdź do wpisu

EZ 08 - Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola I piętro pok.10 tel. 15 643 34 77

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Wniosek do Prezydenta Miasta o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

·         Powyższy wniosek Urząd otrzymuje najczęściej ze szpitala lub Petent wypełnia go
w Wydziale Edukacji i Zdrowia, pok. nr 10.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Prezydent Miasta Wydaje Decyzję po:

·        przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,

·        stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ustawy
o pomocy społecznej,

·        stwierdzenia braku okoliczności, o której mowa w art.12 ustawy o pomocy społecznej.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Na podstawie art. 107 § 4 kpa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

8.      UWAGI.

Decyzję otrzymują listem poleconym:

·        Petent,

·        Szpital lub SPZOZ,

·        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

·        NFZ POW w Rzeszowie

·        a/a.

 

Przejdź do wpisu

EZ 06 - Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych- założenie przedszkola niepublicznego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.13 tel.15 643 34 79

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art.82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszym zmianami)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Zgłoszenie o wpis  do ewidencji przedszkola niepublicznego.

·         Statut przedszkola (opracowany zgodnie z art.84 ust.2 ustawy o systemie   oświaty(Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572  z późniejszymi zmianami).

·         Wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora(uczelnia, ukończony kierunek studiów, stopień awansu zawodowego) przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu.

·         Dokumenty dot. miejsca prowadzenia przedszkola oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

o   możliwość  prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

o   realizację innych zadań statutowych,

o   bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami( opinia Komendy Straży Pożarnej, Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego).

·        Dla oznaczenia osoby zamierzającej prowadzić przedszkole:

o   osoba fizyczna – imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, wypis z dowodu osobistego  potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;

o   osoba prawna – nazwa, wyciąg z rejestru sądowego, adres siedziby, telefon, statut.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Prezydent Miasta Stalowej Woli dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje odwołanie  stronie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od momentu wydania odmowy wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się jeżeli zgłoszenie nie zostanie uzupełnione w terminie, a także w przypadku, gdy statut przedszkola jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

Przejdź do wpisu

EZ 05 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 ), 37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.10 tel.15 643 34 77

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 70b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę  o pracę (oryginał i kserokopia)

·         Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwo pracy (oryginał i kserokopię)

·         Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy( oryginał i kserokopię).

·         Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie)- oryginał i kserokopię,

·         Aktualny odpis (wypis) lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego.  Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek zostały złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

·         Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał i kserokopia),

·         Oryginał i kserokopię innych dokumenty np. zaświadczenia z ukończonym przygotowaniu teoretycznym młodocianego pracownika.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z Art. 70b ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Przejdź do wpisu

EZ 04 - Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód rodziny

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.15 tel.15 643 34 04

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 90u Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółowe warunki udzielania Wyprawki Szkolnej określa wydawane co roku Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (oryginał),

·         oryginał i kserokopię odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym –  zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określającego wysokość dochodu(oryginał),

·         w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania (oryginał)oraz dowody opłacenia składek w ZUS (oryginał i kserokopię),

·         w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym albo nakaz płatniczy za ten rok (oryginał),

·         zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego z Wydziału Świadczeń Rodzinnych (kserokopię i oryginał),

·         zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację oraz wysokość otrzymywanego zasiłku (oryginał),

·         wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) o otrzymywaniu dobrowolnych alimentów (kserokopie i oryginał),

·         zaświadczenie uczelni o wysokości pobieranego stypendium – w przypadku osób studiujących (oryginał),

·         stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej)- oryginał.

·         w przypadku ucznia niepełnosprawnego wystarczy złożyć do wniosku tylko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.  71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin złożenia wniosków określa wydawane co roku Zarządzenie Prezydenta Miasta. Wnioski składa się w Szkole ucznia.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Przejdź do wpisu

EZ 03 - Wniosek o przyznaniezasiłku szkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody rodziny i zdarzenie losowe

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.15 tel.15 643 04 79

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 90d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów (ilość........)-oryginał;

·         Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (oryginał);

·         Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy - 1-2 strona, oryginał do wglądu;

·         Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał);

·         Zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (oryginał);

·         Zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny (oryginał);

·         Oryginał i kserokopię decyzji i  odcinka renty / emerytury / świadczenia przedemerytalnego;

·         Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie prowadzonej działalności i  o osiągniętych dochodach z prowadzonej działalności (oryginał);

·         Oryginał i kserokopię decyzji przyznającej zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny;

·         Oryginał i kserokopię decyzji przyznającej dodatek  mieszkaniowy;

·         Zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum o uczęszczaniu ucznia do szkoły (oryginał);

·         Zaświadczenie dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej uwzględniającej tryb kształcenia (oryginał);

·         Zaświadczenie ze szkoły wyższej o trybie kształcenia (dzienny, wieczorowy, zaoczny-

·         z uwzględnieniem kwoty pobieranego stypendium socjalnego i naukowego)-oryginał;

·         Oryginał i kserokopię dokumentów potwierdzających otrzymywanie alimentów;

·         Oryginał i kserokopie innych dokumentów np. akt zgonu, protokół policyjny.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z Art. 90e ust. 4  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Przejdź do wpisu

EZ 01 - Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówekniepublicznych- założenie niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.13 tel.15 643 34 79

2.      PODSTAWA PRAWNA

art.14c ,art.82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszym zmianami)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1). Zgłoszenie o wpis  do ewidencji niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego.

2). Organizacja punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego opracowana zgodnie z  § 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia I organizowania tych form oraz sposobu ich działania  (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080).

3). Wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, stopień awansu zawodowego) przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu.

4).Dokumenty dot. miejsca prowadzenia przedszkola oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

·        możliwość  prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzających wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

·        bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami( opinia Komendy Straży Pożarnej, Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego).

5). Dla oznaczenia osoby zamierzającej prowadzić przedszkole:  -osoba fizyczna – imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, wypis z dowodu osobistego  potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania; - osoba prawna – nazwa, wyciąg z rejestru sądowego, adres siedziby, telefon, statut.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Prezydent Miasta Stalowej Woli dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje odwołanie stronie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od momentu wydania odmowy wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się jeżeli zgłoszenie nie zostanie uzupełnione w terminie, a także w przypadku, gdy statut przedszkola jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

Przejdź do wpisu

EZ 02 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody rodziny

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.15 tel.15 643 34 04

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 90d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·        Zaświadczenie z ośrodka  pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych(oryginał);

·        Zaświadczenia z zakładu pracy (oryginał) - dochód  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (ilość........);

·        Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (Oryginał);

·        Kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy - 1-2 strona, oryginał do wglądu;

·        Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał);

·        Zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (oryginał);

·        Zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny (oryginał);

·        Oryginał i kserokopię decyzji i odcinka renty/emerytury/,świadczenia przedemerytalnego lub stosowne zaświadczenie z ZUS-u ;

·        Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o okresie i formie prowadzonej działalności oraz o osiągniętych dochodach z prowadzonej działalności (oryginał);

·        Oryginał i kserokopię decyzji przyznającej: zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną, świadczenie z funduszu alimentacyjnego;

·        Oryginał i kserokopię decyzji przyznającej dodatek  mieszkaniowy;

·        Zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjalnej o uczęszczaniu ucznia do szkoły (oryginał);

·        Zaświadczenie  dyrektora  szkoły  ponad gimnazjalnej o  uczęszczaniu ucznia do szkoły z uwzględnieniem: trybu kształcenia, przewidywanej daty ukończenia szkoły (oryginał);

·        Zaświadczenie ze szkoły wyższej o trybie kształcenia (dzienny, wieczorowy, zaoczny)
z uwzględnieniem kwoty pobieranego stypendium socjalnego i naukowego (oryginał);

·        Oryginał i kserokopię wyroku sądowego orzekającego o rozwodzie i przyznanych alimentach;

·        Zaświadczenie od komornika o otrzymywanych alimentach w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku (Oryginał);

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

 

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z Art. 90n ust. 6  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

A 02

Przejdź do wpisu
Powrót