Menu Podmiotowe menu ikonka

GK 13 - Zezwolenie na prowadzenie robót

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 pok. 28 tel. (15) 643-34-51

 

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 40 ust.1, ust.2 pkt 1, ust.3, 4, 8, 9,10,11,12,13 i 15, w związku z art. 21 ust.1a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /j.t.Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.115 ze zm./ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie m. Stalowa Wola /Dz.Urz.Nr 79 z 25.06.2004 r. poz. 829 ze zm/.

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

-Kopia prawomocnego pozwolenia (lub zgłoszenia) na budowę;

-Zatwierdzony projekt czasowych zmian w organizacji ruchu;

-Wyrys i wypis z ewidencji gruntów;

-Mapa zasadnicza z zaznaczoną lokalizacją robót i wyliczoną powierzchnią zajęcia pasa drogowego;

-Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji (do wglądu).

 

4.      OPŁATY.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej .

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

-zajęcie chodnika: 3 zł/ m2/ dzień;

-zajęcie jezdni (do 50 % szerokości włącznie): 3 zł/ m2/ dzień;

-zajęcie jezdni (powyżej 50 % szerokości): 5 zł/ m2/ dzień;

-zajęcie pobocza: 2 zł/ m2/ dzień.

 

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Po rozpatrzeniu wniosku wydana jest decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli zezwalająca na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi gminnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

7.      UWAGI.

Decyzję z fakturą doręcza się przez pocztę za potwierdzeniem odbioru.

 

Przejdź do wpisu

GK 12 - Zezwolenie na umieszczenie urządzeń

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 pok. 28 tel. (15) 643-34-51

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 40 ust.1, ust.2 pkt 1 i 2, ust.3, 4, 5, 8, 9,10,11,12,13, 13 a i 15, w związku z art. 21 ust.1a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /j.t.Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.115 ze zm./ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie m. Stalowa Wola /Dz.Urz.Nr 79 z 25.06.2004 r. poz. 829 /.

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

­   plan sytuacyjny w skali 1: 500 z zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów;

­   plan orientacyjny w skali (1: 10 000, 1:25 000)* z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego;

­   projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Stalowowolskiego;

­   informację o sposobie zabezpieczenia robót;

­   szczegółowy harmonogram robót;

­   uzgodnienia dokumentacji – do wglądu;

­   oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót do organu budowlanego;

­   kopię decyzji z dnia ………………………. nr …………………….zezwalającej na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.

4.      OPŁATY.

Decyzje na prowadzenie robót oraz decyzje na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi - zwolnione z opłaty skarbowej .

a) Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

-zajęcie chodnika: 3 zł/ m2/ dzień;

-zajęcie jezdni (do 50 % szerokości włącznie): 3 zł/ m2/ dzień;

-zajęcie jezdni (powyżej 50 % szerokości): 5 zł/ m2/ dzień;

-zajęcie pobocza: 2 zł/ m2/ dzień.

b) Roczne stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

Przejdź do wpisu

GK 11 - Zjazd

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 pok. 28 tel. (15) 643-34-51

 

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 29 ust.1, ust.3, ust.5, w związku z art. 21 ust.1a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /j.t.Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm./ oraz art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

-Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

-Aktualna mapa do celów projektowych z zaznaczoną lokalizacją planowanej inwestycji;

-Koncepcja zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej

inwestycji do drogi oraz określenie technologii planowanych robót;

-Kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wyrys i wypis z planu miejscowego.

 

4.      OPŁATY.

Za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego pobiera się opłatę skarbową w wys. 82 zł.

Zezwolenia na lokalizację zjazdów indywidualnych – bez opłat.

Jeśli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik, opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wys. 17 zł.

 

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli (niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę) zezwalająca na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.

Termin załatwienia sprawy: 15 - 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

7.      UWAGI.

Decyzję odbiera osobiście strona lub pełnomocnik, ewentualnie doręcza się przez pocztę za potwierdzeniem odbioru.

 

Przejdź do wpisu

GK 10 - Uzgodnienie

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 pok. 28 tel. (15) 643-34-51

 

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 39 ust.1, ust.1a, ust.3, ust.3a, w związku z art. 21 ust.1a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /j.t.Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm./ oraz art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

- Wyrys i wypis z ewidencji gruntów;

- Aktualna mapa do celów projektowych z zaznaczoną lokalizacją planowanej inwestycji;

- Technologia planowanych robót;

- Pełnomocnictwo - jeśli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik.

 

4.      OPŁATY.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej.

Jeśli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik, opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wys. 17 zł.

 

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli (niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę) zezwalająca na dysponowanie pasem drogowym w celach:

-lokalizacji obiektów budowlanych;

-lokalizacji urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

-lokalizacji reklam , rusztowań itp. w pasie drogowym dróg gminnych.

Termin załatwienia sprawy: 15 - 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

7.      UWAGI.

Decyzję odbiera osobiście strona lub pełnomocnik, ewentualnie doręcza się przez pocztę za potwierdzeniem odbioru.

 

Przejdź do wpisu

GK 09 - Reklamy

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Gospodarki Komunalnej ul.Wolności 7 pok. 28 tel. (15) 643-34-51

 

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 40 ust.1, ust.2 pkt 3, ust.3, 6, 10, 11, 12, 13 i 15, w związku z art. 21 ust.1a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /j.t.Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.115 ze zm./ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie m. Stalowa Wola /Dz.Urz.Nr 79 z 25.06.2004 r. poz. 829 /.

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

-Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę ( zgłoszenia) obiektu lub reklamy trwale związanej z gruntem;

-Mapa zasadnicza z zaznaczoną lokalizacją i wyliczoną powierzchnią reklamy lub obiektu;

-Projekt budowlany reklamy lub obiektu (do wglądu).

 

4.      OPŁATY.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej.

Opłata za umieszczenie reklamy: 2 zł/ m2/ dzień.

Opłata za umieszczenie obiektu budowlanego: 0,30 zł/ m2 /dzień.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Po rozpatrzeniu wniosku wydana jest decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli zezwalająca na umieszczenie reklamy lub obiektu budowlanego w pasie drogowym drogi gminnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

7.      UWAGI.

Decyzję z fakturą doręcza się przez pocztę za potwierdzeniem odbioru.

 

Przejdź do wpisu

GK 08 - Handel

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Gospodarki Komunalnej ul.Wolności 7 pok. 28 tel. (15) 643-34-51

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 40 ust.1, ust.2 pkt 4, ust.3, 4, 8, 9,10,11,12,13 i 15, w związku z art. 21 ust.1a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /j.t.Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.115 ze zm./ oraz Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie m. Stalowa Wola /Dz.Urz.Nr 53 z 18.04.2005 r. poz. 664/.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

- Aktualna mapa zasadnicza z zaznaczoną lokalizacją i wyliczoną powierzchnią zajęcia pasa drogowego.

4.      OPŁATY.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej .

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach:

- rolniczo-ogrodowych - 0,01 zł/ m2 /dzień;

- składowych - 0,05 zł/ m2/dzień;

- w innych celach np. handlowych - 2 zł/ m2 /dzień.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Po rozpatrzeniu wniosku wydana jest decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli zezwalająca na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celach: rolniczo-ogrodowych, składowych lub handlowych. Termin załatwienia sprawy: 30 dni od dnia złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.      UWAGI.

Decyzję z fakturą doręcza się przez pocztę za potwierdzeniem odbioru.

 

Przejdź do wpisu

GK 07 - Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ GOSPODARKI  KOMUNALNEJ ul. Wolności 7, pok. 28, tel. 15 643 34 51

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1)    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2)    określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3)    określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4)    informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5)    proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6)    określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

1.      Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

2.      Dokument potwierdzający, że przedsiębiorca jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności,

3.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona wnioskowana działalność,

4.      Oświadczenie o dysponowaniu urządzeniami na wyłapywanie zwierząt , które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia,

5.      Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania środkami transportu do przewozu zwierząt,

6.      Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające prawo do dysponowania chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt wraz ze wskazaniem dalszego zgodnego z prawem sposobu postępowania z nimi, zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności,

7.      Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada możliwość zapewnienia opieki lekarsko – weterynaryjnej, zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności,

8.      Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednio wykształconą kadrą gwarantującą stałe świadczenie usługi, zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności,

9.      Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt,

10.   Dokument potwierdzający prawidłowe zgłoszenie zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności,

11.   Oświadczenie wnioskodawcy, że daje on rękojmię prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie  z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z p zm.) oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342)wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi ten fakt.

 

4.      OPŁATY

616 zł

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

7.      UWAGI

Decyzję odbiera osobiście strona, ewentualnie doręcza się przez pocztę za potwierdzeniem odbioru.

 

Przejdź do wpisu

GK 05 - Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ GOSPODARKI  KOMUNALNEJ ul. Wolności 7, pok. 28, tel. 15 643 34 51

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.      Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

·        imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

·        określenie przedmiotu i obszaru działalności;

·        określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

·        informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

·        proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

·        określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

2.      Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3.      Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

 

4.      OPŁATY

107 zł

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

7.      UWAGI

Decyzję odbiera osobiście strona, ewentualnie doręcza się przez pocztę za potwierdzeniem odbioru.

 

Przejdź do wpisu

GK 06 - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ GOSPODARKI  KOMUNALNEJ ul. Wolności 7, pok. 28, tel. 15 643 34 51

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

·        imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

·        określenie przedmiotu i obszaru działalności;

·        określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

·        informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

·        proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

·        określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

1.       Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

2.       Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo określić:

·         rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

·         sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.2)) oraz w art. 7 ust. 3a pkt 2 niniejszej ustawy.

3. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów.

 

4.      OPŁATY

107 zł

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

7.      UWAGI

Decyzję odbiera osobiście strona, ewentualnie doręcza się przez pocztę za potwierdzeniem odbioru.

 

Przejdź do wpisu

GK 04 - Zezwoleniena usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją prowadzonąprzez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na celezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( z wyjątkiem inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg )

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ GOSPODARKI  KOMUNALNEJ ul. Wolności 7, pok. 24, tel. 15 643 34 47

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 83, art. 84 ust. 1-5, art. 85 ust. 1, 3, 6, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306, z późn. zm.).

·         Art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

·         § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 3-5, ust. 3 pkt 4, § 11 ust. 1, ust. 2 pkt 10 lit. e rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

·         Art. 35, 77, 50 § 1, 104, 106 § 1 i 2, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

·         Część III ust. 44 - zwolnienia pkt 6 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.      Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od posiadacza nieruchomości, zawierający:

·         imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości

·         oznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew - określenie numeru ewidencji gruntów dla nieruchomości, usytuowanie na terenie Stalowej Woli - nazwa ulicy, numer posesji,

·         oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (ilość, gatunek, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi, wielkość powierzchni w m2 z której zostaną usunięte krzewy),

·         przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew (wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów),

·         przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

·         termin przesadzenia lub posadzenia nowych egzemplarzy w zamian za usunięte drzewa lub krzewy.

1.      Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia w formie inwentaryzacji zieleni (wszystkich drzew i krzewów) występującej na terenie objętym inwestycją z określeniem:

                                                                          i.      gatunków drzew i krzewów,

                                                                         ii.      obwodu pni na wysokości 130 cm od ziemi,

                                                                       iii.      wysokości drzew i zasięgu ich koron,

                                                                       iv.      powierzchni porośniętej krzewami w m2,

                                                                        v.      stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy
oraz zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki lub przesadzenia) na mapie.
Inwentaryzacja winna zawierać część opisową oraz graficzną na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją (a w szczególności układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią.

2.      Tytuł prawny władania nieruchomością.

3.      Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) jeżeli posiadacz działki nie jest właścicielem terenu.

4.      Zgoda właściciela terenu (oryginał) w zakresie usytuowania przesadzanych lub posadzonych w zamian drzew lub krzewów z zaznaczeniem ich na kopii mapy jak wyżej.

5.      W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

3.      Dokumenty wymagane w postępowaniu:

·         Kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, a w przypadku robót, dla których decyzja pozwolenia na budowę nie jest wymagana oświadczenie o zamiarze wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

·         Kserokopia projektu zagospodarowania działki lub terenu (część graficzna). 

·         Projekt zieleni dla terenu objętego inwestycją sporządzony na kopii mapy zasadniczej w fazie projektu budowlanego.

·         Preliminarz opłat za usuwane (wycinane lub przesadzane) drzewa lub krzewy i projekt przesadzenia lub zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami

4.      OPŁATY

·      Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione od opłat skarbowych.

·      Opłata za usunięcie drzew lub krzewów naliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 roku w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

 

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia ( w formie decyzji administracyjnej ) na usunięcie drzew lub krzewów. Termin załatwienia : w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

7.      UWAGI

1.      Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

2.      Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody):

a.       w lasach;

b.      owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

c.       na plantacjach drzew i krzewów;

d.      których wiek nie przekracza 10 lat;

e.      usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

f.        usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

g.       które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

h.      stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

i.         usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

j.        znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.)).

3.      W przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów pod warunkiem przesadzenia ich lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami, wnioskodawca może wystąpić po upływie 3 lat od daty przesadzenia albo posadzenia nowych do Prezydenta Miasta Stalowej woli o umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty w przypadku, gdy przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność, lub jej nie zachowały z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości W przypadku braku wniosku strony, organ podejmie postępowanie w sprawie umorzenia opłat. (art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody).

4.      Jeżeli przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności w okresie do 3 lat od dnia przesadzenia lub posadzenia, posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcia drzew (art. 84 ust. 5a ustawy o ochronie przyrody).

5.      Na wniosek, złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja z naliczaniem opłat stała się ostateczna, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy (art. 87 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody).

6.      Stawki za usunięcie drzew lub krzewów podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", wysokość tych stawek (art. 85 ust. 7 i 8 ustawy o ochronie przyrody).

 

Przejdź do wpisu

GK 03 - Zezwoleniena usuniecie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych oraz osób fizycznych usuwanych z przyczyń niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ GOSPODARKI  KOMUNALNEJ ul. Wolności 7, pok. 24, tel. 15 643 34 47

2.      PODSTAWA PRAWNA

·        Art. 83, art. 86 ust. 1 i 2, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)

·        Art. 35, 77, 50 § 1, 104, 106 § 1 i 2, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

·        Część III ust. 44 - zwolnienia pkt. 6 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.     Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od posiadacza nieruchomości lub właściciela zawierający:

·         imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,

·         oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew - określenie numeru ewidencji gruntów dla nieruchomości, usytuowanie na terenie miasta Stalowej Woli - nazwa ulicy, numer posesji,

·         oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (ilość, gatunek, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi, wielkość powierzchni w m2 z której zostaną usunięte krzewy).

·         przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew (wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów), 

·         przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

·         termin przesadzenia lub posadzenia nowych egzemplarzy w zamian
za usunięte drzewa lub krzewy.

·         Tytuł prawny władania nieruchomością. 

·         Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) jeżeli posiadacz działki nie jest właścicielem terenu. 

·         Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości.

·         Dokument zawierający podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub pełnomocnictwo do ich reprezentowania (oryginał lub kserokopia)
w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność.

·         Od zarządcy cieku wodnego oświadczenie o zamiarze wykonania modernizacji cieku wodnego oraz zgodę właścicieli działek (oryginał) na usunięcie drzew lub krzewów z ich terenu w przypadku, gdy działka, z której są usuwane drzewa i krzewy nie jest własnością zarządcy cieku.

·         W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

3.     Dokumenty wymagane w postępowaniu w przypadku prowadzenia inwestycji przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy przedłożyć:

·         Kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, a w przypadku robót, dla których decyzja pozwolenia na budowę nie jest wymagana oświadczenie o zamiarze wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia

·         Szczegółową inwentaryzację zieleni na terenie objętym inwestycją wykonaną na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją (a w szczególności układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) ze wskazaniem zaistniałych kolizji drzew lub krzewów z tą inwestycją, wraz z częścią opisową.

·         Projekt zieleni dla terenu objętego inwestycją sporządzony na kopii mapy zasadniczej.

4.      OPŁATY

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione od opłat skarbowych.

 

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia ( w formie decyzji administracyjnej ) na usunięcie drzew lub krzewów. Termin załatwienia : w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

7.      UWAGI

1.      Procedura dotyczy usuwania drzew i krzewów w przypadku, gdy (art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):

·         na ich usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

·         zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;

·         zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

·         posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

·         usuwane są z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew
i krzewów;

·         obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

·         są topolami o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależącymi do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków

·         ich usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochron siedlisk przyrodniczych;

·         usuwane są z grobli stawów rybnych;

·         ich usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonywania i utrzymania tych urządzeń.

2.      Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

3.      Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody):

·         w lasach;

·         owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

·         na plantacjach drzew i krzewów;

·         których wiek nie przekracza 10 lat;

·         usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

·         usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

·         które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

·         stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

·         usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

·         znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.)).

 

Przejdź do wpisu

GK 01 - Wydawanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację  planowanych  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II)

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ GOSPODARKI  KOMUNALNEJ ul. Wolności 7, pok. 29, tel. 15 6433453

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 71 ust 2, art. 72 ust 1, art. 73 ust 1, art. 74 ust 1 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 79 ust 1 , art. 84 ust 1 i art. 86  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199 poz 1227 ze zm.),

·         § 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze  zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko załącza się  kartę informacyjną przedsięwzięcia. Karta przedkładana jest w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zostać sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w art 3 ust 1 pkt 5  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199 poz 1227 ze zm.).

 

Karta zawiera  podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

·      rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

·      powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

·      rodzaju technologii,

·      ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

·      przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

·      rozwiązaniach chroniących środowisko,

·      rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

·      możliwym trans granicznym oddziaływaniu na środowisko,

·      obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

Zgodnie z art.74. 1ww. ustawy , do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć również:

·        poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

·        w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 

Celem załatwienia sprawy przedkłada się do tutejszego urzędu oryginały  wyżej wymienionych dokumentów

 

4.      OPŁATY

Wysokość opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł.

W przypadku złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, podlega on opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sposób i termin  załatwienia  sprawy zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze  zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługujący  sposób odwołania zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze  zm.)

7.      UWAGI

Odbiór dokumentów osobisty lub na zasadach doręczeń za pośrednictwem poczty

 

 

Przejdź do wpisu

GK 02 - Wydawanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację  planowanych  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I )

 

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ GOSPODARKI  KOMUNALNEJ ul. Wolności 7, pok. 29, tel. 15 6433453

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         art.  71 ust. 2 pkt 1, 72 ust. 1,art. 73 ust. 1,   art. 75 ust. 1 pkt, art.77 ust 1, art 80 ust 1,  art.82 ust 1,  art 85 ust 1 pkt 2, art 86,  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199 poz 1227 ze zm.),

·         § 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze  zm.)

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (gr. I), załącza się obligatoryjnie  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przedkładany jest w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być opracowany  zgodnie z wymaganiami  art. 66.1. ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199 poz 1227 ze zm.).

 

Raport powinien zawierać  następujące dane :

1)      opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a.       charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b.      główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c.       przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2)      opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3)      opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)      opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)      opis analizowanych wariantów, w tym:

a.       wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b.      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)      określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego trans granicznego oddziaływania na środowisko;

7)      uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a.       ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b.      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c.       dobra materialne,

d.      zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e.      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8)      opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a.       istnienia przedsięwzięcia,

b.      wykorzystywania zasobów środowiska,

c.       emisji;

9)      opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)   dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

a.       określenie założeń do:

§ ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

§ programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b.      analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

11)   jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

12)   wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

13)   przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14)   przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15)   analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16)   przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

17)   wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

18)   streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

19)   nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

20)   źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 

------------BRAK PUNKTU 1 ----------------------------

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

3. W razie stwierdzenia możliwości trans granicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.

 

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

 

Zgodnie z art. 69.1. ww. ustawy Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

 

W przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu powinien przedłożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a)     rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b)     powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

c)      rodzaju technologii,

d)     ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

e)     przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f)      rozwiązaniach chroniących środowisko,

g)     rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

h)     możliwym trans granicznym oddziaływaniu na środowisko,

i)       obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

 

Celem załatwienia sprawy przedkłada się do tutejszego urzędu oryginały  wyżej wymienionych dokumentów

 

4.      OPŁATY

Wysokość opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł. 

W przypadku złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega on opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sposób i termin  załatwienia  sprawy zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze  zm.)oraz ustawą z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199 poz 1227 ze zm.),

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługujący  sposób odwołania zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze  zm.)

 

7.      UWAGI

Odbiór dokumentów osobisty lub na zasadach doręczeń za pośrednictwem poczty

 

 

Przejdź do wpisu
Powrót