Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 22 - Rozgraniczenie nieruchomości

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      Art. 29-34 ustawy z dnia  17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne  ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie  Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości ( Dz. U. Nr 45, poz. 453 z późn. zm.)

3.      Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

4.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 , poz. 1635)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek  (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 , I piętro lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl ) zakładka gospodarka nieruchomościami –wniosek Nr PGN-22.

aktualne poświadczenie prawa własności na wnioskowane do rozgraniczenia nieruchomości

a)      adresy właścicieli rozgraniczanych nieruchomości

b)      kopia mapy ewidencyjnej  z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia

c)      wypisy z rejestru ewidencji gruntów na działkę będącą przedmiotem rozgraniczenia oraz na działki z nią graniczące

3.      Pełnomocnictwo -jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

4.      OPŁATY.

1.      Opłata skarbowa w kwocie 10 zł podlega uiszczeniu na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr15943000060000111120000001,

2.      W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej  pokrywa wnioskodawca.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Terminy wg Kodeksu postępowania administracyjnego art.35-36

2.      W pierwszym etapie Prezydent Miasta Stalowej Woli wydaje postanowienie o rozgraniczenie nieruchomości .

3.      Po wykonaniu pomiarów geodezyjnych związanych z ustaleniem przebiegu granic Prezydent Miasta Stalowa Wola wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

1.      Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie

2.      Od decyzji  o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia .

3.      Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od jej doręczenia.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

PGN-22

 

Przejdź do wpisu

PGN 21 - Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 55).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.),

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek o dokonanie zamiany bądź darowizny nieruchomości, (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wniosek PGN-21.

2.      Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej) - nie dotyczy podziałów dokonywanych z urzędu,

3.      Wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),

4.      Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli była wydana),

5.      Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6.      Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

7.      Rzuty poziome ścian -oddzieleń przeciwpożarowych i opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przepadku podziału grunty wraz z budynkiem

8.      Dokumentacja dla organu zatwierdzającego podział przyjęta do państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego Starostwa Stalowowolskiego.

4.      OPŁATY.

Nie podlega opłacie

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wydanie decyzji następuje w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

2.      Zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji – 3 dni,

3.      Uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku (postanowienie) – 20 dni,

4.      Merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy w tym wydanie decyzji administracyjnej – 10 dni.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

1.      Zażalenie/odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli,

2.      Termin wniesienia zażalenia/odwołania – 7 dni od dnia otrzymania postanowienia oraz 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

7.      UWAGI.

Odbiór postanowienia/decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

W przypadku podziałów w których niezbędna jest opinia w formie postanowienia  dokumentację dla organu zatwierdzającego podział zawierającą - protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji jest inne niż w księdze wieczystej oraz mapę z projektem podziału  , dołącza się do wniosku po przyjęciu operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego.

PGN-21

 

Przejdź do wpisu

PGN 19 - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 55).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      art. 18, art. 43 do art. 46 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ),

2.      ustawa z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd bądź wygaśnięcie trwałego zarządu- druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami lub na stronie www.bip.stalowawola.pl zakładka: gospodarka nieruchomościami- wniosek PGN-19.

a)      Mapa nieruchomości

b)      Wypis z ewidencji gruntów

c)      Do wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu winna być dołączona zgoda organu nadzorującego jednostkę

4.      OPŁATY.

Nie podlega opłacie

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Termin 2 miesiące:

a)      zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji – do 14 dni,

b)      uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku – do 12 dni,

c)      czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do realizacji wniosku (wycena nieruchomości) – do 21 dni;

d)      w przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości dodatkowo 150 dni,

e)      przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej – do 13 dni.

2.      Sposób załatwienia: decyzja oraz protokół zdawczo - odbiorczy nieruchomości.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

1.      Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli,

2.       Termin wniesienia odwołania – 7 dni od dnia otrzymania postanowienia oraz 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie,

3.      Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Stalowej Woli w dwóch egzemplarzach.

7.      UWAGI.

Odbiór postanowienia/ decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14, ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

PGN-19

 

Przejdź do wpisu

PGN 20 - Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 55).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, 2, 2a i 4, art. 14 ust. 3, 4 i 5, art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek o dokonanie zamiany bądź darowizny nieruchomości, (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wniosek PGN-20.

a)      odpis księgi wieczystej,

b)      mapa nieruchomości,

c)      wypis z ewidencji gruntów i budynków,

d)      informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

4.      OPŁATY.

Nie podlega opłacie

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Termin: minimum 7 miesięcy:

a)      zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji – do 14 dni,

b)      uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku i przedstawienie sprawy do decyzji właściwego organu – do 45 dni,

c)      czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do realizacji wniosku (a w szczególności: zarządzenie Wojewody dla nieruchomości Skarbu Państwa, uchwała Rady Miejskiej, wyceny nieruchomości, zarządzenie Prezydenta Miasta i podanie do publicznej wiadomości - wykaz, ogłoszenie w prasie) – do 130 dni;

d)      w przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości dodatkowo 150 dni,

e)      przygotowanie materiałów w celu zawarcia umowy notarialnej kończącej realizację wniosku (protokół z rokowań, zawarcie umowy notarialnej) – do 30 dni.

2.      Sposób załatwienia:  zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Spisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

PGN-20

 

Przejdź do wpisu

PGN 18 - Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.  Nr 106, poz.  1002 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek o zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną , (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wnioski PGN-18.

2.      2) Załącznik:

a)      rodowód psa

4.      OPŁATY.

Opłata skarbowa w kwocie 82 zł podlega uiszczeniu na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr.15943000060000111120000001.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Sposób załatwienia : wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną.

2.      Termin –   2 miesiące

a)      rejestracja wniosku i przygotowanie do realizacji – do 5dni,

b)      skompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku -16 dni,

c)      wezwanie stron do zapoznania się z aktami sprawy  -18 dni,

d)      przygotowanie i wydanie decyzji kończącej postępowanie administracyjne- 7 dni.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni , za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli ,do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w dwóch egzemplarzach.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

PGN-18

 

 

Przejdź do wpisu

PGN 17 - Zbywanie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 55).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.   Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1) Wypełniony wniosek o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości przyległej (macierzystej), (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wnioski PGN-17

2) Załączniki:

- odpis z księgi wieczystej nieruchomości wnioskodawcy

-1 egzemplarz mapy do celów opiniodawczych z zaznaczonymi granicami wnioskowanego terenu

4.      OPŁATY.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, podziału geodezyjnego, sporządzenia operatu szacunkowego, należności wynikających z przepisów prawa związanych

z daną transakcją polegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisami sądowymi.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Sposób załatwienia: zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Termin: do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji  (uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku, podjęcie Uchwały Rady Miejskiej na zbycie nieruchomości gruntowej, czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do realizacji wniosku -  dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, wycena, podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przygotowanie materiałów do zawarcia umowy notarialnej kończącej realizację wniosku - protokół z rokowań).

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Spisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

Przejdź do wpisu

PGN 16 - Wydawanie zgody na zajęcie terenu w związku z realizacją infrastruktury technicznej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 55).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      art. 25 ust. 1i 2 w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ustawy (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651z późn. zm.),

2.      Zarządzenie Nr I/40/03 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawne nieruchomości gruntowych z późniejszymi zmianami.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wypełniony wniosek o ustanowienie na nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego – służebności, (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wniosek PGN-16.

4.      OPŁATY.

Wysokość opłaty zostanie określona w umowie zgodnie z Zarządzenie Nr I/40/03 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawne nieruchomości gruntowych z późniejszymi zmianami. Jej wysokość uzależniona jest od powierzchni zajmowanego gruntu.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 – Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001z dopiskiem – opłata skarbowa zaświadczenie (oryginał)  . Wpłaty można dokonać w oddziale Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli ul. Narutowicza na podstawowe konto lub bezgotówkowo /przelewem/ na konto Urzędu Miasta Stalowa Wola

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Załatwianie sprawy w formie umowy nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa miesiące.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

PGN-16

 

Przejdź do wpisu

PGN 14 - Ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego - służebności

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.   Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1) Wypełniony wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością gruntową (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wniosek PGN-14.

2) Załączniki:

a) 1 egzemplarz mapy do celów opiniodawczych z zaznaczonymi granicami wnioskowanej służebności,

b) odpis z księgi wieczystej nieruchomości na rzecz której ma być ustanowiona służebność.

4.      OPŁATY.

1) Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

2) Strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, sporządzenia operatu szacunkowego, należności wynikających z przepisów prawa związanych z daną transakcją podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisami sądowymi.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1) Sposób załatwienia: zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

2) Termin: do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (uzyskanie opinii niezbęd-nych do realizacji wniosku, podjęcie Uchwały Rady Miejskiej na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy, czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do realizacji wniosku – wycena,  przygotowanie materiałów do zawarcia umowy notarialnej kończącej realizację wniosku).

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Spisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

Przejdź do wpisu

PGN 13 - Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.   Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1) Wypełniony wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wniosek PGN-13.

2) Załączniki:

- odpis z księgi wieczystej nieruchomości wnioskodawcy

4.      OPŁATY.

1) Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

2) W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, sporządzenia operatu szacunkowego, należności wynikających z przepisów prawa związanych z daną transakcją podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów  i usług, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisami sądowymi.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1) Sposób załatwienia: zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

2) Termin: do 2 miesięcy od daty podpisania protokołu z rokowań ( daty zgromadzenia pełnej dokumentacji -  uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku, podjęcie Uchwały Rady Miejskiej na sprzedaż nieruchomości gruntowej, czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do realizacji wniosku: wycena nieruchomości, ogłoszenie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości,  protokół z rokowań ).

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Spisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

Przejdź do wpisu

PGN 12 - Nadawanie numeracji porządkowej dla budynku

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),

2)  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1) Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wnioski PGN - 12

2) Załączniki:

- kserokopia mapy zasadniczej z aktualnym stanem zabudowy.

4.      OPŁATY.

Nie podlega opłacie.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wydanie zawiadomienia w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

Przejdź do wpisu

PGN 10 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      ustawa z dnia 29 lipca 2005 r . o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z późn. zm.),          

2.      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz1071 z późn. zm.),

3.      uchwała Rady Miejskiej Nr. XLVI /647/05 z dnia 4 listopada 2005r

4.      ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz 1635 z późn. zm)

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

a)      wniosek PGN-10-01 wraz z załącznikami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej mieszkaniowe lub przeznaczone pod taką zabudowę

b)      wniosek PGN-10-02 wraz z załącznikami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele garażowe lub przeznaczone pod taką zabudowę

c)      wniosek PGN-10-03 wraz z załącznikami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi lub garażami stanowiącymi własność spółdzielni mieszkaniowej

d)      wniosek PGN-10-04 wraz z załącznikami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości  gruntowej będącej we współużytkowaniu wieczystym zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

e)      druki do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl ) zakładka gospodarka nieruchomościami.

 

 

4.      OPŁATY.

a)      Opłata skarbowa w kwocie 10 zł podlega uiszczeniu na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Nr.15943000060000111120000001

b)      Wnioskodawcę obciążają :

c)      a) koszty przygotowania nieruchomości do przekształcenia , na pokrycie których zobowiązany jest        dokonać wpłaty określonej kwoty

d)      opłata za przekształcenie .

Opłata za przekształcenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

a)      Sposób załatwienia: wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

b)      Termin – 2 miesiące

c)      rejestracja wniosku i przygotowanie do realizacji – do 5dni,

d)      skompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku -16 dni,

e)      ustalenie wartości nieruchomości w celu określenia opłaty za przekształcenie 14 dni,

f)       wezwanie stron do zapoznania się z aktami sprawy wraz z jednoczesnym powiadomieniem o wysokości ustalonej opłaty za przekształcenie -18 dni,

g)      przygotowanie i wydanie decyzji kończącej postępowanie administracyjne- 7 dni.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

 

Przejdź do wpisu

PGN 11 - Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości gruntowych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      art. 659 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2.      art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 1,  art. 35 ust. 1 i 2  oraz art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

3.      art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

4.      zarządzenie Nr I/40/03 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych z późn. zm.

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek - druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami lub na stronie www.bip.stalowawola.pl zakładka: gospodarka nieruchomościami- wniosek.

4.      OPŁATY.

Nie podlega.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Zawarcie umowy w terminie do 2 miesięcy a w przypadku spraw skomplikowanych do 5 miesięcy:

a)      zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji do 14 dni,

b)      uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku i przedstawienie sprawy do decyzji właściwego organu – do 60 dni,

c)      czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące realizacji wniosku – do 60 dni,

d)      przygotowanie umowy dzierżawy – do 2 dni,

e)      akceptacja umowy dzierżawy – do 2 dni.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Podpisanie umowy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14, ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

PGN-11

Przejdź do wpisu

PGN 09 - Zmiana decyzji o warunkachzabudowy dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax 15 643 34 75).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r., z późn. zm.).

2.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.  z późniejszymi zmianami).

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej
www.bip.stalowawola.pl zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski – druk PGN-09.

2.      Zgoda stron na zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

3.      Kserokopia decyzji, do której wnioskowane są zmiany.

4.      OPŁATY.

1.      Opłata skarbowa od wydania decyzji  przeniesienia  wynosi 10, 00 zł.

2.      Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 - Bank Spółdzielczy  Nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001 w  (z dopiskiem opłata skarbowa za zmianę decyzji o warunkach zabudowy). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.

3.      Zgodnie z art. 7. ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej:

a)      pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)      jednostki budżetowe,

c)      jednostki samorządu terytorialnego;

d)      organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e)      osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

f)       osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Uwaga: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej nie później niż w terminie do 30 dni.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 do 1530).

 

Przejdź do wpisu

PGN 08 - Przeniesienie decyzji o warunkachzabudowy na rzecz innej osoby - dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych woparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax 15 643 34 75).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.       art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., z późn. zm.),

2.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r., z późn. zm.).

3.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.  z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.       Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej
www.bip.stalowawola.pl zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski – druk PGN-08.

2.       Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana.

4.      OPŁATY.

1.       Opłata skarbowa od wydania decyzji  przeniesienia  wynosi 56, 00 zł.

2.       Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 -Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli                           Nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001  (z dopiskiem opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.

3.       Zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej:

a)      pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)      jednostki budżetowe,

c)       jednostki samorządu terytorialnego;

d)      organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek
o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e)      osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

f)       osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Uwaga: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej nie później niż w terminie do 30 dni.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 do 1530).

 

Przejdź do wpisu

PGN 07 - Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax 15 643 34 75).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.       art. 50 ust. 1 i ust. 2, art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589 z 2003 r.),

3.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003 r.),

4.       art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.),

5.       ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

6.       ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.       Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski druk PGN 07.

a)      określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000 – (do nabycia w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno  Kartograficznym
w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 – budynek Starostwa Powiatowego). Mapa winna obejmować przyległy teren w odległościach nie mniejszych niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej niż 50 metrów.

b)      charakterystykę inwestycji, obejmującą:

·         określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów – zgody (oświadczenie, umowa) jednostek organizacyjnych  o zapewnieniu dostaw w/w media.

·         określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy  i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

·         określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

c)       dwa egzemplarze wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów ( do nabycia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli ul. Podleśna 15),

d)      decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

e)      ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania zainteresowanego.

4.      OPŁATY.

1.       Opłata skarbowa od wydania decyzji wynosi 107, 00 zł.

2.       Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001  (z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie decyzji - cel publiczny). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty na żądanie.

3.       Zgodnie z art. 7. ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej:

a)      pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)      jednostki budżetowe;

c)       jednostki samorządu terytorialnego;

d)      organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e)      osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

f)       osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do podanego wyżej terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do wykonania określonych czynności np. uzgodnień, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 do 1530).

 

Przejdź do wpisu

PGN 05 - Wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax 15 643 34 75)

2.      PODSTAWA PRAWNA.

a)      art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

b)      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski – druk PGN 05.

a)     mapa ewidencyjna przedstawiająca położenie i geometrię działek ewidencyjnych.

4.      OPŁATY.

Brak obowiązku zapłaty skarbowej od wydania opinii urbanistycznej.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 do 1530).

 

Przejdź do wpisu

PGN 06 - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax 15 643 34 75).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.       art. 59, art.60, 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589 z 2003 r.),

3.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003 r.),

4.       ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

5.       ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.       Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski – druk PGN-06.

a)      określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000 – (do nabycia w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno  Kartograficznym w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 – budynek Starostwa Powiatowego).Mapa winna obejmować przyległy teren w odległościach nie mniejszych niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej niż 50 metrów.

b)      charakterystykę inwestycji, obejmującą:

·         określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów – zgody (oświadczenie, umowa) właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw w w/w media

·         określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

·         określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

3.        dwa egzemplarze wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów ( do nabycia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli ul. Podleśna 15)

4.       ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania zainteresowanego,

5.       decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

4.      OPŁATY.

1.       Opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107, 00 zł.

2.       Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7,  Bank Spółdzielczy Nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001  (z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty na żądanie.

3.       Zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej:

a)      pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)      jednostki budżetowe;

c)       jednostki samorządu terytorialnego;

d)      organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e)      osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

f)       osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Uwaga:

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Załatwianie sprawy w formie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania,
z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 do 1530).

 

Przejdź do wpisu

PGN 04 - Wydanie zaświadczenia o zgodnościzamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

1)      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax. 15 643 34 75)

 

2)      PODSTAWA PRAWNA.

a)      art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2003 r. nr 207 poz. 2016
z późn. zm.).

b)      ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.
z późn. zm.).

 

3)      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

a)      Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski – druk PGN-04,

b)      Mapa ewidencyjna lub sytuacyjno – wysokościowa z określeniem lokalizacji obiektu budowlanego.

 

4)      OPŁATY.

1.       Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wynosi 17,00 zł,

2.      Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 - Bank Spółdzielczy Nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001  (z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty na żądanie.

3.      Zgodnie z art. 7. ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej:

a)      pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)      jednostki budżetowe;

c)      jednostki samorządu terytorialnego;

d)      organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e)      osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

f)       osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Uwaga:

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5)      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Do 7 dni.

 

6)      TRYB ODWOŁAWCZY.

Odmowa wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

 

7)      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 do 1530).

 

Przejdź do wpisu

PGN 03 - Wydawanie wypisów i wyrysów zmiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola

 

1.     JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax. 15 643 34 75)

 

2.     PODSTAWA PRAWNA.

1)      art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

2)      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

3)      ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635                          z 2006 r. z późn. zm.).

 

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl  zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski – druk PGN-03.

 

4.      OPŁATY.

1)      Opłata skarbowa – wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Stalowa Wola

·         od wypisu:

a)     do 5 stron – 30 zł,

b)    powyżej 5 stron – 50 zł

·        od wyrysu:

a)     za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b)    nie więcej niż – 200 zł

2)      Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001 (z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie wypisu
i wyrysu). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty na żądanie.

3)      Zgodnie z art. 7. ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej:

a)      pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)     jednostki budżetowe;

c)      jednostki samorządu terytorialnego;

d)     organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia –  wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e)     e) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji)    albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

f)       osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Uwaga:

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5.     SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

6.     TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

 

7.     UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14, ( I- piętro, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

 

 

Przejdź do wpisu

PGN 01 - Wnioskowanie o sporządzenie lub o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax 15 643 34 75)

 1. PODSTAWA PRAWNA.

art. 14 ust.1,4,5 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

 1. WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.       Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl - zakładka zagospodarowanie przestrzenne – wnioski – druk  PGN-01.

·         kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem, dla którego wnioskuje się
o sporządzenie lub zmianę planu.

 1. OPŁATY.

Brak.

 1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Czas nieokreślony poprzedzony:

 • analizą dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu lub zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
 • uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzania lub zmiany planu,
 • procedurą formalno - prawną związaną ze sporządzeniem planu lub zmiany planu zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY.

Nie występuje

 

 

 1. UWAGI.

Po uchwaleniu planu miejscowego lub zmiany planu miejscowego i jego opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego można wystąpić z wnioskiem
o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego – wniosek PGN-03.

 

Przejdź do wpisu

PGN 02 - Wnioskowanie o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax. 15 643 34 75)

 

 1. PODSTAWA PRAWNA.

art. 9 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

 1. WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1)                         Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl - zakładka zagospodarowanie przestrzenne – wnioski – druk PGN-02.

 

 1. OPŁATY.

Brak.

 

 1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1)                       Czas nieokreślony poprzedzony:
    a) uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium,
    b) procedurą formalno - prawną związaną ze sporządzeniem zmiany studium zgodnie

        z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY.

Nie występuje

 

 1. UWAGI.

Po uchwaleniu  zmiany studium można wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu
z planu miejscowego – wniosek PGN-03.

 

Przejdź do wpisu
Powrót