Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 20 - Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za żołnierza samotnego

1. Od czego zacząć?

W Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wolności 7 należy złożyć czytelnie wypełniony:

 1. Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego" (załącznik nr 1)

oraz

 1. Załączniki:

 • "Oświadczenie" (załącznik nr 2),

 • zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień lub jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej,

 • kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

 1. Do wglądu

 • dowód osobisty składającego wniosek.

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

Opłat nie pobiera się - art. 2 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego - tel. (15) 643 34 87, tel./fax (15) 643 34 17

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

Do 7 dni

5. W jaki sposób odebrać decyzję?

Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego przy ul. Narutowicza 14

II PIĘTRO lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:

Podstawa prawna: art.127 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

 1. O uznaniu za żołnierza samotnego może ubiegać się:

 • żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową,

 • poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. Bilet).

 1. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Klienta.Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz poborowych służby zastępczej.

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Załącznik nr 1 - "Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego"

Załącznik nr 2 - „Oświadczenie”

 

Przejdź do wpisu

SOZK 19 - Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom

1. Od czego zacząć?

W Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wolności 7 należy złożyć czytelnie wypełniony:

 1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej" (załącznik nr 1).

 2. Oświadczenia (załącznik 2 i załącznik 3),

  oraz

 3. Załączniki (w zależności od sytuacji): :

 • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,

 • cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające formę płatności należności mieszkaniowych,

 • akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiającą lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,

 • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,

 • decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

 • decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego z kartą powołania za osobę samotną,

 • oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

 • pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowy poświadczony odpis) jeżeli takie zostało ustanowione.

 1. Do wglądu

 • dowód osobisty składającego wniosek (żołnierza lub pełnomocnika),

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

 • Wniosek i załączniki - zwolnione od opłat - art. 2 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

 • Pełnomocnictwo - opłata skarbowa 17,- zł.

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego - tel. (15) 643 34 87, tel./fax (15) 643 34 17

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

Do 30 dni

5. W jaki sposób odebrać decyzję?

Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego przy ul. Narutowicza 14

II PIĘTRO lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:

Podstawa prawna: art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 116, poz. 1238 z późn. zm.)

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

 1. Należność mieszkaniowa może być pokrywana żołnierzom żonatym, jak i samotnym.

 2. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika iż pełnomocnictwo przyjmuje, oraz że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno być podpisane przez pełnomocnika i opatrzone przez niego datą.

 3. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Klienta.

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Załącznik nr 1 - "Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej"

Załącznik nr 2 - „Oświadczenie”

Załącznik nr 3 - „Oświadczenie”

 

Przejdź do wpisu

SOZK 18 - Wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe

1. Od czego zacząć?

W Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wolności 7 należy złożyć czytelnie wypełniony

 1. "Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub

  dochód” (załącznik nr 1)

 2. Załączniki:

 1. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej)

 2. Zaświadczenie o :

 • wysokości zarobków netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające ćwiczenia wojskowe (wydaje pracodawca)

 • dochodzie uzyskanym z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający ćwiczenia wojskowe (wydaje naczelnik urzędu skarbowego)

 • utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej (wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

 1. Do wglądu

 • dowody osobiste zainteresowanych osób

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

Opłat nie pobiera się - art. 2 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

(Dz.U. z 2006 Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego - tel. (15) 643 34 87, tel./fax (15) 643 34 17

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

Do 7 dni

5. W jaki sposób odebrać decyzję?

Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego przy ul. Narutowicza 14

II PIĘTRO lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:

Podstawa prawna: art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 13, poz. 155).

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

 1. Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać:

 • informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone

 • kwotę wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza rezerwy ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzającego okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 90
  lub

 • kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 360.

 1. W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu nie wchodzą:

 • obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i zobowiązań podatkowych

 • udzielone nagrody oraz świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych.

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Załącznik nr 1 - Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone

wynagrodzenie lub dochód

 

Przejdź do wpisu

SOZK 17 - Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

1. Od czego zacząć?

W Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wolności 7 należy złożyć czytelnie wypełniony:

 1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny"(załącznik nr 1 ).

 2. Załączniki (w zależności od sytuacji): :

 • "Oświadczenie" (załącznik – 2)

 • "Oświadczenie" (załącznik - 3) - (w przypadku osób żyjących w konkubinacie)

 • zaświadczenie o dochodach członków rodziny

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych)

 • zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień lub jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej

 • kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej

 • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka

 • odpis skróconego aktu małżeństwa

 1. Do wglądu

 • dowody osobiste zainteresowanych osób

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

Opłat nie pobiera się - art. 2 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego - tel. (15) 643 34 87, tel./fax (15) 643 34 17

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

Do 7 dni

5. W jaki sposób odebrać decyzję?

Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego przy ul. Narutowicza 14

II PIĘTRO lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:

Podstawa prawna: art.127 ust. 1 oraz art. 128 i art. 128 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416

z późn. zm.)

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

 1. Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:

 • żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową,

 • poborowy, który otrzymał kartę powołania do wojska (tzw. Bilet).

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

 2. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

 3. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz poborowych służby zastępczej.

8. Co przysługuje wnioskodawcy?

TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

9. Wzór wniosku w załączeniu

Załącznik nr 1 - "Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny"

Załącznik nr 2 - "Oświadczenie"

Załącznik nr 3 - "Oświadczenie" (w przypadku osób żyjących w konkubinacie)

 

Przejdź do wpisu

SOZK 16 - Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

1.   Od czego zacząć?

W Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wolności 7 należy złożyć czytelnie wypełniony:

 1. "Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny" (załącznik1)
 2. Załączniki:
 • orzeczenie Obwodowej Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-o inwalidztwie członka rodziny- uznaniu za osobę całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji)
 1. Do wglądu
 • dowody osobiste zainteresowanych osób

2.   Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

Opłat nie pobiera się - art. 2 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

(Dz.U. z 2006 Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

3.   Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego - tel. (15) 643 34 87, tel./fax (15) 643 34 17

4.   Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

Do 7 dni

5.   W jaki sposób odebrać decyzję?

Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego przy ul. Narutowicza 14

II PIĘTRO lub  pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6.   Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:

Podstawa prawna: art.39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

 1. Przyjmowane są podania od żołnierzy mających w Stalowej Woli miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego dłużej niż 2 miesiące.
 2. W przypadku gdy opieka ma być sprawowana nad osobą w wieku powyżej 75 lat należy przedłożyć jej dowód osobisty bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.
 3. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz poborowych służby zastępczej.
 4. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
 5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

8.   Co przysługuje wnioskodawcy?

TRYB ODWOŁAWCZY:
 Żołnierz wnosi odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

9.   Wzór wniosku w załączeniu.

Załącznik nr 1 - Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

 

 

Przejdź do wpisu

SOZK 15 - Nadanie/zmiana numeru PESEL

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o nadanie /zmianę numeru PESEL

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności materialno–technicznej.

Numer PESEL nadaje się:

obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,

cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na podstawie art. 26 wyżej przytoczonej ustawy,

obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, z wyłączeniem osób wymienionych w pkt. a) i b),

obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Brak

 

Przejdź do wpisu

SOZK 14 - Zgromadzenie publiczne

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 21, tel. 015 6433441

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990r. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.),

-ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, które powinno zawierać:

• imię, nazwisko, datę urodzenia, adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,

• cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

• miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,

• określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega ocenie w kwestii jego zgodności z prawem oraz w materii zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.

W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 8 powołanej ustawy, decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od zawiadomienia, nie później jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Wydanie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego następuje jeżeli:

• jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych,

• odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Od decyzji zakazującej zorganizowanie zgromadzenia publicznego organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 3 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7.      UWAGI

Organizator zgromadzenia publicznego na terenie miasta Stalowa Wola zobowiązany jest złożyć zawiadomienie najpóźniej 3 dni przed jego zwołaniem, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez delegowanego przez Prezydenta pracownika Urzędu Miasta, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.

Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej, poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu w obecności zgromadzonych, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 24 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia publicznego przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia, w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

Odwołanie składa się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola.

Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:

a) przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,

b) zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,

c) przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy,

d) bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia,

bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

 

Przejdź do wpisu

SOZK 12 - Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

-art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek osoby posiadającej interes prawny.

4.      OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od wydanego zaświadczenia

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od daty wpływu podania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Odwołanie wnosi się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Od odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

7.      UWAGI

Brak

 

Przejdź do wpisu

SOZK 13 - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 21, tel. 015 6433441

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.)- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopad 2003r. r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003r. Nr 199, poz. 1947),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

-ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:

• termin, teren oraz sposób przeprowadzania zbiórki,

• imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zbiórki,

• cel, na jaki zostaną przeznaczone fundusze uzyskane w drodze zbiórki. Cel zbiórki powinien być zgodny z prawem oraz zasługiwać na poparcie ze względu na interes publiczny. Za takie cele uznaje się cele religijne, państwowe, oświatowe, kulturalno- społeczne, społeczno-opiekuńcze,

• wypis z rejestru sądowego,

• zaświadczenie o działalności /dotyczy stowarzyszeń zwykłych nie mających siedziby na terenie gminy.

4.      OPŁATY

Opłatę skarbową pobiera się od decyzji zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki publicznej w wysokości - 82 zł.

Zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego- wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej zezwolenia na zorganizowanie zbiórki publicznej na terenie miasta przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7.      UWAGI

Zbiórka publiczna może być przeprowadzona w formie:

• zbierania ofiar pieniężnych do puszek,

• sprzedaży cegiełek o wartości pieniężnej,

• zbierania ofiar w naturze,

• wpłacania ofiar na konto wskazane przez organizatora zbiórki.

Organ gminy jest właściwy do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną o ile ma być ona przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części.

Do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę uprawniony jest Starosta, na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat Marszałek Województwa, a na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy jedynie zbiórek o charakterze publicznym, stąd nie ma takiego obowiązku w przypadku zbiórek:

• dokonywanych na cele religijne, jeżeli są one prowadzone w obrębie zabudowań i pomieszczeń służących tym celom,

• przeprowadzanych w drodze loterii fantowych i pieniężnych, jeżeli zbiórki te nie są organizowane w miejscach publicznych,

• przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród osób znanych osobiście przeprowadzającemu zbiórkę,

• wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych odbywających się na podstawie zezwolenia władz szkolnych,

• koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia kierownika urzędu.

Zezwolenie może być udzielone jedynie stowarzyszeniom, organizacjom posiadającym osobowość prawną, komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia i uzyskania określonego celu.

Organ gminy, wydający pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, może w każdym czasie kontrolować przebieg i wyniki zbiórki, a także badać w tym celu odpowiednie dokumenty oraz żądać udzielenia wyjaśnień.

Jeżeli zbiórka publiczna prowadzona jest niezgodnie z przepisami ustawy, albo zostało ujawnione, iż dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo gdy zostało stwierdzone, że uzyskane ze zbiórki ofiary nie są przeznaczone na właściwy cel, organ gminy może cofnąć w każdym czasie pozwolenie na prowadzenie zbiórki, a równocześnie orzec o przekazaniu zebranych ofiar na określony cel humanitarny.

Cofnięcie pozwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje stronie odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Osoba uprawniona do przeprowadzenia zbiórki publicznej winna posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz legitymację upoważniającą do przeprowadzenia zbiórki, wystawioną przez organizację, która uzyskała uprawnienie do przeprowadzenia zbiórki publicznej.

 

Przejdź do wpisu

SOZK 11 - Zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały bądź czasowy powyżej 3 miesięcy oraz do 3 miesięcy

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

-rozporządzenie z 1 czerwca 2004r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt czasowy za granicą (Dz.U. z 2004r. Nr 140 poz. 1480),

-rozporządzenie z 24 grudnia 2002r.w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999),

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wypełniony formularz meldunkowy (druk), a także:

1) dokument stwierdzający tożsamość,

2) książeczka wojskowa - dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.

Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w obecności najemcy (najemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu na ustny wniosek, zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu.

Wymeldowania z pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem zamierzonego czasu pobytu dokonuje się ustnie.

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zameldowania i wymeldowania dokonuje się niezwłocznie i wydaje się poświadczenie dokonanej czynności meldunkowej (zameldowania lub wymeldowania).

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania i wymeldowania:

1) zameldowanie na pobyt stały (wymeldowanie z pobytu stałego),

2) zameldowanie na pobyt ponad 3 miesiące, wymeldowanie z pobytu na ponad 3 miesiące (jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się),

3) zameldowanie na pobyt do 3 miesięcy (wymeldowanie z pobytu do 3 miesięcy).

W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce.

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty, druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące) potwierdzony przez osobę (posiadającą tytuł prawny do lokalu i do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawny do lokalu.

Przy wymeldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty i druk (zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące).

 

Przejdź do wpisu

SOZK 10 - Zameldowanie na pobyt stały/czasowy w drodze decyzji administracyjnej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, parter, pokój nr 15, tel. 015 6433439

2.       PODSTAWA PRAWNA

-art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.),

-ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podanie z umotywowanym uzasadnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999) oraz: zgłoszenie zameldowania na pobyt stały/czasowy wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę..

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przeprowadza postępowanie wyjaśniające polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, oraz inne instytucje, oględzin w lokalu.rozprawy administracyjnej.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7.      UWAGI

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wojskowy dokument osobisty, wypełniony druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące)

 

Przejdź do wpisu

SOZK 09 - Wymeldowanie bądź anulowanie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, parter, pokój nr 15, tel. 015 6433439

2.       PODSTAWA PRAWNA

-art. 15 ust. 2 , art. 47 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

-ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osoba ubiegająca się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu stałego zameldowania lub ubiegająca się o anulowanie zameldowania powinna:

1) złożyć podanie ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania)

2) przedłożyć - do wglądu - tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przeprowadza postępowanie wyjaśniające polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, oraz inne instytucje, oględzin w lokalu.rozprawy administracyjnej.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

7.      UWAGI

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu jest akt własności lokalu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu lokalu, ograniczone prawo rzeczowe do lokalu /służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, dożywocie lub użyczenie

 

Przejdź do wpisu

SOZK 08 - Unieważnienie dowodu osobistego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 20, tel. 015 6433442

2.       PODSTAWA PRAWNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stalowa Wola informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2009r. wprowadzono nowe uregulowanie a mianowicie unieważnienie dowodu osobistego z urzędu.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Brak

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy ustawy przez organ gminy w ciągu 3 miesięcy od:

Zmiany danych które umieszcza się w dowodzie osobistym,

Z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez

osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,

Z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,

Z dniem zgonu,

Z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,

Z dniem upływu ważności dowodu osobistego,

 

W związku z w/w przesłankami jak w pkt.1, pkt.2, pkt.6 na podstawie których został unieważniony dowód osobisty, osoba której dowód osobisty został unieważniony jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia w/w przesłanki do złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Niedopełnienie tego obowiązku zgodnie z art 55 ust.1 pkt.1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Brak

 

Przejdź do wpisu

SOZK 07 - Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 20, tel. 015 6433442

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993),

-rozporządzenie Rady Ministrów z 06.02.2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r Nr 47, poz. 384).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Oświadczenie osoby o utracie dowodu osobistego

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Zaświadczenia o utracie dowodu osobistego wydaje się stronom po złożeniu oświadczenia

 

Przejdź do wpisu

SOZK 06 - Wydanie i wymiana dowodu osobistego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 20, tel. 015 6433442

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993),

-rozporządzenie Rady Ministrów z 06.02.2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r Nr 47, poz. 384).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobiście wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Do wniosku załącza się:

a)      dwie aktualne, wyraźne, jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem). Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,

b)      odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych w Stalowej Woli),

c)      odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Stalowej Woli),

d)      w przypadku wątpliwości organu, na jego żądanie, poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie,

e)      jeżeli ostatni dowód osobisty jest wydany przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola wówczas nie żąda się skróconych aktów stanu cywilnego.

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek należy złożyć osobiście (małoletni w obecności opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego) w urzędzie gminy, właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu a w razie braku takiego miejsca pobytu, według ostatniego miejsca pobytu stałego. W przypadku gdy nie można ustalić miejsca ostatniego pobytu stałego, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla dzielnicy Warszawa-Śródmieście.

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy, a w przypadku małoletniego obecności wraz z wnioskodawcą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca a w przypadku małoletniego wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.

Przy uczestnictwie strony, pracownik sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) za pomocą programu informatycznego składający się z części A i B.

W części A umieszcza się dane osobowe, zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzania formularzy.

Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem.

Część B, która zawiera potwierdzenie złożenia wniosku oraz określa termin odbioru dowodu osobistego otrzymuje wnioskodawca.

Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B Formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).

Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca kartę stałego lub czasowego pobytu.

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.

Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca dowód osobisty organowi wydającemu lub polskiej placówce konsularnej.

W przypadku zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoba która jest zobowiązana do zgłoszenia zgonu, zwraca dowód osobisty w Urzędzie Stanu Cywilnego w terminie 3 dni od daty zgonu ( w przypadku nie zwrócenia dowodu osobistego, osoba zobowiązana składa oświadczenie na piśmie ).

W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy złożyć wniosek o wymianę, w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego zmiany.

W przypadku upływu terminu ważności lub z powodu innej przyczyny utrudniającej posługiwanie się dowodem osobistym, wniosek o wymianę składa się niezwłocznie.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana posiadać dowód osobisty:

od ukończenia 18 roku życia,

od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.

Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie , która nie ukończyła 13 roku życia

Dowód osobisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm,wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie, podpis posiadacza, 3 literową serię, 6-cio cyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające

 

Przejdź do wpisu

SOZK 04 - Udostępnienie danych z rejestru wyborców

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7,parter, pokój nr 15, tel. 015 6433439

2.      PODSTAWA PRAWNA

-art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. –Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001r.),

-§ 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2004. w sprawie rejestru wyborców, oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze Dz. U z 2004r.Nr 42 poz.388).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek strony o udostępnienie danych z rejestru wyborców

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Brak

 

Przejdź do wpisu

SOZK 05 - Wpisanie do stałego rejestru wyborców

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7,parter, pokój nr 15, tel. 015 6433439

2.      PODSTAWA PRAWNA

- art. 11 do art. 13 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. –Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001r.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek strony o wpisanie jej do rejestru wyborców na terenie miasta Stalowa Wola

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie 3 dni sprawa rozstrzygana jest w formie decyzji administracyjnej.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji

7.      UWAGI

Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Stalowej Woli wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Urzędu Miasta Stalowa Wola.

Wyborcy, którzy zamieszkują na terenie Stalowej Woli bez zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek.

Wyborcy stale zamieszkali w Stalowej Woli pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowanie na pobyt stały w Stalowej Woli mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców

Przejdź do wpisu

SOZK 03 - Udostępnianie danych osobowo-adresowych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7,parter, pokój nr 15, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440 lub 6433413 lub 6433439

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.),

-rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat z dnia 19 listopada 2008 (Dz. U. z 2008 Nr 207, poz. 1298),

-rozporządzenie w sprawie określenia wzorów o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych z dnia 19 listopada 2008 ( Dz. U. Nr 214, poz. 1353),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.Wypełniony wniosek o udostępnienie danych,

2. Dowód dokonania wpłaty.

4.      OPŁATY

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (za jedną osobę) zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31 zł. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI, nr rachunku 15943000060000111120000001 z zaznaczeniem „opłata za udzielenie informacji o danych osobowych”

Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Informację o danych osobowych uzyskuje się bezpośrednio po złożeniu wniosku (druku) , a w przypadku przesłania zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną - w terminie 14 dni od daty wpływu zapytania.

Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7.      UWAGI

Osoba ubiegająca się o udostępnienie danych osobowo-adresowych musi Wykazać interes prawny do pozyskania danych, bądź uwiarygodnić interes faktyczny w otrzymaniu informacji o danych osobowych.

 

Przejdź do wpisu

SOZK 02 - Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały/czasowy

 

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440 lub 6433413

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.),

-ustawa z 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 t.j z późn.zm.),

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002r. Nr 236 poz.1999 z późn. zm.).

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zameldowanie na POBYT STAŁY:

 

1. CUDZOZIEMIEC:

a) wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO”,

b) karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP,

c) paszport,

d) tytuł prawny do lokalu.

2. OBYWATEL PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE:

a) wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO”,

b) karta pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt,

c) paszport lub dokument tożsamości,

d) tytuł prawny do lokalu.

3. CZŁONEK JEGO RODZINY, nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE:

a) wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO,

b) dokument pobytu lub zezwolenie na pobyt stały członka rodziny obywatela UE.

Zameldowanie na POBYT CZASOWY ponad 3 miesiące:

1. CUDZOZIEMIEC:

a) wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3

MIESIĄCE”,

b) wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży,

c) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

d) kartę pobytu lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się albo decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP,

e) paszport.

2. OBYWATEL PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE:

a) „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE”,

b) karta pobytu obywatela UE albo zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE , a w przypadku jego braku składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie RP,

c) paszport.

3. CZŁONEK JEGO RODZINY, nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE:

a) „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE”,

b) waży dokument podróży,

c) kartę pobytu członka rodziny obywatela UE na pobyt czasowy.

 

Jeżeli czas pobytu cudzoziemca przekracza 3 miesiące, zainteresowany jest zobowiązany potwierdzić fakt przebywania w lokalu –podpis właściciela/ najemcy oraz przedłożyć do wglądu tytuł prawny do lokalu.

Zameldowania cudzoziemca na POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY dokonuje się ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub najemcy lokalu, zgłaszając dane, o których mowa w art. 44a ust.5 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz przedstawiając dokument stwierdzający tożsamość lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec zgłasza dane, o których mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przez wypełnienie i podpisanie formularza, o którym mowa w § 12 ust.3 w/w ustawy.

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zameldowanie jest dokonywane niezwłocznie

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem 4 doby, od chwili przekroczenia granicy RP.

Cudzoziemiec może być zameldowany na pobyt czasowy tylko na okres ważności wizy lub innych dokumentów.

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

 

 

Przejdź do wpisu

SOZK 01 - Dopisanie do spisu wyborców

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440 lub 6433413

2.       PODSTAWA PRAWNA

-art. 18, 19 i 21 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. –Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001r.),

-art.31 i 32 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta RP (Dz. U. Nr 47 poz.544 z 2000r.),

-art.9 ust.7 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57 pod.507 z 2003r. z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek strony o dopisanie jej do spisu wyborców na terenie miasta Stalowa Wola.

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłoczne dopisanie do spisu wyborców

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Prawo dopisania wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum powszechnym przysługuje na własny wniosek:

a) wyborcom przebywającym czasowo na obszarze miasta Stalowa Wola jak również wyborcom nigdzie nie zameldowanym na pobyt stały, ale przebywającym w Stalowej Woli na wniosek złożony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów,

b) żołnierzom pełniącym służbę zasadniczą lub okresową służbę wojskową albo odbywającym ćwiczenia i przeszkolenia oraz policjantom z jednostek skoszarowanych – na wniosek złożony między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów.

Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz referendach lokalnych.

 

Przejdź do wpisu