Menu Podmiotowe menu ikonka

BiF 12 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

Tomasz Jarmuł pok. 16, tel. (015) 643-34-08

2.      PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 52, poz. 379)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju za dany rok
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 103, poz. 706).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

·         Oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

·         Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

4.      OPŁATY

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Decyzje przyznające zwrot podatku – zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz. I kol. 4 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.      Decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie zwrotu podatku.

2.      Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy lub wypłacenie w kasie.

3.      Przewidywany termin załatwienia:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

·         od 1 do 31 maja, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 31 marca;

·         od 1 do 30 listopada, jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 do 30 września.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

7.      UWAGI

  1. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 do 31 marca i od 1 do 30 września wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wnioski złożone w innych niż wymienione wyżej terminach nie będą rozpatrywane.
  2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Podstawą do określenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta rolnego jest powierzchnia użytków rolnych wyrażona w ha fizycznych.

 

Przejdź do wpisu

BiF 11 - Zwrot opłaty skarbowej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

Anna Oszust: pok. 16, tel. (015) 643-34-34

 

2.      PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. Nr 225, poz. 1635               z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246,                 poz. 1804)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,      poz. 60, z późn. zm.)

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

a.      Wniosek o zwrot opłaty skarbowej należy złożyć w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien zawierać:

  • dane osobowe lub identyfikacyjne,
  • kwotę zwrotu,
  • określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), których nie wydano,
  • nazwę organu lub innego do którego złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

b.      Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej

 

4.      OPŁATY

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowa Wola 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego Stalowa Wola na terenie miasta. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

·         Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli stwierdzająca nadpłatę opłaty skarbowej.

·        Przekazanie zwrotu lub nadpłaty opłaty skarbowej na rachunek bankowy, w kasie Urzędu Miasta lub za  pośrednictwem Poczty Polskiej.

·         W  przypadku dokonania zwrotu opłaty skarbowej na adres domowy, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o opłatę pocztową.

·         Przewidywany termin załatwienia: do1 m-ca, w sprawach szczególnie konfliktowych do 2 m-cy.

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

7.      UWAGI

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli:

·         mimo zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej,

·         mimo zapłacenia nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

·         w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym.

·         opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, która ma być zwrócona, ciążył solidarnie na kilku osobach lub jednostkach, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

 

Przejdź do wpisu

BiF 10 - Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

Beata Cebula: pok. 16, tel. (015) 643-34-15

2.      PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 8, 9 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2007r. Nr 24, poz. 148) Uchwała Rady Miasta  Nr XVII/225/07 z dnia 12 listopada 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2007r. Nr 99, poz. 2182).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Kserokopia umowy/faktury sprzedaży pojazdu (oryginał do wglądu).

·         Kserokopia decyzji o wycofaniu pojazdu na stałe z ruchu (oryginał do wglądu).

·         Kserokopia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (oryginał do wglądu).

·         W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji DT-1 podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji.

4.      OPŁATY

Wysokość opłat skarbowych i innych.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wprowadzenie do ewidencji podatników i pojazdów daty zbycia lub wyrejestrowania pojazdu.
 • Ustalenie kwoty należnego podatku.
 • Przewidywany termin załatwienia: niezwłocznie

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Informacje o przysługującym sposobie odwołania.

7.      UWAGI

 • Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje w przypadkach:

o        sprzedaży pojazdu,

o        wyrejestrowana pojazdu,

o        wydania decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

·                     W przypadku zmiany właściciela pojazdu obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku podatkowego, stawka podatku ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

·                     W przypadku wyrejestrowania lub wydania decyzji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu obowiązek podatkowy wygasa  z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

 

Przejdź do wpisu

BiF 08 - Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatkuleśnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej.

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

Beata Cebula: pok. 16, tel. (015) 643-34-15.

 

2.      PODSTAWA PRAWNA

a.      Art. 1–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

b.      Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)

c.       Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)

d.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

e.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

f.        Uchwała nr XVII/227/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 99, poz. 2184)

g.      Uchwała nr XV/196/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 6 listopada 2007 r. Nr 90, poz. 2006)

h.      Uchwała nr XVI/220/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 6 listopada 2007 r. Nr 90, poz. 2007).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·                     Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane składać do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy:

 • deklarację na podatek od nieruchomości;
 • deklarację na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • deklarację na podatek rolny;
 • deklarację na podatek leśny.

·                     Podmioty w/w przedkładają dodatkowo:

 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem,

·                     W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

4.      OPŁATY

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowa Wola 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego Stalowa Wola na terenie miasta.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Decyzja administracyjna ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 • Decyzja ustalająca łączne zobowiązanie podatkowe.
 • Przewidywany termin załatwienia: do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego do 2 m-cy.

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7.      UWAGI

·                     Opodatkowaniu podatkiem:

·                     od nieruchomości – podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

·                     rolnym – podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  lub innej niż działalność rolnicza;

·                     leśnym – podlegają określone w ustawie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

·                     Podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego są; osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące:

o             właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów lub lasów,

o             posiadaczami samoistnymi,

o             użytkownikami wieczystymi,

o             posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

·                     Obowiązek podatkowy:

o             powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku opodatkowania budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

o             wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

·                     Podatki są płatne przez:

·                     osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W/w. podmioty są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek – bez wezwania – na rachunek Urzędu Miasta, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego, a terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada z tytułu podatku rolnego.

 

Przejdź do wpisu

BiF 09 - Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

Beata Cebula: pok. 16, tel. (015) 643-34-15

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 8, 9 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek  od środków transportowych (Dz. U. z 2007r. Nr 24, poz. 148) Uchwała  Rady Miasta  Nr XVII/225/07 z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2007r. Nr 99, poz. 2182).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub umowy/faktury kupna pojazdu (oryginały do wglądu).

·         Kserokopia decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (oryginał do wglądu).

·         Deklaracja DT-1 i załącznik do deklaracji DT -1 na podatek od środków transportowych (druk deklaracji stanowi załącznik do niniejszej procedury).

·         W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnik również ma obowiązek złożyć deklarację DT-1 i załącznik do deklaracji DT -1 na podatek od środków transportowych.

·         W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji DT-1 i załącznik do deklaracji DT -1 na podatek od środków transportowych.

4.      OPŁATY

Wysokość opłat skarbowych i innych.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wprowadzenie do ewidencji podatników i pojazdów.
 • Ustalenie kwoty należnego podatku.
 • Przewidywany termin załatwienia: niezwłocznie

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Informacje o przysługującym sposobie odwołania.

7.      UWAGI

 • Obowiązek podatkowy powstaje:

o   przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany;

o   przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego, od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pojazd został nabyty;

o   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

 • Właściciel (współwłaściciel) pojazdu zobowiązany jest do:

o   złożenia deklaracji DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

o   złożenia korekty deklaracji DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji;

o   złożenia deklaracji DT-1 w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności;

o   wpłacenia należnego podatku na rachunek nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Stalowa Wola 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001;

o   Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek złożyć deklarację, natomiast uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych. Podatek jest płatny w dwóch równych ratach: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku z zastrzeżeniami;

o   jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch równych ratach: I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku, II rata - do dnia 15 września roku podatkowego;

o   jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 • Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację, zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy: nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Stalowa Wola 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001;

o   jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego stawka podatku ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

 • Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

o   samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony;

o   ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony;

o   przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

o   autobusy.

 

Przejdź do wpisu

BiF 07 - Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

 • Grzegorz Szymanek pok. 16, tel. (015) 643-34-07
 • Magdalena Wolak  pok. 16, tel. (015) 643-35-33
 • Tomasz Jarmuł pok. 16, tel. (015) 643-34-08

2.      PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 1–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006  Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XVII/227/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 99, poz. 2184)
 • Uchwała nr XV/196/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 6 listopada 2007 r. Nr 90, poz. 2006)
 • Uchwała nr XVI/220/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 6 listopada 2007 r. Nr 90, poz. 2007).

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Formularz: Informacja o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych, według ustalonego wzoru. Osoby fizyczne są zobowiązane składać ww. formularz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy:
  • deklarację na podatek od nieruchomości,
  • deklarację na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub uchwały Rady Miasta Stalowej Woli,
  • deklarację na podatek rolny,
  • deklarację na podatek leśny.
 • Należy także odpowiednio dołączyć:
  • dokumenty poświadczające stan posiadania nieruchomości, tj. wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z ksiąg wieczystych, odpisy posiadanych aktów notarialnych (oryginały do wglądu),
  • inwentaryzację nieruchomości,
  • kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (oryginał do wglądu),
  • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),
  • kserokopię decyzji lub zaświadczenia wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • zakończeniu budowy obiektów budowlanych (oryginał do wglądu).
 • Podmioty wskazane w pkt 2 przedkładają dodatkowo:
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem,
 • W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 

4.      OPŁATY

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowa Wola 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego Stalowa Wola na terenie miasta.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Decyzja administracyjna ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 • Decyzja ustalająca łączne zobowiązanie podatkowe.
 • Przewidywany termin załatwienia: do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego do 2 m-cy.

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7.      UWAGI

 • Opodatkowaniu podatkiem:
  • od nieruchomości – podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • rolnym – podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub innej niż działalność rolnicza;
  • leśnym – podlegają określone w ustawie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 • Podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące:
  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów lub lasów,
  • posiadaczami samoistnymi,
  • użytkownikami wieczystymi,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
   • Obowiązek podatkowy:
  • powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku opodatkowania budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  • wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

   Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

 

   • Podatki są płatne przez:
  • osoby fizyczne – w oparciu o otrzymaną decyzję, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego – na zamieszczony w otrzymanej decyzji wymiarowej indywidualny numer konta bankowego,
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ww. podmioty są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie 15 do15 każdego miesiąca z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego, a terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada z tytułu podatku rolnego,

§  Obowiązek składania informacji o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustaw.

 

Przejdź do wpisu

BiF 06 - Wydawanie zaświadczeń

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I fINANSÓW
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

            Tomasz Jarmuł pok. 16, tel. (015) 643-34-08.

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         Art.306a-306k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz.60 z późn.zm./

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.- o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 z późn.zm./

·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r.-w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe /Dz. U. Nr 165, poz.1374 z późn.zm./

·         Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z późn.zm./.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie zaświadczenia dostępny w siedzibie tut. organu podatkowego pokój nr 16.

W/w wniosek powinien zawierać następujące dane:

·                    imię i nazwisko Wnioskodawcy;

·                    NIP, PESEL;

·                    adres stałego miejsca zameldowania;

·                    miejsce  i cel przedłożenia przedmiotowego zaświadczenia;

·                    datę i podpis Wnioskodawcy.

 

4.      OPŁATY

Od zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w rejestrze podatkowym -17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Powyższą opłatę należy uiścić na rachunek: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, nr rachunku: 15943000060000111120000001.

 

Informacje o braku uiszczenia opłaty skarbowej oraz zwolnienia zawarte są w art. 2, art.7 oraz w załącznikach do ustawy o opłacie skarbowej.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wydanie zaświadczenia
 • Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
 • Przewidywany termin załatwienia: zaświadczenia są wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

7.      UWAGI

Zaświadczenia wydawane są w oparciu o ewidencje, rejestry będące w posiadaniu Referatu Podatków i Opłat Lokalnych tut. organu podatkowego.

Odbiór zaświadczeń:

a) osobiście za okazaniem dowodu tożsamości;

b) za upoważnieniem osoby składającej wniosek za okazaniem dowodu tożsamości;

c) pocztą.

 

Przejdź do wpisu

BiF 04 - Udzielanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

 • Beata Cebula: pok. 16, tel. (015) 643-34-15 (osoby prawne)
 • Grzegorz Szymanek : pok. 16, tel. (015) 643-34-07 (osoby fizyczne)
 • Maria Stawowa – Laba: pok. 16, tel. (015) 643-34-58 (księgowość podatkowa)

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 14a–14p, art. 137, art. 165a, art. 170 oraz art. 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek:

a.      podatnika,

b.      płatnika,

c.       inkasenta,

d.      następcy prawnego podatnika,

e.      osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległość podatkową, tj. osoby której wydano decyzję o odpowiedzialności podatkowej.

W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

4.      OPŁATY

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Postanowienie w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

·         Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

·         Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

·         Przewidywany termin załatwienia : do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

7.      UWAGI

Decyzje odbierane są osobiście po uzgodnieniu terminu odbioru z wnioskodawcą lub wysyłane są pocztą.

 

Przejdź do wpisu

BiF 05 - Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSOW
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

 • Kamil Solarz pok. 16, tel. (015) 643-34-57 (os. fizyczne).
 • Beata Cebula pok. 16, tel. (015) 643-34-15 (os. prawne).

 

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         Art.306a-306k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U.                     z 2005r., Nr 8 poz.60 z późn.zm./

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.- o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 z późn.zm./

·         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r.-w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe /Dz. U. Nr 165, poz.1374 z późn.zm./

·         Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z późn.zm./.

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie zaświadczenia dostępny w siedzibie tut. organu podatkowego pokój nr 16.

W/w wniosek powinien zawierać następujące dane:

·         imię i nazwisko Wnioskodawcy / Nazwa firmy;

·         NIP, PESEL;

·         adres stałego miejsca zameldowania / Adres siedziby;

·         miejsce  i cel przedłożenia przedmiotowego zaświadczenia;

·         datę i podpis Wnioskodawcy.

4.      OPŁATY

Od zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości -21 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Powyższą opłatę należy uiścić na rachunek: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7

Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, nr rachunku: 15943000060000111120000001.

 

Informacje o braku uiszczenia opłaty skarbowej oraz zwolnienia zawarte są w art. 2, art. 7 oraz w załącznikach do ustawy o opłacie skarbowej.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Wydanie Zaświadczenia.

·         Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

·         Przewidywany termin załatwienia: zaświadczenia są wydawane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

7.      UWAGI

Zaświadczenia wydawane są w oparciu o ewidencje, rejestry będące w posiadaniu Referatu Podatków i Opłat Lokalnych tut. organu podatkowego.

Odbiór zaświadczeń:

a)     osobiście za okazaniem dowodu tożsamości;

b)     za upoważnieniem osoby składającej wniosek za okazaniem dowodu tożsamości;

c)     pocztą

Przejdź do wpisu

BiF 03 - Opłata od posiadania psa

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

Kamil Solarz  pok. 16, tel. (015) 643-34-57 

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U.
z  2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

·         Uchwała Nr XXXIII / 595 / 08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

a.      Wniosek o rejestrację psa (powinien być złożony w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty).

b.      Oświadczenie o utarcie psa lub zmiany miejsca jego przebywania (powinien być złożony w terminie 14 dni od momentu wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty).

W momencie składania wniosku lub oświadczenie strona powinna mieć przy sobie dowód osobisty.

4.      OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłacie skarbowej.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Termin uiszczenia opłaty od posiadania psa upływa z dniem 30 czerwca roku podatkowego.

·         Decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psa.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7.      UWAGI

1)      Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

2)      Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

3)      W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

4)      Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

5)      Wpłaty opłaty od posiadania psów dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

6)      Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

·         członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

·         osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

·         osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów

 

Przejdź do wpisu

BiF 02 - Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Miasta Stalowa Wola dla podatników, do których mają zastosowanieprzepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie:umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

·        Maria Stawowa - Laba:  pok. 16, tel. (015) 643 34 58 – os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

·        Marta Szkolak:                pok. 16, tel. (015) 643 34 62 – os. prawne.

2.      PODSTAWA PRAWNA

·        Art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

·        Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

·        Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·        Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

·        Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go latach budżetowych;

·        Dokument identyfikujący wnioskodawcę – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

·        Kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przedstawiających kondycję finansową wnioskodawcy: bilans, rachunek zysków i strat, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), sprawozdania finansowe, zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego;

·        W przypadku pomocy de minimis należy wypełnić formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

·        W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 

4.      OPŁATY

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowa Wola 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego Stalowa Wola na terenie miasta. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·        Decyzja administracyjna lub postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

·        Przewidywany termin załatwienia: do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

7.      UWAGI

Brak.

 

 

Przejdź do wpisu

BiF 01 - Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Miasta Stalowa Wola dla podatników, do których nie mają zastosowaniaprzepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie:umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

 

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         Art. 67a -  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) .

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm ).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·        Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

·        Kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację materialno-bytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów przedstawiających uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki).

·        Oświadczenie podatnika o stanie majątkowym – nieruchomościach i ruchomościach.

·        W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

4.      OPŁATY

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowa Wola 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego Stalowa Wola na terenie miasta. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Decyzja administracyjna lub postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

·         Przewidywany termin załatwienia: do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

7.      UWAGI

Brak.

 

Przejdź do wpisu
Powrót