Menu Podmiotowe menu ikonka

USC 08 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

 

1.                  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Skoczyńskiego 12, pokój 1,2 i 3, tel.643-34-02

2.                  PODSTAWA PRAWNA.

Art. 79 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity            z 2004 r. Dz.U. Nr 161 poz.1688)

3.                  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.   wniosek

2.   dowód osobisty – do wglądu

3.   dowód opłaty skarbowej

 

Uwaga: Odpisy wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego oraz osób,  które wykażą interes prawny w uzyskaniu odpisu.

 

4.                  OPŁATY.

Opłata skarbowa za wydanie odpisu  aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu:

·         zupełnego – 33 zł

·         skróconego oraz wielojęzycznego – 22 zł

 

5.                  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Po złożeniu wniosku niezwłocznie wydaje się odpis aktu stanu cywilnego.

 

6.                  TRYB ODWOŁAWCZY.

Na postanowienie o odmowie wydania odpisu służy zażalenie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

7.                  UWAGI.

Odpis zupełny wydawany jest tylko w języku polskim. Odpisy skrócone wydawane są w języku polskim i na drukach wielojęzycznych.

 

Przejdź do wpisu

USC 09 - Uznanie ojcostwa

 

1.                  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Skoczyńskiego 12, pokój 3, tel.643-34-02

2.                  PODSTAWA PRAWNA.

Art. 73 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. Nr 9 poz.59       z późn.zm.) oraz art. 14, art. 7 ust.3a ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 161 poz.1688)

3.                  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      odpis zupełny aktu urodzenia dziecka* – do wglądu

2.      dowody osobiste rodziców – do wglądu

 

* odpisu aktu stanu  cywilnego nie składa się, jeżeli został sporządzony w USC w Stalowej Woli

4.                  OPŁATY.

Brak opłat

 

5.                  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa zostaje przyjęte w sytuacji, kiedy w akcie urodzenia dziecka nie jest wpisany ojciec, a  matka dziecka jest panną, rozwiedzioną, pozostającą           w separacji lub wdową*. Protokół o uznaniu ojcostwa sporządza się niezwłocznie po zgłoszeniu się rodziców dziecka,  w ich obecności.

 

* oświadczenie może być przyjęte jeżeli od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód lub separację bądź od śmierci męża upłynęło 300 dni.

6.                  TRYB ODWOŁAWCZY.

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym; odpis pisma przesyła do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

 

7.                  UWAGI.

Brak.

 

Przejdź do wpisu

USC 07 - Powrót do nazwiska po rozwodzie

 

1.                  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Skoczyńskiego 12, pokój 4, tel.643-34-02

2.                  PODSTAWA PRAWNA.

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. Nr 9 poz.59       z późn.zm.)

3.                  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.    jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Stalową Wolą – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód – do wglądu,

2.    dowód osobisty – do wglądu

4.                  OPŁATY.

Opłata skarbowa za złożenie oświadczenia wynosi 11 zł,

5.                  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Po przybyciu osoby zainteresowanej spisuje się stosowne oświadczenie. Termin – niezwłocznie.

6.                  TRYB ODWOŁAWCZY.

Brak

7.                  UWAGI.

Brak

 

Przejdź do wpisu

USC 06 - Małżeństwo konkordatowe

 

1.                  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Skoczyńskiego 12, pokój 1, tel.643-34-02

 

2.                  PODSTAWA PRAWNA.

Art. 54, art. 55, art. 56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 161 poz.1688)

3.                  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.   odpisy skrócone aktów urodzeń mężczyzny i kobiety

2.  dowody osobiste – do wglądu

3.   zezwolenie z sądu na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiet pomiędzy 16 – 18 rokiem życia oraz osób zawierających małżeństwo przez pełnomocnika

4.   pełnomocnictwo – jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma nastąpić przez pełnomocnika

5.   w przypadku cudzoziemców – dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub orzeczenie sądu zwalniające go od złożenia w/w dokumentu

 

dodatkowo w przypadku osób, które poprzednio pozostawały w związku małżeńskim:

6.   odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, unieważnieniu  małżeństwa lub odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie, unieważnieniu bądź ustalającym nieistnienie małżeństwa

7.   odpis skrócony aktu zgonu byłego współmałżonka lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;

 

 

Uwaga: odpisu aktu stanu cywilnego nie składa się, jeżeli został sporządzony w USC             w Stalowej Woli i ślub konkordatowy odbędzie się w Stalowej Woli

 

4.                  OPŁATY.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł,

 

5.                  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Po zgłoszeniu się nupturientów z w/w dokumentami spisywane jest zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i niezwłocznie wydawane 3 egzemplarze zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wydania.

 

6.                  TRYB ODWOŁAWCZY.

Wniosek do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC są zasadne.

7.                  UWAGI.

Jednostka organizacyjna Kościoła lub związku wyznaniowego przekazuje w terminie 5 dni od dnia zwarcia małżeństwa zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa. Po zarejestrowaniu w księdze małżeństw wydaje się jednemu z małżonków 3 odpisy skrócone aktu małżeństwa.

 

Przejdź do wpisu

USC 04 - Zgłoszenie zgonu

 

1.                  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Skoczyńskiego 12, pokój 2, tel.643-34-02

 

2.                  PODSTAWA PRAWNA.

Art. 64, art. 66 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 161 poz.1688)

3.                  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.   karta zgonu – oryginał

2.   dowód osobisty osoby zmarłej

4.                  OPŁATY.

Brak opłat

5.                  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Akt sporządza się niezwłocznie po zgłoszeniu się osoby uprawnionej*, w jej obecności.

 

* osoba uprawniona – małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci; osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon; osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały; administrator domu, w którym nastąpił zgon.

 

6.                  TRYB ODWOŁAWCZY.

Nie dotyczy.

7.                  UWAGI.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydaje się 3 odpisy skrócone aktu zgonu.

 

Przejdź do wpisu

USC 05 - Małżeństwo cywilne

 

1.                  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Skoczyńskiego 12, pokój 1, tel.643-34-02

2.                  PODSTAWA PRAWNA.

Art. 54, art. 55, art. 56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 161 poz.1688)

3.                  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.   odpisy skrócone aktów urodzeń mężczyzny i kobiety

2.  dowody osobiste – do wglądu

3.   zezwolenie z sądu na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiet pomiędzy 16 – 18 rokiem życia oraz osób zawierających małżeństwo przez pełnomocnika

4.   pełnomocnictwo – jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma nastąpić przez pełnomocnika

5.   w przypadku cudzoziemców – dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub orzeczenie sądu zwalniające go od złożenia w/w dokumentu dodatkowo w przypadku osób, które poprzednio pozostawały w związku małżeńskim:

6.   odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, unieważnieniu  małżeństwa lub odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie, unieważnieniu bądź ustalającym nieistnienie małżeństwa

7.   odpis skrócony aktu zgonu byłego współmałżonka lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;

 

Uwaga: odpisu aktu stanu cywilnego nie składa się, jeżeli został sporządzony w USC             w Stalowej Woli

4.                  OPŁATY.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł,

za zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu na zawarcie związku małżeńskiego – 39 zł

5.                  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Po zgłoszeniu się nupturientów z w/w dokumentami spisywane jest zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Termin zawarcia małżeństwa wynosi minimalnie 1 miesiąc od zgłoszenia się przyszłych małżonków do USC. *

 

* z ważnych powodów termin miesięczny może być skrócony. W takiej sytuacji nupturienci składają wniosek o skrócenie z uzasadnieniem. Zezwolenie wydaje kierownik USC.

6.                  TRYB ODWOŁAWCZY.

Odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydania zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu na zawarcie związku małżeńskiego – wniosek do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o odmowie celem rozstrzygnięcia czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC są zasadne.

7.                  UWAGI.

Po zawarciu małżeństwa wydaje się 3 odpisy skrócone aktu małżeństwa.

Przejdź do wpisu

USC 03 - Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

1.                  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Skoczyńskiego 12, pokój 3, tel.643-34-02

 

2.                  PODSTAWA PRAWNA.

Art. 38, art. 41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 161 poz.1688)

3.                  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.   odpis skrócony aktu małżeństwa* – do wglądu

2.  odpis skrócony aktu urodzenia* – dotyczy sytuacji, kiedy matka dziecka jest panną – do wglądu

3.   odpis skrócony aktu zgonu – kiedy matka dziecka jest wdową

4.   dowody osobiste rodziców – do wglądu

 

* odpisu aktu stanu  cywilnego nie składa się, jeżeli został sporządzony w USC w Stalowej Woli

4.                  OPŁATY.

Brak opłat

5.                  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Akt sporządza się niezwłocznie po zgłoszeniu się rodzica (jednego), w jego obecności.

W sytuacji, kiedy matka dziecka jest panną, rozwiedzioną, pozostającą w separacji lub wdową* rodzice dziecka mogą złożyć przed kierownikiem USC oświadczenie o uznaniu ojcostwa.

 

* oświadczenie może być przyjęte jeżeli od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód lub separację bądź od śmierci męża upłynęło 300 dni.

6.                  TRYB ODWOŁAWCZY.

Nie dotyczy.

7.                  UWAGI.

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się 3 odpisy skrócone aktu urodzenia.

 

 

Przejdź do wpisu

USC 02 - Zmiana imienia i nazwiska

 

1.                  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Skoczyńskiego 12, pokój 4, tel.643-34-02

 

2.                  PODSTAWA PRAWNA.

Art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220  poz.1414)

3.                  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.   wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, który zawiera dane osoby, której           zmiana dotyczy tj.:

a)   imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b)   adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,

c)   w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

d)   numer PESEL

      oraz  imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana i uzasadnienie.

2.   w przypadku zmiany nazwiska – odpis zupełny aktu urodzenia                    i małżeństwa, odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci oraz inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska*

3.   w przypadku zmiany imienia – odpis zupełny aktu urodzenia i małżeństwa          oraz inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia*

4.   dowód osobisty do wglądu

 

 Uwaga: Wniosek o zmianę nazwiska i mienia składa się osobiście.

 

* odpisu aktu stanu  cywilnego nie składa się, jeżeli został sporządzony w USC
w Stalowej Woli

4.                  OPŁATY.

Opłata skarbowa w wysokości 37 złotych od wydania jednej decyzji

5.                  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Decyzja wydawana jest w terminie do 1 miesiąca.

6.                  TRYB ODWOŁAWCZY.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.                  UWAGI.

Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.

 

Decyzje odbierane są osobiście w uzgodnionym ze stroną terminie lub wysyłane listem poleconym na wskazany przez stronę adres.

 

 

Przejdź do wpisu

USC 01 - Wpisywanie zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów do polskich ksiąg stanu cywilnego

 

1.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Urząd Stanu Cywilnego ul. Skoczyńskiego 12, pokój 4, tel.643-34-02

2.        PODSTAWA PRAWNA.

Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 161 poz.1688)

3.        WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.   wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego

2.   odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego (oryginał),

3. tłumaczenie na język polski dokonane przez polskiego tłumacza     przysięgłego lub polskiego konsula,

4.   w przypadku wpisywania aktów:

urodzeń: odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka (wydany przez polski USC)*

małżeństw: odpisy skrócone aktów urodzeń mężczyzny i kobiety*

5.   dowód osobisty do wglądu

 

* odpisu aktu stanu cywilnego nie składa się, jeżeli zostały sporządzone w USC w Stalowej Woli

4.        OPŁATY.

Opłata skarbowa w wysokości 50 złotych od wydania jednej decyzji o wpisaniu zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

5.        SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wydanie decyzji oraz 3 odpisów skróconych polskiego aktu stanu cywilnego. Decyzja wydawana jest w terminie do 1 miesiąca ( w praktyce sprawy załatwiane są w terminie do 7 dni)

 

6.        TRYB ODWOŁAWCZY.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7.        UWAGI.

Decyzje odbierane są osobiście w uzgodnionym ze stroną terminie lub wysyłane listem poleconym na wskazany przez stronę adres.

 

Przejdź do wpisu
Powrót