Menu Podmiotowe menu ikonka

DGiS 22 - Zmiana najemcy lokalu mieszkalnego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 17

tel.: 15 – 643-34-81

2.      PODSTAWA PRAWNA

a)     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

b)     Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.),

c)     Uchwała nr XXXVII/730/02 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 08 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. woj. podkarpackiego z 2003 r. Nr 27 poz. 491 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

a)     podanie,

b)     zaświadczenia potwierdzające bieżące opłaty za zajmowany lokal,

c)     zaświadczenia o dochodach brutto (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne) wszystkich pełnoletnich osób zameldowanych w lokalu,

d)     kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu (dotyczy przeniesienia praw po śmierci dotychczasowego najemcy),

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa jest załatwiana w terminie 30 dni od złożenia  podania ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje – odpowiedź nie jest decyzją administracyjną

7.      UWAGI

Korespondencja jest kierowany na adres wnioskodawcy. Możliwy jest także kontakt telefoniczny.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 21 - Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 19

tel.: 15 – 643-34-83

2.      PODSTAWA PRAWNA

a)     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Tekst  jednolity .Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z  póź.  Zm  /

b)     Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej  /Dz. U. Nr 225 poz.1635 z dnia 8 grudnia 2006r./

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

a)     podanie przedsiębiorcy zainteresowanego/ o wydanie potwierdzenia wykonywanej działalności

4.      OPŁATY

Dowód wpłaty – opłata skarbowa w wysokości 17 zł /wg. ustawy o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy cz .II poz .21/.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od daty złożenia podania - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

7.      UWAGI

Korespondencja jest kierowany na adres wnioskodawcy. Możliwy jest także kontakt telefoniczny.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 20 - Ustalenie prawa dozasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: urodzenia dziecka, opieki naddzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnegowychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia irehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia rokuszkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Ul. Skoczyńskiego 14

37-450 Stalowa Wola

Tel. 015  643-35-77 i 643-35-78

Naczelnik Wydziału- tel. 015 643-34-84

Biuro Obsługi Klienta ul. Wolności 9, Stalowa Wola- tel. 015 643-34-85

2.      PODSTAWA PRAWNA

1.     Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

2.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu   postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z  późn. zm.),

3.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo  dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości   świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129 poz. 1058),Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.     ZASIŁEK RODZINNY:

a)            wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wg obowiązującego wzoru ( wniosek dostępny w BOK przy ul. Wolności 9 )

b)            dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy- kopia  uwierzytelniona przez pracownika Wydziału  Działalności Gospodarczej i Społecznej,

c)             odpis skrócony aktu urodzenia każdego  dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia, gdy ojciec dziecka jest nieznany, ( Art. 42 ust. 2 Ustawy USC ),

d)            orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się  dziecko niepełnosprawne,

e)            zaświadczenie szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok  życia do ukończenia 21 roku  życia,

f)              zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się  orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,

g)            dokumenty stwierdzające wysokość  dochodu rodziny:

·       zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

o  zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

o  oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (załącznik nr 3);

o  oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu      (załącznik nr 4);

o  zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

o  kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem; oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów  oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;

o  dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny;

o  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli       członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na    rzecz osoby spoza rodziny,

h)            prawomocne orzeczenie sądu o przysposobieniu dziecka, lub informacja sądu o wystąpieniu z wnioskiem o przysposobienie dziecka- kopia,

i)              prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny występuje o zasiłek rodzinny- kopia,

j)              akty zgonu rodziców lub kopię  odpisu wyroku zasądzającego alimenty od rodziców lub ugody sądowej w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się - kopie,

k)            karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się , zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej  Polskiej statusu uchodźcy- kopia,

l)              odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację  albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko- kopia,

m)          odpis wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego- kopia,

n)            odpis wyroku sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

o)            zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

p)            dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta  Stalowa Wola w przypadku braku  zameldowania na pobyt stały lub czasowy  ( umowa najmu mieszkania lub oświadczenie właściciela lokalu ).

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż w/w , podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu ( § 2 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu   postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z  późn. zm.)

 

2.     DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

a)            dokumenty wskazane w pkt 1

b)            zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

c)             Na mocy przepisu przejściowego  od 31 marca 2010 roku do 31 grudnia 2011 został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, w związku z tym, w tym okresie zaświadczenie może być  wystawione przez lekarza ginekologa lub położną  i winno  potwierdzać co najmniej jedno  badanie matki dziecka w czasie ciąży.

d)            Od 1 stycznia 2012 roku obowiązywać będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała  pod opieką medyczną  nie później niż  od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

3.     DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

a)            dokumenty wskazane w pkt 1

b)            zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

c)             zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

d)            zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

e)            zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.

 

4.     DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO  Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWANIA DZIECKA

a)            dokumenty wskazane w pkt 1

b)            odpis skrócony aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka- kopia lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany- kopia,

c)             odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z  rodziców- kopia.

 

5.     DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

a)            dokumenty wskazane w pkt 1

b)            dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,

c)             zaświadczenie szkoły, szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się z orzeczoną  niepełnosprawnością  lub stopniem niepełnosprawności,

d)            oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

4.      OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1. lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm. ).

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·        sprawa załatwiana jest na wniosek zainteresowanego poprzez wydanie decyzji w terminie nie   dłuższym niż 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, w przypadku opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się  przedłużyć, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie,

·        świadczenia rodzinne wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca, w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca  się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek,

·        wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy  okres zasiłkowy są przyjmowane w BOK przy ul. Wolności 9 od dnia 1 września,

·        w przypadku gdy osoba ubiegająca się   o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń , oraz wypłata świadczeń  przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada,

·        w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń ,  oraz wypłata świadczeń  przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia  31 grudnia,

·        w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów po 1 grudnia na bieżący okres zasiłkowy  wydanie decyzji następuje  do 30 dni.

 

Na podstawie dokumentów wydawana jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego  z dodatkami lub odmowie przyznania zasiłku i dodatków.

Świadczenia rodzinne wypłacane są za pomocą przedpłaconych kart płatniczych i dostępne są po 20 każdego miesiąca.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

·        odwołanie należy złożyć  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu (ul. Św. Barbary 12 39-400 Tarnobrzeg )

·         termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7.      UWAGI

Decyzja dostarczana jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 19 - Zaległości czynszowe – rozkładanie na raty/umarzanie

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 17

tel.: 15 – 643-34-81

2.      PODSTAWA PRAWNA

a)     Uchwała nr LXVII/1102/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stalowa Wola i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. woj. podkarpackiego Nr 64, poz. 1275),

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

a)     podanie,

b)     zaświadczenia potwierdzające zaległości czynszowe za zajmowany lokal,

c)      zaświadczenia o dochodach netto wszystkich pełnoletnich osób zameldowanych w lokalu,

4.      OPŁATY

Dla przewozu okazjonalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 20 złotych za każdy przejazd.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin uzależniony jest od wielkości zadłużenia, gdyż w zależności od kwoty zadłużenia, sprawa jest opiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej lub Radę Miejską, a tym samym termin uzależniony jest od posiedzeń w/w organów.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje – odpowiedź nie jest decyzją administracyjną

7.      UWAGI

Korespondencja jest kierowany na adres wnioskodawcy. Możliwy jest także kontakt telefoniczny.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 18 - Wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego na wykonywanie przewozu okazjonalnego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 19

tel.: 15 – 643-34-83

2.      PODSTAWA PRAWNA

a)     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2000r . Nr 98 poz.1071 z późn. zm.),

b)     Ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym ( tekst jednolity) Dz.U. z 2007r Nr 125,poz. 874.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pisemny wniosek o  wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

a)     przebieg trasy przewozu dla każdej grupy osób, uwzględniający miejsce początkowe i docelowe przewozu,

b)     wykaz terminów przewozów.

4.      OPŁATY

Dla przewozu okazjonalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 20 złotych za każdy przejazd.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od złożenia wniosku - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni(zgodnie z KPA) od otrzymania zezwolenia ( decyzji).

7.      UWAGI

Korespondencja jest kierowany na adres wnioskodawcy. Możliwy jest także kontakt telefoniczny.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 17 - Wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego na wykonywanie przewozów regularnych/specjalnych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 19

tel.: 15 – 643-34-83

2.      PODSTAWA PRAWNA

a)     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2000r . Nr 98 poz.1071 z późn. zm.),

b)     Ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym ( tekst jednolity) Dz.U. z 2007r Nr 125,poz. 874.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

a)     rozkład  jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy

b)     schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

c)     potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków

d)     zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych

e)     cennik

f)      wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

4.      OPŁATY

W zależności od okresu ważności zezwolenia tj.:

a)     do 1 roku         100 złotych

b)     do 2 lat            150 złotych

c)     do 3 lat            200 złotych

d)     do 4 lat            250 złotych

e)     do 5 lat            300 złotych

Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty podanej powyżej.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od złożenia wniosku - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni(zgodnie z KPA) od otrzymania zezwolenia ( decyzji).

7.      UWAGI

Korespondencja jest kierowany na adres wnioskodawcy. Możliwy jest także kontakt telefoniczny.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 16 - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 19

tel.: 15 – 643-34-83

2.      PODSTAWA PRAWNA

a)     Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ.U z 2007 r  Nr 70 poz.473 z późn. zm. )

b)     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity DZ.U z 2000 r  Nr 98 poz.1071 z późn zm.)

c)     Uchwała Nr XXXIV/687/01 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 07 grudnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

d)     Uchwała XXXI/574/01 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 %  alkoholu.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek oraz załączniki:

a)     zaświadczenie o wpisie do ewidencji  lub wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego,

b)     dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

c)     pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży alkoholu będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

d)     decyzja państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu o bezpieczeństwie żywienia i żywności.

4.      OPŁATY

Opłaty za korzystanie z zezwoleń pobierane są na podstawie art. 11 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wynoszą:

a)     525,- zł na sprzedaż  napojów zawierających do 4,5 % alkoholu (oraz piwa)

b)     525,- zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 -18 % alkoholu  (z wyj. piwa ).

c)     2.100,-   zł   na sprzedaż  napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców, którzy w danym lokalu po raz pierwszy ubiegają się o zezwolenia alkoholowe.

Przedsiębiorcy już prowadzący handel alkoholem w danym lokalu składają oświadczenia o wartości sprzedaży za rok poprzedni i na podstawie tych oświadczeń liczona jest opłata. Jeżeli roczna wartość sprzedaży dla alkoholu o zawartości do 4,5 %  ( oraz piwa ) przekroczy kwotę 37.500,- zł  - opłata wynosi  1,4 %  ogólnej wartości sprzedaży. Jeżeli roczna wartość sprzedaży dla alkoholu powyżej 4,5 -18 % ( z wyjątkiem piwa ) przekroczy 37.500,- zł  - opłata również wynosi 1,4 %  ogólnej wartości sprzedaży. W przypadku alkoholu powyżej 18 % jeżeli roczna wartość sprzedaży przekroczy 77.000,- zł opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości to wnoszą opłaty jak przedsiębiorcy rozpoczynający działalność.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od złożenia wniosku - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Urzędu Miasta  lub na drodze postępowania cywilnego.

7.      UWAGI

Brak

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 15 - Wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 19

tel.: 15 – 643-34-83

2.      PODSTAWA PRAWNA

a)     Ustawa  z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ.U. z 2007 r  NR 70 poz.473  z późn.zm.)

b)     Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity DZ.U.  z 2000 r.  Nr 98  poz.1071  z późn.zm. )

c)     Uchwała Nr XXXIV/687/01  Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 07 stycznia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek oraz załączniki:

a)     zaświadczenie o wpisie do ewidencji  lub wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego

b)     potwierdzenie opłaty za zezwolenie podstawowe

c)     pisemna zgoda organizatora na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorcy na imprezie przez niego organizowanej.

Wykaz dokumentów, niezbędnych do załatwienia danej sprawy, z wyszczególnieniem sposobu udostępniania ich pracownikowi Urzędu (do wglądu, do złożenia, możliwość złożenia kserokopii itp.).

4.      OPŁATY

Opłata za zezwolenia jednorazowe wynosi 1/12 opłaty podstawowej wg Art.11'  ust.2 i Art..18 ust.3  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wynosi:

a)     43,75  zł     dla alkoholu  do 4,5 % ( oraz piwa )

b)     43,75  zł     dla alkoholu  powyżej  4,5 – 18 %  ( z wyjątkiem piwa )

c)     175,- zł      dla alkoholu  powyżej 18 %

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłoczny - przed imprezą.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Urzędu Miasta  lub na drodze postępowania cywilnego.

7.      UWAGI

Brak

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 14 - Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wniesienie opłaty za zezwolenia alkoholowe

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 19

tel.: 15 – 643-34-83

2.      PODSTAWA PRAWNA

    1. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity  DZ.U.  z 2000 r  Nr 98  poz. 1071  z późn. zm. )
    2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej ( DZ.U. NR 225 poz. 1635 z dnia 08 grudnia 2006 r )

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podanie przedsiębiorcy w sprawie wydania zaświadczenia.

4.      OPŁATY

Dowód wpłaty - opłata skarbowa w wysokości 17,- zł ( wg ustawy o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy Cz. II  poz. 21 ).

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od złożenia podania  -  zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

7.      UWAGI

Brak

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 13 - Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450     Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 19

tel.: 15 – 643-34-83

2.      PODSTAWA PRAWNA

a)     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(tekst jednolity Dz.U.z 2000r . Nr 98 poz.1071 z późn. zm.),

b)     Ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym ( tekst jednolity) Dz.U. z 2007r Nr 125,poz. 874 .

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

a)     Pisemny wniosek o  wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

b)     zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej

c)     tytuł prawny do dysponowania pojazdem spełniającym wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którym transport ma być wykonywany

d)     zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność  za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

e)     certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy

f)      kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej(REGON)

g)     kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

4.      OPŁATY

W zależności od okresu ważności licencji tj.:

a)     od 2  do 15 lat              -   200 złotych

b)     powyżej 15 do 30 lat   -   250 złotych

c)     powyżej 30 do 50 lat   -  300 złotych

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje odwołanie, gdyż wpis obiektu następuje zgodnie z żądaniem strony.

7.      UWAGI

Korespondencja jest kierowana na adres wnioskodawcy. Możliwy jest także kontakt telefoniczny.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 12 - Wpis obiektu hotelarskiego do ewidencji

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450     Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 19

tel.: 15 – 643-34-83

2.      PODSTAWA PRAWNA

a)     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(tekst jednolity Dz.U.z 2000r . Nr 98 poz.1071 z późn. zm.),

b)     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999r  ( Dz.U. z 1999r Nr 10 poz. 87 z póź.zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

a)     złożenie karty ewidencyjnej obiektu , w którym są świadczone usługi hotelarskie.

4.      OPŁATY

Brak.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje odwołanie, gdyż wpis obiektu następuje zgodnie z żądaniem strony.

7.      UWAGI

Korespondencja jest kierowana na adres wnioskodawcy. Możliwy jest także kontakt telefoniczny.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 11 - Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450     Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 19

tel.: 15 – 643-34-83

2.      PODSTAWA PRAWNA

1.     Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej /Dz. U. Nr 101,poz 1178,ze  zm./ ,

2.     Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie gospodarczej / Dz. U. Nr 173 poz. 1808/

3.     Ustawa z dnia 2 lipca 2004r  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. Nr 173 poz.1807/

4.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Tekst  jednolity .Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z  póź.  zm  /

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

a)     wypełniony wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarcze / EDG -1/

b)     jeżeli przedsiębiorca składa go osobiście, lub

c)     wypełniony wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzony notarialnie jeżeli przedsiębiorca przesyła wniosek listem poleconym, lub

d)     wypełniony wniosek EDG-1 przez pełnomocnika i pełnomocnictwo notarialne

4.      OPŁATY

Brak.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego /wnioski rozpatrywane są niezwłocznie/.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od wpisu do EDG-1, zmiany wpisu, wpisu informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej nie przysługuje odwołanie

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7.      UWAGI

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca odbiera osobiści lub przesyłane jest na adres korespondencyjny wskazany przez przedsiębiorcę.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 10 - Uzyskanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej
Ul. Skoczyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Tel. 15  643-35-77 i 15 643-35-78.

Naczelnik Wydziału- tel. 015 643-34-84

Złożenie wniosku odbywa się budynku na ul. Skoczyńskiego 14 w pokoju nr 4

tel. 15 643-34-91,

2.      PODSTAWA PRAWNA

a)      Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 – tekst jednolity z późn. zm.),

b)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836),

c)      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 – tekst jednolity z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

- wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg obowiązującego wzoru dostępny w:

·         pokoju nr 4 (ul. Skoczyńskiego 14),

·         Biuletynie Informacji Publicznej

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych – oryginał

lub

- informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub – brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą - oryginał,

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis prawomocnego postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem - kopia uwierzytelniona przez pracownika Funduszu Alimentacyjnego,

- kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy tj. osoby uprawnionej do alimentów lub jej przedstawiciela ustawowego,

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów gdy takim się legitymuje - kopia uwierzytelniona przez pracownika Funduszu Alimentacyjnego,

- zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia do ukończenia 25 roku życia - oryginał,

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny osoby uprawnionej występuje o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - kopia uwierzytelniona przez pracownika Funduszu Alimentacyjnego,

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny, (więcej w Dodatkowych informacjach),

- dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Stalowej Woli w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

- inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

4.      OPŁATY

Brak opłat.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydanie decyzji oraz ich wypłata za październik następuje do dnia 31 października,

·         w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydanie decyzji oraz ich wypłata za październik następuje do dnia 30 listopada,

·         w przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów po 1 listopada na bieżący okres świadczeniowy - wydanie decyzji do 30 dni.

·         dokument: decyzja o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub odmowie jej przyznania, decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia;

·         odbiór decyzji: dostarczana jest za zwrotnym potwierdzeniem;

·         odbiór świadczenia: wypłata z bankomatu albo odbiór na poczcie za pomocą kart przedpłaconych;

·         wypłata w kasie Urzędu Miasta ( ul. Wolności 7 pokój nr 4);

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

·         odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, 39-400 Stalowa Wola,

·         termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

·         koszty odwołania: brak;

 

7.      UWAGI

·         świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuj osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia a gdy uczy się w szkole albo w szkole wyższej - do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo tj. na każdy okres świadczeniowy, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w ustawie – z uwzględnieniem terminu ważności orzeczenia,

·         osoba uprawniona to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna,

·         bezskuteczna egzekucja - to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się równie niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a)    braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b)    braku możliwości wskazania przez osób uprawnionych miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

·         rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia, otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne a także osobę uprawnioną; do członków rodziny nie zalicza się:

a)      dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,

b)      dziecka pozostającego w związku małżeńskim,

c)      pełnoletniego dziecka posiadającego dziecko,

d)      rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;

·         świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje osobie uprawnionej, która:

a)      została umieszczona w instytucji zapewniają ej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,

b)      jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,

c)      zawarła związek małżeński,

·         nienależnie pobrane świadczenia - oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

a)      wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,

b)      przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,

c)      wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,

d)      wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty,

·         dochód rodziny– to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia ustala się na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu (w stosunku do dochodów z roku kalendarzowego poprzedzającego okres świadczeniowy) prawo do świadczenia ustala się na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód.

Zmiany w sytuacji dochodowej, rodzinnej i innej mającej wpływ na prawo do świadczeń należy zgłaszać w organie wypłacającym świadczenie, ponieważ może dojść do nienależnego pobierania świadczeń, które będą do zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami.

Uzyskanie dochodu lub utratę dochodu powoduje:

a)     zakończenie urlopu wychowawczego bądź uzyskanie prawa do urlopu,

b)     uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych bądź utrata prawa do nich,

c)      uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź ich utrata,

d)     uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego bądź ich utrata,

e)     rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej bądź jej wyrejestrowanie,

 

·         dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodu rodziny, odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny są m. in. :

­   zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez każdego pełnoletniego członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego - oryginał,

­   oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - oryginał,

­   oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy -oryginał,

­   zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

­   przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

­   zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

­   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

­   dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

­   dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca przez członka rodziny,

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 09 - Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej
Ul. Skoczyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Tel. 15  643-35-77 i 15 643-35-78.

Naczelnik Wydziału- tel. 015 643-34-84

Biuro Obsługi Klienta  ul. Wolności 9, Stalowa Wola- tel. 015 643-34-85

2.      PODSTAWA PRAWNA

·         Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129 poz. 1058),

·         Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wg obowiązującego wzoru.

Do wniosku należy dołączyć:

o    kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności ( oryginał do wglądu ), albo

o    kserokopię orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności ( oryginał do wglądu ), albo

o    kserokopię orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu );

o    dokument potwierdzający wiek w przypadku osoby, która ukończyła 75 lat

o    dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny – kopia uwierzytelniona przez pracownika biura obsługi klienta

o    upoważnienie do złożenia wniosku – jeżeli osoba ubiegająca się składa wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby pełnoletniej,

o    W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż w/w, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu ( § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.)

 

4.      OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1. lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm. ).

 

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·        sprawa załatwiana jest na wniosek zainteresowanego poprzez wydanie decyzji w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, w przypadku opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się przedłużyć, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie,

·        zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca, w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek,

·        wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego są przyjmowane w BOK przy ul. Wolności 9 od dnia 1 września,

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest za pomocą przedpłaconych kart płatniczych i dostępny jest po 20 każdego miesiąca.

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

·         odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu (ul. Św. Barbary 12 39-400 Tarnobrzeg )

·         termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7.      UWAGI

Decyzja dostarczana jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 08 - Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej
Ul. Skoczyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Tel. 15  643-35-77 i 15 643-35-78.

Naczelnik Wydziału- tel. 015 643-34-84

Biuro Obsługi Klienta  ul. Wolności 9, Stalowa Wola- tel. 015 643-34-85

2.      PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129 poz. 1058),

Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

a)      wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wg obowiązującego wzoru wg obowiązującego wzoru ( wniosek dostępny w BOK przy ul. Wolności 9)

b)      dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy oraz dorosłej osoby, która ma być objęta opieką- kopia uwierzytelniona przez pracownika Wydziału Działalności Gospodarczej i Społecznej,

c)      odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,

d)      orzeczenie o niepełnosprawności dziecka łącznie ze wskazaniami, o konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji dotyczące dzieci w wieku do ukończenia 16 roku życia wydane w trybie określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, - oryginał albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 r. życia, która ma być objęta opieką co oznacza dokumenty orzekające o:
- niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczonej na podstawie przepisów,
- o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczonej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- zaliczeniu do I grupy inwalidów,
– oryginał,

e)      zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o niekorzystaniu w placówce z opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

f)       karta pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy- kopia,

g)      dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Stalowa Wola w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

 

4.      OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- sprawa załatwiana jest na wniosek zainteresowanego poprzez wydanie decyzji w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, w przypadku opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się przedłużyć, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie,

- świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca, w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie pielęgnacyjne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek,

Na podstawie dokumentów wydawana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia pielęgnacyjnego .

Decyzja dostarczana jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru .

Świadczenia rodzinne wypłacane są za pomocą przedpłaconych kart płatniczych i dostępne są po 20 każdego miesiąca.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu (ul. Św. Barbary 12, 39-400 Tarnobrzeg),

termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7.      UWAGI

świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie zdolnej do pracy:

a.      matce lub ojcu,

b.      innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny,

c.       opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują oni lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby sprawować opiekę nad:

­   dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

­   albo nad osobą z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

b)     Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie bierze się pod uwagę dochodu rodziny

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenia o

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do tego świadczenia ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia,

• w przypadku ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po raz pierwszy, świadczenie

przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu

niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia

pielęgnacyjnego w Wydziale Świadczeń Rodzinnych w okresie 3 miesięcy od wydania orzeczenia

o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,

• w przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i

ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożyła wniosek o ustalenie:

- niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności

poprzedniego orzeczenia i

- prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia,

świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1.      osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury (uposażenia w stanie spoczynku), renty (inwalidzkiej, z tytułu niezdolności do pracy lub szkoleniowej), renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

2.      osoba wymagająca opieki:

a.      pozostaje w związku małżeńskim,

b.      została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3.      osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4.      osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;

5.      na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 07 - Sprzedaż lokali użytkowych w trybie przetargowym

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 17  tel.: 15 – 643-34-81

2.      PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r Dz.U z 2004 r Nr 261 poz.2603 z póżniejszymi zmianami . Uchwała Rady Miasta Stalowa Wola w sprawie zasad gospodarowania  lokalami użytkowymi  stanowiących własność  Miasta Stalowa Wola .

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

a)     Dowód wpłaty kwoty wyznaczonego wadium.

b)     Dokumenty potwierdzające statut prawny i formę prawną  osoby przystępującej do przetargu.

c)     Dowód wpłaty na poczet wykonania wyceny lokalu użytkowego .

d)     Operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego(oryginał pozostaje w dokumentach)

e)     Wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe)do wglądu i wykonanie kopi.

f)      Wypis z rejestru lokali (Starostwo Powiatowe) do wglądu i pozostawienie  kopi .

g)     Wypis z rejestru budynków (Starostwo Powiatowe ) do wglądu i pozostawienie  kopi .

h)     Wyciąg z operatu szacunkowego wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.

i)       Szkic poziomy lokalu użytkowego  oraz piwnicy jeżeli jest ona przynależna do lokalu.

j)       Oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego o samodzielności lokalu.

k)     Zaświadczenie o samodzielności sprzedawanego lokalu.

l)       Dowód  wpłaty za wykupywany lokalu użytkowy.

m)  Akt notarialny  dotyczący wykupu lokalu (oryginał + 2 kopie )

n)     Zaświadczenie z Ksiąg Wieczystych o dokonanym wpisie.

4.      OPŁATY

Opłata za wycenę lokalu użytkowego przez rzeczoznawcę majątkowego ( wysokość opłaty w zależności od przetargu przeprowadzonego na wykonywanie tej usługi przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego).

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY          

Cała procedura trwa około trzy miesiące ( zgodnie z wymogami ustawowymi oraz terminami obradowania Rady Miasta )

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Określony w ogłoszeniu przetargowym.

7.      UWAGI

Kontakt listowy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz telefoniczny za zgodą strony.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 06 - Sprzedaż lokali  użytkowych w trybie bezprzetargowym

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 17  tel.: 15 – 643-34-81

2.      PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r Dz.U z 2004 r Nr 261 poz.2603 z póżniejszymi zmianami . Uchwała Rady Miasta Stalowa Wola   Nr LXII/1025/10 z dnia 26 marca 2010 r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola. Uchwała Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na udzielone bonifikaty  od ceny nieruchomości ( każdorazowo nowa uchwała ).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

­   Podanie o wykup lokalu użytkowego opisany i potwierdzony przez Zakład Administracji Budynków

­   Dowód wpłaty na poczet wykonania wyceny lokalu mieszkalnego.

­   Operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego(orginał pozostaje w dokumentach)

­   Wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe)do wglądu i wykonanie kopi.

­   Wypis z rejestru lokali (Starostwo Powiatowe) do wglądu i pozostawienie  kopi .

­   Wypis z rejestru budynków (Starostwo Powiatowe ) do wglądu i pozostawienie  kopi .

­   Wyciąg z operatu szacunkowego wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.

­   Szkic poziomy lokalu użytkowego  oraz piwnicy jeżeli jest ona przynalerzna do lokalu.

­   Oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego o samodzielności lokalu.

­   Zaświadczenie o samodzielności sprzedawanego lokalu.

­   Dowód  wpłaty za wykupywany lokal użytkowy.

­   Akt notarialny tyczący wykupu lokalu (orginał + 2 kopie )

­   Zaświadczenie z Ksiąg Wieczystych o dokonanym wpisie.

­   Zaświadczenie z Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu hipoteki kaucyjne i zwykłej  jeżeli kwota sprzedaży został rozłożona na raty.

4.      OPŁATY

Opłata za wycenę lokalu użytkowego przez rzeczoznawcę majątkowego( wysokość w zależności od przetargu przeprowadzonego na wkonywanie tej usługi przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego).

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY          

Cała procedura trwa około cztery  miesiące ( zgodnie z wymogami ustawowymi oraz terminami  posiedzeń Komisji przy Radzie  Miasta )

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

7.      UWAGI

Kontakt listowy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz telefoniczny za zgodą strony.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 05 - Sprzedaż lokali mieszkalnych

 

1.    JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 17  tel.: 15 – 643-34-81

2.      PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r Dz.U z 2004 r Nr 261 poz.2603 z póżniejszymi zmianami . Uchwała Rady Miasta Stalowa Wola   Nr LXII/1025/10 z dnia 26 marca 2010 r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola. Uchwała Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na udzielone bonifikaty  od ceny nieruchomości ( każdorazowo nowa uchwała ).

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego opisany i potwierdzony przez Zakład Administracji Budynków

Dowód wpłaty na poczet wykonania wyceny lokalu mieszkalnego.

Operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego(oryginał pozostaje w dokumentach)

Wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe)do wglądu.

Wypis z rejestru lokali (Starostwo Powiatowe) do wglądu.

Wypis z rejestru budynków (Starostwo Powiatowe ) do wglądu.

Wyciąg z operatu szacunkowego wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.

Szkic poziomy lokalu mieszkalnego oraz piwnicy jeżeli jest ona przynależna do lokalu wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.

Oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego o samodzielności lokalu.

Zaświadczenie o samodzielności sprzedawanego lokalu.

Dowód  wpłaty za wykupywany lokal mieszkalny

Informacja o środkach zgromadzonych na funduszu remontowym i kwocie zaciągniętego kredytu przez  wspólnotę mieszkaniową

Akt  notarialny dotyczący  wykupu lokalu (oryginał + 2 kopie )

Zaświadczenie z Ksiąg Wieczystych o dokonanym wpisie.

Zaświadczenie z Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej na poczet udzielonej bonifikaty.

4.      OPŁATY

Opłata za wycenę mieszkania przez rzeczoznawcę majątkowego( wysokość w zależności od przetargu przeprowadzonego na wykonywanie tej usługi przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego).

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY          

Cała procedura trwa około cztery  miesiące ( zgodnie z wymogami ustawowymi oraz terminami obradowania Rady Miasta )

6.       TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

7.      UWAGI

Kontakt listowy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz telefoniczny za zgodą strony.

8.      ZAŁĄCZNIKI

Przejdź do wpisu

DGiS 04 - Przyznawanie dodatku mieszkaniowego

 

1.    JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej I Społecznej

37-450 Stalowa Wola

ul. Skoczyńskiego 14

Pokój nr 2. Telefon – (15) 643 34 82.

2.      PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

a)     wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wg obowiązującego wzoru dostępny w Wydziale Działalności Gospodarczej I Społecznej (stanowisko ds. Dodatków mieszkaniowych) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

b)     zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku;

c)     w przypadku osób niepracujących i które nie są zarejestrowane jako bezrobotne składane jest oświadczenie pod odpowiedzialnością karną;

d)     wydruki z czynszu, , energii elektrycznej ( prognoza), faktury Miejskiego Zakładu Komunalnego - oryginały do wglądu i potwierdzenia.

4.      OPŁATY

Na podstawie art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz.1635 z dnia 8 grudnia 2006r) nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach:

·        do których mają  tytuł prawny,

·        średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym,

·        metraż mieszkania nie przekracza norm określonych w przepisach ustawy w stosunku do ilości zamieszkałych w nim osób.

 

1.  Klient pobiera wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklarację o dochodach.

2.  Wypełnienie druków przez zainteresowanego (zgodnie ze wzorem) oraz potwierdzenie przez Zarządcę budynku o wysokości opłat za mieszkanie.

Wniosek z kompletem dokumentów zostaje przyjęty na stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, wprowadzany do ewidencji, zgodnie z w/w ustawą przeliczony.

Następnie wydawana jest decyzja w terminie zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu , za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wniesienie odowłania nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

 

7.      UWAGI

Decyzje odbierane są osobiście po uzgodnieniu terminu odbioru z wnioskodawcą lub wysyłane są pocztą.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 03 - Przydział lub zamiana lokalu mieszkalnego/socjalnego

 

1.    JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 17

tel.: 15 – 643-34-81

2.      PODSTAWA PRAWNA

1)     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

2)     Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.),

3)     Uchwała nr XXXVII/730/02 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 08 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. woj. podkarpackiego z 2003 r. Nr 27 poz. 491 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Mogą to być w zależności od sytuacji:

­   wniosek o przydział/zamianę lokalu

­   zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto, pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów i składki na ZUS, za ostatnie 3 miesiące br. ( tj. zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych );

­   trzy ostatnie odcinki emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego lub kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia;

­   kserokopie decyzji o przyznaniu zasiłków rodzinnych z Urzędu Miasta oraz harmonogram wypłat;

­   kserokopia decyzji o zasiłku przyznanym przez MOPS;

­   kserokopia odpisu wyroku przyznającego alimenty lub decyzję o przyznanej zaliczce alimentacyjnej;

­   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach osiąganych z prowadzonej działalności gospodarczej;

­   zaświadczenie o dochodach wypłacanych przez PCPR;

­   zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy;

­   z gminy właściwej dla zameldowania, zaświadczenie o posiadanym majątku;

­   osoby zameldowane na terenie Stalowej Woli na pobyt czasowy w mieszkaniu wynajmowanym obowiązane są doręczyć zawartą umowę najmu,

­   wnioskodawca, który jest rozwiedziony, powinien dołączyć do wniosku kserokopię odpisu wyroku rozwodowego wraz z podziałem majątku wspólnego

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin uzależniony jest od trybu prac Komisji Mieszkaniowej, ilości złożonych wniosków oraz ilości wolnych lokali pozostających w dyspozycji Gminy Stalowa Wola.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od opinii Komisji Mieszkaniowej zatwierdzonej przez Prezydenta Miasta nie  przysługuje odwołanie w trybie KPA.

7.      UWAGI

Korespondencja jest kierowana w miarę potrzeb na adres wnioskodawcy wskazany we wniosku.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu

DGiS 02 - Najem lokali użytkowych

 

1.    JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej

Referat Działalności Gospodarczej

37 – 450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

pok. 17

tel.: 15 – 643-34-81

2.      PODSTAWA PRAWNA

1)     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

2)     Uchwała nr XXXV/496/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 lutego 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Stalowa Wola

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

W przypadku, gdy osoba zgłosi swój udział w przetargu zobowiązana jest doręczyć:

wyciąg z rejestru handlowego oraz upoważnienie do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań majątkowych;

W przypadku, gdy w przetargu bierze udział spółka cywilna zobowiązana jest doręczyć:

wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej i umowę spółki, ewentualne upoważnienie do zaciągania zobowiązań majątkowych;

W przypadku, gdy w przetargu bierze udział osoba fizyczna zobowiązana jest doręczyć:

wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

Do przetargu osoba zobowiązana jest doręczyć dokument o uregulowaniu zobowiązań z tytułu opłat dzierżawnych i czynszowych (jeżeli jest już najemcą innego lokalu użytkowego, będącego w zasobie komunalnym). W przeciwnym razie osoba nie może brać udziału w przetargu.

Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą stawkę czynszu za dany lokal.

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg w razie uchylenia się od zawarcia umowy nie otrzyma zwrotu wadium.

4.      OPŁATY

Wadium zgodnie z ogłoszeniem

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Wynika z ogłoszenia o przetargu.

7.      UWAGI

Korespondencja jest kierowana w miarę potrzeb na adres wnioskodawcy. Możliwy jest także kontakt telefoniczny.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

 

Przejdź do wpisu

DGiS 01 - JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej
Ul. Skoczyńskiego 14
37-450 Stalowa Wola

Tel. 15  643-35-77 i 15 643-35-78.

Naczelnik Wydziału- tel. 015 643-34-84

Biuro Obsługi Klienta  ul. Wolności 9, Stalowa Wola- tel. 015 643-34-85

2.      PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu   postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129 poz. 1058),

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

a)      - wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

b)      złożony przez matkę lub ojca dziecka w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka; a w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia przez opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

c)      - oświadczenie drugiego z rodziców dziecka

d)      - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka(dzieci)-oryginał

e)      - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

f)       wnioskodawcy, kopia uwierzytelniona przez pracownika Wydziału Działalności Gospodarczej i Społecznej;

g)      - dokument potwierdzający zamieszkanie wnioskodawcy wraz z dzieckiem(dziećmi) na terenie Stalowej Woli, w przypadku zameldowania na pobyt stały poza Stalową Wolą

h)      - zaświadczenie wystawione przez lekarza ginekologa lub położną potwierdzające co najmniej jedno badanie matki dziecka w czasie ciąży.

i)        - prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem

j)        prawnym dziecka- kopia, gdy wniosek o zapomogę składa opiekun prawny.

4.      OPŁATY

Brak opłat.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

decyzja o przyznaniu zapomogi lub odmowie przyznania zapomogi,

odbiór decyzji: doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

odbiór zapomogi : kasa Urzędu Miasta lub wypłata środków za pomocą karty bankomatowej.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prazydenta Miasta Stalowej Woli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu(ul.Św.Barbary 12, 39-400 Tarnobrzeg);

termin odwołania : w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji;

koszty odwołania: brak.

7.      UWAGI

Informacja o terminie wypłat za dany miesiąc umieszczana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli.

8.      ZAŁĄCZNIKI

 

Przejdź do wpisu
Powrót